Lesník 7-8/2014:Nakoľko sme sa za 25 rokov stotožnili v praxi so zásadami Pro Silva?