Odborné vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa v r. 2016

LESY SR, š. p. Banská Bystrica v r. 2016 zorganizovali 2 dvojdňové vzdelávacie aktivity pre OLH, zodpovedných za obhospodarovanie objektov Pro Silva a k nim priradených lesníkov alebo technikov LS, zabezpečujúcich odborný dohľad nad praktickou realizáciou, a to v dňoch 28.-29. júna s tematikou obhospodarovania listnatých lesov a 12.-13. októbra so zameraním na ihličnaté, prevažne smrekové porasty. Júnového vzdelávania sa zúčastnilo 45 zamestnancov LESOV SR, š. p., v októbri ich bolo 50, pritom sa na nich zúčastnili aj zástupcovia neštátnych subjektov. Pri oboch akciách tvorili východiskovú bázu lesné porasty dlhodobo obhospodarované prírode blízkymi postupmi pod odborným dohľadom pracovníkov Katedry pestovania lesa TU vo Zvolene, v súčasnosti predovšetkým v osobe prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Ako odborný garant prezentoval nielen výsledky hospodárenia v lesoch Vysokoškolského lesníckeho podniku, ale aj vo výberkových lesoch na lokalite Donovaly-Mistríky v obhospodarovaní OZ Liptovský Hrádok. Ukážky hospodárenia v listnatých porastoch zabezpečovali aj Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., ktoré predovšetkým iniciatívou Ing. Eduarda Apfela patria k lídrom procesu zavádzania prírode blízkych postupov v rámci neštátneho sektoru. Najviac času a priestoru však dostali zástupcovia nášho podniku – Ing. Dušan Mikuš pri prezentácii hospodárenia v dubovo-bukových lesoch na LS Duchonka a Ing. Pavol Dendys na LS Paráč v oblasti rovnorodých smrečín. U oboch ide o odborníkov, ktorí v období ostatných 10 rokov intenzívne zavádzajú prírode blízke postupy v podstate na území celých LS a získali si pre to i kolektívy svojich lesníkov. Účastníkom prezentovali príklady výchovy prečistkami, prebierkami, obnovu jednotlivým ako aj skupinovým výberom – v závislosti od aktuálneho stavu lesa. 
A čím sa ukážky na uvedených LS stali inšpiratívne pre ich návštevníkov? Predovšetkým koncepčnosťou odbornej práce a jej jasným smerovaním. Na LS Duchonka je to nedopustiť zopakovanie vetrovej kalamity z r. 1999, ktorej podľahli stovky hektárov jednovrstvového nestabilného rúbaňového lesa, na LS Paráč zas zvýšiť odolnostný potenciál rovnorodých smrečín. Ich cieľom je s využitím prírode blízkych postupov postupne pretvárať obhospodarované porasty z rovnorodých, rovnovekých a jednovrstvových na porasty bohaté drevinovým zložením, zastúpením rôznych vývojových štádií a trvalosťou viac etážovej štruktúry. Hospodárenie, ktoré prezentovali, vyvolalo živú diskusiu, miestami polemiku, ale predovšetkým vzbudilo záujem a ukázalo cestu, ktorou sa môžu všetci zainteresovaní na obhospodarovaní prírode blízkym spôsobom vydať.

Kliknutím otvoríte
Exkurzný sprievodca VšLP Zvolen,  Exkurzný sprievodca LS Duchonka, OZ Prievidza, Exkurzný sprievodca LS Paráč, OZ Námestovo,  Exkurzný sprievodca ML Banská Bystrica