Spoločným vzdelávaním o chove včiel pre uplatnenie v praxi v Beskydách

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

https://sk.plsk.eu

Názov projektu: SPOLOČNÝM VZDELÁVANÍM O CHOVE VČIEL PRE UPLATNENIE V PRAXI V BESKYDÁCH

Tytuł mikroprojektu: Wspólna edukacja w zakresie pszczelarstwa dla praktycznego zastosowania w Beskidach

Vedúci partner: Partner wiodący

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Miestneho priemyslu 569, Námestovo 029 01

www.lesy.sk

 

Hlavný cezhraničný partner: Główny partner transgraniczny

PGL LP Nadleśnictwo Wisła

ul. Czarne 6, Wisła 43-460

www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

 

Termín realizácie: Termin realizacji 07-2017 – 06-2018

Celková výška proj. Całkowita wartość proj 33 406,80 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85%

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Štátny rozpočet: Środki z budżetu państwa 5%

Vlastný vklad: Wkład własny 10%

 

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodný seminár

Prvý edukačný seminár

Druhý edukačný seminár 

Tretí edukačný seminár

Štvrtý edukačný seminár 

OPIS MIKROPROJEKTU

Medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) fungujúca pod záštitou OSN na základe tlačovej správy z Kuala Lumpur (26 feb., 2016) vydala oznámenie, že stále väčšiemu počtu opeľovačov hrozí vyhynutie na celosvetovej úrovni. Z radov opeľovačov, medzi ktoré patria najmä včely, smerujú k vyhynutiu až dva druhy z každých piatich. Odborníci varujú, že tento úbytok pocítia ľudia na nedostatku potravín (až 75% potravinárskych plodín na svete závisí aspoň z časti na opelení - IPBES, 2016). Beskydy, ako cezhraničný región zasahujúci ako poľské tak i slovenské územie, sa vyznačuje špecifickými geomorfologickými a klimatickými podmienkami. Preto včelstvá a na ne nadväzujúce včelárstvo majú v rámci tohto územia svoje špecifiká. Napriek tomu sa tento región v minulosti tešil veľkému záujmu o včelárstvo. Z dôvodu rozdelenia Beskýd hranicou došlo k rozdielnemu rozvoju oblasti včelárstva na jednotlivých stranách hranice. Zatiaľ čo na poľskej strane dochádza k rozvoju včelárstva a včelárskych tradícií, na slovenskej strane záujem o túto oblasť neustále klesá jednak z dôvodu starnutia generácie včelárov a taktiež z nedostatku prístupu k aktuálnym poznatkom a vedomostiam. Záujem o chov včiel z radov mladej generácie značne klesá (priemerný vek včelára v tomto regióne je 55 - 65 rokov). Dostupnosť aktuálnych informácií šírených prostredníctvom internetu je pre staršiu generáciu z dôvodu rozdielneho prístupu k informačným technológiám v porovnaní s mladou generáciou značne obmedzená. Pre mladú generáciu v stredoškolskom veku je zase prístup k informáciám v rámci školských osnov taktiež značne obmedzený. Ani na stredných odborných školách so zameraním na pôdohospodárstvo na slovenskej strane beskydského regiónu neexistujú možnosti na štúdium včelárstva, čo obmedzuje možnosti uplatnenia sa mladých ľudí v praxi v tejto oblasti v tomto regióne. Výsledkom je migrácia mladej generácie za prácou do iných regiónov. Spojenie nedostatku informácií pre súčasných včelárov a neodovzdávanie ich skúseností mladej generácií vedie k znižovaniu záujmu o tak špecifickú oblasť akou je chov včiel a včelárstvo. Vytrácaním sa včelárskych zručností zo života ľudí hrozí taktiež strata prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorým včely a včelárstvo jednoznačne je. Rozdelenie regiónu Beskýd hranicou taktiež zvyšuje jazykovú bariéru nielen v bežnej komunikácií, ale taktiež v oblasti chovu včiel a včelárstva.

