Náučný chodník - Majdán

Odštepný závod Smolenice je takpovediac priekopníkom v budovaní lesníckych náučných chodníkov v našom podniku. Celkovo sa na jeho území nachádzajú tri a Lesnícky náučný chodník Majdán s dĺžkoutrasy 5,5 km je jedným z nich. Na 4 zastávkach vás oboznámi s historickými a prírodnými zaujímavosťami tejto časti Malých Karpát. Jedná sa o nasledujúce zastávky:

♣ Lokalita Husí stok
♣ Stredisko chovu rýb Parina
♣ Vodná nádrž Parina
♣ Lokalita Močiar

Husí stok je prameň nachádzajúci sa v skalnatom reliéfe tvorenom vápencom. Kvalita vody je výborná a spĺňa podmienky slovenskej technickej normy použitia aj pre dojčatá. V jeho okolí sa nachádzajú ochranné lesy (tvorené najmä drevinami ako buk, hrab, jaseň, javor, dub a cer) s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tunajší les je taktiež domovom voľne žijúcej poľovnej zveri ako jeleň, srnec, muflón, diviak i daniel. Vhodný úkryt tu nachádza i líška a jazvec. Z chránených dravých vtákov je najbežnejší myšiak lesný.
Stredisko chovu rýb Parina dnes pozostáva z 18 rybníkov, v ktorých sa chová pstruh potočný, pstruh dúhový a sivoň americký. Jeho história siaha až do roku 1879 a je spojená s menom grófa Mórica Pálffy, ktorý dal na horskej bystrine Parná vybudovať sústavy rybníkov pre chov lososovitých rýb. Hydrologicky patrí celé toto územie do Povodia Váhu a v súčasnej dobe zabezpečuje tunajší odštepný závod chov rýb od ikier až po generačné ryby. V blízkosti strediska sa nachádzajú dva solitéry smreka obyčajného, ktoré boli vysadené v roku 1848 na počesť korunovácie cisára Františka Jozefa I. Dosahujú výšku 32 a 35 m a v tejto bukovej oblasti majú okrem kultúrnej hodnoty mimoriadnu estetickú a krajinotvornú funkciu.
Vodná nádrž Parina bolavybudovaná v roku 1993 a dodnes slúži ako zdroj vody pre nižšie položené rybníky a tiež plní ochrannú funkciu (zachytáva jarné vody a prívalové letné zrážky). Jej okolie je domovom vodného vtáctva ako napr. kačica divá, volavka popolavá, bocian čierny a vyskytuje sa tu aj ondatra pižmová. Za bystrinou vidieť trasu bývalej úzkorozchodnej lesnej železnice, ktorá sa používala na dopravu dreva do chemickej továrne. Tento 11 km úsek bol daný do prevádzky okolo roku 1900 a slúžil až do roku 1960.

Lokalita Močiar je príkladom vzniku a vývoja bukových porastov. Vidieť tu všetky vývojové štádiá lesa: semenáčiky, nálet, nárast, mladinu, žrďkovinu, žrďovinu, dospievajúce, dospelé a prestárle bukové porasty. Sú to hospodárske lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov (vodohospodárska, pôdochranná, rekreačná, zdravotná atď.).

Úlohou tohto náučného chodníka je umožniť jeho návštevníkovi spoznať les, jeho funkcie a činnosti, ktoré sa v ňom vykonávali a dodnes aj vykonávajú. Chceli by sme, aby ste za každým stromom videli jeho dlhý život, vážili si chládok, ktorý nám poskytuje v horúčavách svojim tieňom...Jednoducho, aby ste les nechápali nielen ako zdroj dreva pre rôzne priemyselné využitie, ale začali ste vnímať aj jeho celospoločenské funkcie. Radi vám osobne vysvetlíme, čo sa pod tým vlastne chápe. Stačí sa skontaktovať s pracovníkmi Lesnej správy Majdán (tel. 033/5588 219, resp. 0918/333 063).

 

Pozrite si galériu obrázkov: