Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000 a možnosti jeho finančnej podpory 

Odborná publikácia pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov, vyhotovovateľov

Programov starostlivosti o les, ako aj pre všetky zainteresované organizácie, ktorí majú vlastnícky,

pracovný alebo iný vzťah k lesným pozemkom nachádzajúcim sa v územiach Natura 2000, poskytuje základný

prehľad o tom, ako možno skĺbiť obhospodarovanie lesov na princípoch prírode blízkeho

obhospodarovania a ciele Natura 2000 v ochrane biotopov (predovšetkým lesných) a druhov

európskeho významu a získať orientačné informácie o možnostiach podpory vlastníkov a užívateľov

lesov v územiach Natura 2000

Autori: Ing. Eduard Apfel, Ing. Pavol Dendys, Ing. Ján Farkaš, Ing. Marián Jasík, Ing. Pavel Mathe, prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Ladislav Štrupl