Lesník 10/2006: Prírode blízke obhospodarovanie lesa V. Všetci za spoločným cieľom

Prírode blízke obhospodarovanie lesa

V. Všetci za spoločným cieľom

Rudolf BRUCHÁNIK

Keď sa v júni 1999 prehnala územím západného Slovenska víchrica, ktorá v rozsahu niekoľko tisíc hektárov poškodila alebo úplne rozvrátila naše zmiešané listnaté lesy, bol ešte pojem prírode blízke pestovanie lesa v praxi prakticky neznámy. Pre pracovníkov na LS Duchonka a Kulháň na OZ Prievidza zostal ešte nadlho niečím abstraktným, veď v najbližších rokoch sa ich dennodennou povinnosťou stalo odstraňovanie následkov kalamity, čo obnášalo spracovanie vyše 300 000 m3 prevažne bukovej drevnej hmoty a následne obnovu 750 ha zničených porastov. Pritom im neuniklo, že hoci sa ich plne zakmenené a kvalitné porasty naoko zdali vzorom výnosového bukového lesa, mali nedostatočnú stabilitu a pri súhre viacerých nepriaznivých faktorov podľahli už spomenutej vetrovej smršti. Príčinou nestability boli hlavne malé koruny úrovňových stromov, pre ktorých zásobovanie postačoval menší a plytko uložený koreňový systém, čím sa jednak rizikovo zvýšilo ich ťažisko a zároveň sa nedostatočne upevnili v pôde.

Ďalší prívrženec hnutia Pro Silva

Ďalšou skúsenosťou z kalamity bolo odpozorovanie vitality prirodzených náletov, ktoré sa predrali k životu aj na kalamitných plochách a umožnili ich tak z veľkej časti obnoviť prirodzene, bez nákladov na zalesňovanie. Nebolo preto ničím zvláštnym, že práve v osobe súčasného vedúceho LS Duchonka Ing. Dušana Mikuša získalo hnutie Pro Silva svojho ďalšieho prívrženca. Nadšeného a zároveň aktívneho, veď keď sa v minulom roku rozhodovalo, kde sa uskutoční nasledujúci Lesnícky deň Pro Silva, voľba padla po jeho návrhu práve na Duchonku. Vybrané porasty buka a duba na Kulháni sa stali základom pre prezentáciu koncepcie hodnotového prírastkového hospodárstva listnatých porastov ako súčasti zásad Pro Silva. Keďže o ďalšie kvalitné porasty na vysoko bonitných stanovištiach nie je v obvode LS Duchonka núdza, zapojil Ing. Mikuš do praktickej realizácie tejto koncepcie celý kolektív LS. Po absolvovaní odborného školenia na Smolníckej Osade si všetkých 6 odborných lesných hospodárov vytipovalo svoju vlastnú lokalitu, kde začínajú s uplatňovaním zásad prírode blízkeho pestovania lesa. V demonštračnom objekte Kulháň na výmere 978 ha hospodári Pavel Pastor. Jeho cieľom je nielen ochrana genetickej diverzity buka a duba zimného na ploche dvoch génových základní, ktoré sú súčasťou objektu, ale tiež skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby. Prírastkové hospodárstvo bude zamerané predovšetkým na dub zimný, pestovateľskými zásahmi dostanú podporu i cenné listnáče ako javor, jaseň či vtrúsený brest a čerešňa.

Aktivita mladých OLH

V susedstve Kulháňa si na lokalite Stará Huť založil vlastný objekt na výmere 297 ha Ondrej Režo a na Bukovine s výmerou 336 ha Jaroslav Štraus. V rubných porastoch duba a buka chcú mladí aktívni OLH zmeniť predpísané veľkoplošné a okrajové clonné ruby na skupinový, resp. individuálny výber a postupne s predĺžením obnovnej doby vytvoriť štruktúru prírode blízkeho lesa. V predrubných porastoch ponechaných bez zásahu navrhujú vykonať uvoľnovacie prebierky za účelom podpory najkvalitnejších jedincov duba, buka a cenných listnáčov. Takmer výhradne z predrubných porastov vo veku 50-65 rokov je zložený 127 ha objekt Duchonka, ktorý vytvoril a s jeho obhospodarovaním v zmysle zásad Pro Silva sa chce popasovať Ing. Richard Ďatko. Takmer vo všetkých porastoch navrhuje zvýšiť prepísanú intenzitu zásahov z priemerných 13% na 18-20% a realizovať silné úrovňové zásahy. Je si vedomý, že ak chce najkvalitnejšie jedince ponechať do veku kulminácie ich prírastku, nesmie dopustiť ich poškodenie pri výchovnej ťažbe. Porasty sa preto rozčlenia hustou sieťou približovacích liniek každých 25-35 m, približovanie sa zrealizuje UKT, v kombinácii s koňmi a v prípade potreby s rozrezom kmeňov v poraste. Vo Vozokanoch na ploche 164 ha na dvoch oddelených lokalitách založil demonštračný objekt OLH Jozef Stankovský a jeho neďalekom susedstve Ing. Branislav Krausz objekt Zlavy s výmerou 163 ha. V predrubných porastoch navrhujú zvýšiť intenzitu zásahov takmer na dvojnásobok, v skupine vyše 100 ročných porastov zatiaľ ponechaných bez zásahu vykonávať uvoľnovaciu prebierku s intenzitou na úrovni 15% a v rubných porastoch zasahovať s maximálnou intenzitou v miestach s vyspelou druhou etážou alebo odrasteným prirodzeným zmladením formou skupinového clonného rubu.

Snaha o uvoľnenie koruny

Koncepcia hodnotového prírastkového hospodárstva je zameraná nielen na stupňovanie hodnotového prírastku, ako by to vyplývalo zo zámerov všetkých uvedených OLH, ale aj na zvyšovanie stability porastov tak, aby sa riziko budúcich možných kalamít znížilo na minimum. Týmto koncepcia v plnom rozsahu korešponduje s myšlienkami a zásadami prírode blízkeho pestovania lesa. Pestovateľské zásahy sú orientované na formovanie a zväčšovanie objemu korún najkvalitnejších jedincov pri odstraňovaní menej kvalitných a málo prirastavých zložiek porastu. Individuálny výber sa uplatňuje nielen pri výchovnej, ale aj obnovnej ťažbe. Ťažbové zásahy sa preto z polohy pravidelných obnovných prvkov presúvajú do ťažby jednotlivých stromov pri využití rastového potenciálu každého jedinca v poraste. Sila zásahu však musí zabezpečiť maximálne uvoľnenie koruny, aby nedošlo k jej redukcii a tým spomaleniu prírastku ako aj zníženiu požadovanej stability. Za týmto účelom vo väčšine návrhov OLH na ďalšie hospodárenie je uvedená požiadavka na zmenu LHP navýšením objemu ťažby v predrubných porastoch, resp. na ťažbu v porastoch bez zásahu. V najbližšom období bude záležať na štátnej správe, či správne pochopí ich zámery a požadované zmeny povolí realizovať. Podstatná zmena sa však v tomto mladom kolektíve na LS Duchonka už odohrala. Všetci ako jeden začali hospodáriť prírode blízkym spôsobom s cieľom dosiahnutia vyššej kvality a bezpečnosti produkcie zmiešaných listnatých lesov. A keďže im nechýba podpora a záujem i zo strany vedenia OZ Prievidza, dá sa očakávať, že ich príklad budú nasledovať i kolegovia na ostatných LS.