>HLAVNÝ CIEĽMIKROPROJEKTU

Hlavným cieľom mikroprojektu bude zvýšenie úrovne vedomostí a znalostí o chove včiel v Beskydskom regióne pre odbornú verejnosť z radov poľských a slovenských lesníkov ako aj študentov stredných škôl so zameraním sa na lepšie možnosti uplatnenia v praxi. Rozvojom a podporou stredoškolského a celoživotného vzdelávania kombinovanou s potenciálom regiónu Beskýd pre odvetvie včelárstva má projekt za úlohu posilniť pozíciu včelárstva na slovenskej strane a vyrovnať rozdiely medzi úrovňou vedomostí a praktických skúseností na oboch stranách hranice. Vzdelávaním mladej generácie z radov stredoškolákov má projekt za cieľ vytvoriť možnosti pre rozšírenie ich príležitostí uplatnenia v danom regióne. Rozšírením kvalifikácie mladej generácie sa taktiež zamedzí negatívnej migrácií z regiónu. Vzdelávaním súčasnej generácie z radov včelárov z oboch strán hranice sa vytvoria možnosti pre rozšírenie ich vedomostí a zručností o nové poznatky v oblasti včelárstva. Nadviazanie partnerstiev medzi včelármi z oboch strán hranice prispeje jednak k zníženiu rozdielov a výmene včelárskych zručností na oboch stranách, ako aj k zníženiu jazykovej bariéry hlavne v odbornej tematike včelárstva. Nezanedbateľných efektom projektu bude taktiež zvýšenie počtu osôb zaoberajúcich sa chovom včiel a včelárstvom, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na zvýšenie početnosti včelstiev v regióne Beskýd. Jedným z cieľov projektu je teda podpora a zachovanie hlavnej funkcie včiel - opeľovania - v tomto cezhraničnom regióne. Pretože včely sú veľmi významnou zložkou životného prostredia, pridanou hodnotou projektu bude taktiež podpora a zachovanie včelstiev, plnenie ich nenahraditeľných úloh pre životné prostredie a využitie včiel ako bio-indikátorov čistoty životného prostredia, čo sa v súčasnosti ukazuje ako stále aktuálnejšia problematika.

 

ŠPECIFICKÉ  CIELE MIKROPROJEKTU

Špecifický cieľ 1: Realizácia jedného úvodného a štyroch edukačných seminárov. V rámci jedného roku realizácie projektu bude 30 účastníkom seminárov predstavený rok včelára a jeho úlohy v rámci životného cyklu včiel. Každého seminára sa zúčastní 30 účastníkov zastúpených z 10 včelárov zo slovenskej strany regiónu Beskýd, 10 včelárov z poľskej strany regiónu Beskýd a 10 študentov v stredoškolskom veku (vybraných z regionálnych škôl). Úlohou seminárov bude získanie teoretických a praktických vedomostí a zručností potrebných pre starostlivosť o včely a včelstvá. Garanciou kvalifikovaných znalostí a zručností bude vedenie jednotlivých seminárov kvalifikovanými odborníkmi z Poľska a Slovenska. Súčasťou edukačných seminárov budú taktiež praktické ukážky v rámci celoročnej starostlivosti o včelstvá a samotní účastníci budú mať možnosť si jednotlivé úkony prakticky osvojiť. Tvorba medu ako včelieho produktu bude súčasťou seminárov pre obsiahnutie úplnosti tejto problematiky v rámci aktivít „včelárskeho roku“, no bude pripravený iba samotnými účastníkmi seminárov v rámci praktických ukážok (ostatný vyprodukovaný med bude ponechaný včelstvám ako zásoby pre zimné obdobie – čo med pre včelstvá v skutočnosti predstavuje).

Špecifický cieľ 2: Vytvorenie „Príručky začínajúceho včelára“. Ako hlavný výstup projektu bude vytvorená dvojjazyčná poľsko-slovenská príručka, ktorá bude obsahovať informácie potrebné pre začínajúceho včelára. Bude obsahovať poznatky z jednotlivých seminárov, celoročný kalendár včelára s popisom jednotlivých úkonov pri starostlivosti o včelstvá a ďalšie potrebné teoretické poznatky. Odborným garantom uvedených informácií budú opäť certifikovaní odborníci v danej problematike z Poľska a Slovenska, ktorí budú viesť aj jednotlivé semináre projektu. Publikovaná bude v náklade 500 ks a taktiež voľne prístupná na internetových stránkach partnerov.

Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego

Głównym celem mikro projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu pszczelarstwa w regionie Beskidów, skierowany do polskich i słowackich leśników oraz uczniów szkół średnich z naciskiem na lepsze możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Rozwój i wsparcie kształcenia ustawicznego, w połączeniu z potencjałem otwartym na sektor pszczelarski, jaki ma w sobie region Beskidów, ma za zadanie wzmocnić pozycję pszczelarstwa po stronie słowackiej i zmniejszyć różnice pomiędzy poziomem wiedzy i doświadczenia po obu stronach granicy. Edukacja młodego pokolenia pośród uczniów szkół średnich, ma na celu stworzenie możliwości rozwoju zawodowego w regionie. Zdobycie nowych umiejętności przez młode pokolenie, może również zapobiec migracją tej grupy społecznej z regionu. Prowadzona edukacja wśród obecnej generacji pszczelarzy z obu stron granicy, stworzy możliwości poszerzenia zakresu ich wiedzy i umiejętności o nowe zagadnienia w dziedzinie pszczelarstwa. Nawiązanie partnerstwa pomiędzy pszczelarzami z obu stron granicy przyczyni się zarówno do zmniejszenia różnicy w poziomie wiedzy, jak również zmniejszenia bariery językowej, zwłaszcza u osób zajmujących się profesjonalnie pszczelarstwem. Nieznacznym efektem projektu będzie także zwiększenie liczby osób zajmujących się hodowlą pszczół i pszczeslarstwem, co będzie miało znaczący pozytywny wpływ na zwiększenie liczby pasiek w rejonie Beskidów. Ponieważ pszczoły są bardzo ważnym elementem środowiska, wartością dodaną projektu będzie również zapewnienie wsparcia i ochrony dla hodowli pszczół, które wypełniają swoją niezastąpioną rolę dla środowiska przyrodniczego, stanowiąc biologiczny wskaźnik czystości środowiska, co stanowi aktualnie stale podejmowaną problematykę.

