Lesník 5/2006: Prírode blízke obhospodarovanie lesa I.Nástroj praktickej realizácie

Prírode blízke obhospodarovanie lesa

I. Nástroj praktickej realizácie

Rudolf BRUCHÁNIK

V množstve metodických pokynov, ktoré so zámerom sprehľadniť a skvalitniť riadiacu prácu nášho podniku produkujú pracovníci GR, nie je jednoduché sa vždy správne zorientovať. Zložitejšie to majú tí pracovníci vonkajšej prevádzky, ktorí sa nimi majú riadiť a mnohokrát sa k nim dostanú len sprostredkovane. Preto je ľahko možné, že tie pokyny, ktoré sa nestávajú každodennou povinnosťou, nevyžadujú vyplňovanie predpísaných formulárov a kontrolóri ich nemajú v zornom poli svojej činnosti, po zbežnom prečítaní zostávajú len v informačnej rovine. Do tejto kategórie patrí aj Mop LV 005 Prírode blízke obhospodarovanie lesa, ktorý nadobudol účinnosť na jeseň minulého roku a svojou podstatou je viac pokynom informatívnym a inšpiračným ako direktívnym. Odborný garant si pri jeho tvorbe postavil za cieľ zabezpečiť zavedenie princípov a zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa do lesníckej prevádzky a dať odborným lesným hospodárom návod, ako sa prakticky vysporiadať s hospodárením v zmysle ideí PRO SILVA.

...dať odborným lesným hospodárom návod,

ako sa prakticky vysporiadať s hospodárením v zmysle

ideí PRO SILVA.

 

Cieľovou skupinou, ktorá sa bude musieť (verme, že i chcieť) popasovať s praktickou realizáciou uvedeného pokynu sa stali tí OLH, ktorí na svojich lesných obvodoch obhospodarujú génové základne lesných drevín a ktoré pokyn prehlásil za objekty PRO SILVA. Začať práve na týchto lokalitách má veľký význam v tom, že sú špecializovanými objektmi so vzácnymi zachovanými lesnými spoločenstvami zriadenými na ochranu biodiverzity tak druhovej ako aj genetickej. Udržať žiadúce drevinové zloženie, pôvodný kvalitný genofond a nepretržitosť svojho poslania môžu génové základne len uplatňovaním účelovo realizovaných prírode blízkych postupov. Okrem génových základní sa za objekty PRO SILVA môžu z iniciatívy pestovateľov OZ ale predovšetkým OLH vyhlásiť aj lokality, ktoré svojou polohou, drevinovým zložením, vekovou štruktúrou a priestorovým usporiadaním sú vhodné pre uplatnenie nových pestovateľských prírode blízkych postupov. Hoci tieto postupy sú v pokyne podrobne popísané, pre ich osvojenie sa postupne všetci OLH obhospodarujúci objekty PRO SILVA zúčastnia špecializovaného 2-dňového kurzu, ktorý sa bude konať v prostredí najvýznamnejšieho demonštračného objektu PRO SILVA na Smolníckej Osade, LS Margecany, OZ Košice.

Kurz je rozdelený na 3 bloky. V prvej, teoretickej časti získajú OLH základné informácie o význame genetickej diverzity a potrebe ochraňovať genetické zdroje, o metódach a spôsoboch prírode blízkeho obhospodarovania lesa, o jeho ekonomických dopadoch, o možnostiach ovplyvňovania hodnotovej produkcie porastov a o príslušnej legislatívnej problematike. Najväčší časový priestor je venovaný ukážkam v teréne, kde budú predstavené nielen už vyformované výberkové lesy, ale tiež porasty v prebudove na prírode blízky les a to tak vo fáze obnovných ako aj výchovných zásahov. Záverečná časť kurzu je venovaná pokynom pre spracovanie samostatného projektu, v ktorom každý OLH stručne predstaví svoj objekt PRO SILVA a uvedie svoju predstavu realizácie prírode blízkych postupov. Po dostatočnom čase na vypracovanie projektov (3-6 mesiacov) budú OLH obhajovať svoje práce na záverečnom 1-dňovom sústredení v ich vlastnom prostredí pred skupinou svojich kolegov, pestovateľov a vedúcich lesníckej výroby OZ.

 

...každý OLH stručne predstaví svoj objekt PRO SILVA a uvedie svoju predstavu realizácie prírode blízkych postupov.

 

Prvé stretnutie OLH sa pilotne uskutočnilo v októbri minulého roka a prebehlo v pracovnej, ale predovšetkým priateľskej atmosfére. Nadviazal sa priamy a neformálny kontakt medzi odborným garantom celého procesu a OLH, ktorí priamo na mieste činu, v prostredí výberkových lesov na Smolníckej Osade mali možnosť na vlastné oči vidieť, aký výsledok môžu od prírode blízkeho obhospodarovania lesa očakávať a taktiež počuť, akými spôsobmi sa dá k takým lesom dopracovať. Zvlášť, keď zanietený a zároveň fundovaný výklad išiel z úst p. Ladislava Alcnauera, lesníka, ktorý celý svoj profesionálny život spojil s prebudovou smolníckych lesov. Silu jeho argumentov, podopretú dennodennou činnosťou v lese a celoživotnou skúsenosťou uznali všetci i napriek počiatočným pochybnostiam.

A to je podstatou celého špecializovaného kurzu. Ukázať, že keď sa chce a nájde sa pochopenie pre vec – idúce tak z vnútorného presvedčenia hospodára ako aj z porozumenia jeho kolegov a nadriadených – dá sa podobným spôsobom na mnohých lesných obvodoch naštartovať proces, ktorým sa začne meniť pohľad odborného lesného hospodára na svoj les a následne tiež pohľad verejnosti na činnosť lesníka v lese.

Cieľom tohto príspevku bolo poskytnúť lesníckej verejnosti základné informácie o pripravovanom spôsobe praktického uplatnenia Mop LV 005. Zároveň je však tiež úvodným vstupom do sérii nadväzujúcich článkov, ktoré v najbližších číslach časopisu predstavia niektoré zaujímavé objekty PRO SILVA, ich hospodárov a spôsoby, ktorými prírode blízke obhospodarovanie lesa realizujú v konkrétnych prírodných a hospodárskych podmienkach.

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.

je špecialista na Odbore usmerňovania

lesníckych činností GR š.p. LESY SR