Čo je Pro Silva

Pro Silva Slovensko

člen európskeho združenia pre prírode-blízke hospodárenie v lesoch.

Významná európska lesnícka organizácia, ktorá.

  • zdôvodňuje
  • obhajuje
  • rozširuje

myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Je zameraná na získavanie a výmenu teoretických poznatkov a dlhodobých praktických skúseností lesníkov a majiteľov lesov o tomto progresívnom spôsobe pestovania lesa. Jej cieľom je objektívne potvrdiť, že prírode blízke pestovanie je stratégiou, ktorá optimalizuje

  • zachovanie
  • ochranu
  • pestovné usmerňovanie

lesných ekosystémov tak, aby boli trvalo a rentabilne schopné plniť produkčnú, environmentálnu i ochrannú funkciu.