Zadania mikroprojektu

Seminarium inaugurujące projekt

W seminarium inaugurującym projekt udział weźmie 40 osób, w tym 30 uczestników zarówno projektu, jak i kolejnych seminariów edukacyjnych oraz 10 osób będących specjalistami w dziedzinie pszczelarstwa ze średnim wykształceniem. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane działania projektowe, odbędą się wykłady wprowadzające do problematyki pszczelarstwa, pokazujące hodowlę pszczół przez pryzmat wypełniania niezastąpionej funkcji w środowisku przyrodniczym tj. biologicznego wskaźnika czystości środowiska. Wykłady prowadzone będą przez doświadczonych ekspertów z dziedziny  pszczelarstwa z Polski i Słowacji. Seminarium będzie prowadzone przy wykorzystaniu tłumaczenia symultanicznego. Podczas seminarium prowadzona będzie również dyskusja z poszczególnymi ekspertami. Rolą seminarium będzie zaprezentowanie zmian jakie zajdą poprzez jego realizację podkreślając, że przedsiewzięcie jest możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Poprzez podkreślanie, że projekt jest realizowany pomiędzy partnerami zagranicznymi, docelowe grupy odbioru uzyskają informacje o korzyściach płynących ze współpracy transgranicznej.

4 seminaria edukacyjne dotyczące realizacji działań transgranicznych mających na celu promowanie integracji społecznej i udziału obywateli

Realizacja czterech edukacyjnych seminariów. W ciągu jednego roku realizacji projektu dla 30 uczestników seminariów zaprezentowana zostanie roczna praca pszczelarza wraz z jego rolą w cyklu życia pszczół oraz pozostałe zagadnienia techniczne z przedmiotowej dziedziny. W każdym seminarium weźmie udział 30 uczestników, w tym 10 pszczelarzy z regionu Beskidu po stronie słowackiej, 10 pszczelarzy z polskiej strony Beskidu, oraz 10 uczniów szkół średnich (wybranych spośród szkół regionalnych). Celem seminarium będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do hodowli pszczół i utrzymania uli. Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów z Polski i Słowacji, co da gwarancje przekazania fachowej wiedzy i umiejętności. Seminarium będzie prowadzone przy wykorzystaniu tłumaczenia symultanicznego. Podczas seminarium zapewniona będzie również możliwość dyskusji z poszczególnymi ekspertami. W ramach działań przewidujemy zakup 6 uli (5 uczestników na jedną kolonie) wraz z niezbędnym wyposażeniem i sprzętem stanowiącym zasób edukacyjny, wykorzystywany podczas seminariów do zaprezentowania uczestnikom w praktyce hodowli pszczół, uczestnicy wykonując podczas zajęć praktyczne zadania, przysposobieni będą do prowadzonej samodzielnie wieloletniej opieki nad pszczelimi rodzinami. Rolą seminarium będzie zaprezentowanie zmian jakie zajdą poprzez jego realizację podkreślając, że przedsiewzięcie jest możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Poprzez podkreślanie, że projekt jest realizowany pomiędzy partnerami zagranicznymi, docelowe grupy odbioru uzyskają informacje o korzyściach płynących ze współpracy transgranicznej.

Przewodnik dla początkujących pszczelarzy

Wydanie publikacji pn.: „Podręcznik początkującego pszczelarza”. Głównym rezultatem projektu będzie opublikowanie dwujęzycznego, polsko-słowackiego podręcznika, który będzie zawierał niezbędne informacje dla początkujących pszczelarzy. W podręczniku znajdą się wnioski z seminariów, cały rok kalendarzowy pszczelarza z opisem działań dotyczacych doglądania uli oraz inna niezbędna wiedza teoretyczna. Rzetelnym potwierdzeniem tych informacji będzie zaświadczenie wydane przez specjalistów w tej dziedzinie z Polski i Słowacji, którzy będą prowadzili warsztaty w ramach projektu. Podręcznik zostanie opublikownyw 500 egzemplarzach, będzie także dostępny na stronach internetowych partnerów.

Przewodnik będzie również służył jako materiał promujący projekt, a także zawierałinformacje na temat programu INTERREG V-A PL-SK. Jego celem będzie przedstawienie zmian jakie zaszły poprzez realizację projektu podkreślając, iż przedsięwzięcie to było możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej.