Verejná obchodná súťaž 30.4.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj a prenájom majetku.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

  • Stavby: rodinný dom, súp. č. 52 na  pozemku KN-C parc. č. 513/2, hospodárska budova, súp. č. 502 na  pozemku KN-C parc. č. 513/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 513/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 557 m2, pozemok KN-C parc.č. 513/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2, pozemok KN-C parc.č. 513/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, katastrálne územie Hrabičov, okres Žarnovica, zapísaných na LV č. 827.
  • Stavby: BUDOVA, súp. č. 445 na  pozemku KN-C parc. č. 1699, s príslušenstvom a Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 1699, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 830 m2, katastrálne územie Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice, zapísaných na LV č. 137.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 4060/31; Ostatné plochy o výmere 872 m2, katastrálne územie Nový Tekov, okres Levice, zapísanej na LV č. 1706.
  • Stavby: Rodinný dom - dvojbyt, súp. č. 20 na  pozemku KN-C parc. č. 63, Rodinný dom - dvojbyt, súp. č. 21 na  pozemku KN-C parc. č. 62 s príslušenstvom bez pozemkov, katastrálne územie Píla, okres Žarnovica, zapísaných na LV č. 230.
  • Stavba: HORSKÝ HOTEL, súp.č. 415 na pozemku KN-C parc.č. 4087/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 4087/2, 4087/4, 4087/5; Zastavané plochy nádvoria o celkovej výmere 1 496 m2 , katastrálne územie Telgárt, zapísaných na LV č. 315.

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na prenájom :

  • Pozemky: parcela KN-C parc. č. 423, druh pozemku ostatná plocha o výmere 9737 m², ktorá v prieniku parciel je identická s parcelou KN-E č. 356/4 a parcela KN-C parc.č. 422/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, ktorá v prieniku parciel je identická s parcelou KN-E č. 356/4, katastrálne územie Podzámčok, zapísaných na LV č. 119.

 

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Fax:      +42148 43 44 196

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 15.05.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 15.06.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-hrabicov.zip

ovs-k-u-horna-stubna.zip

ovs-k-u-novy-tekov.zip

ovs-k-u-pila.zip

ovs-k-u-telgart.zip

ovs-podzamcok