Trvalý les

Trvalý les je výsledkom prírode blízkeho pestovania, pričom jeho základným prejavom je stála prítomnosť lesného porastu v rôznych vývojových štádiách a v rôznej úrovni ich vertikálnej a horizontálnej previazanosti.

Charakteristika:

 • trvalé pokrytie pôdy zmiešaným lesným porastom,
 • vysoká porastová zásoba s najvyšším možným prírastkom
 • trvalá podpora najkvalitnejších stromov 
 • trvalosť ťažbových zásahov jednotlivým výberom alebo maloplošnou skupinovou ťažbou.

  

 

Základné princípy trvalého (prírode blízkeho) lesa

Princíp trvalosti: 

 • vylúčenie použitia holorubných postupov, periodicky spôsobujúcich zničenie ekosystému na obnovovanej ploche
 • zabezpečenie prítomnosti lesa v jeho rôznych vývojových štádiách na ploche, využívanie priaznivého vplyvu starého porastu na klíčenie a odrastanie semenáčikov z prirodzeného zmladenia
 • zabezpečenie vyrovnanosti ťažby a výnosov už na malých výmerách lesa

Princíp zmiešaných lesov:

 • vytváranie priaznivého porastového prostredia a kvality pôdy
 • zmenšovanie rizika veľkoplošných kalamít
 • vytváranie širšej ponuky pre zatiaľ neznáme požiadavky trhu s drevom v budúcnosti

Princíp prirodzenej obnovy

 • jednoznačné uprednostňovanie prirodzenej obnovy pred umelou
 • prenos genetickej informácie materských porastov na potomstvo v celej šírke, umožnenie lepšej prispôsobivosti na zmeny prostredia
 • šetrenie nákladov spojených s umelou obnovou a starostlivosťou o mladé porasty

Princíp ekologizácie ťažbovej činnosti

 • prispôsobenie technológií a techniky podmienkam a potrebám konkrétneho porastu