Ciele

K základným cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa patrí:

  • Obrázok LesObnovenie prírodnej porastovej štruktúry znamená vytváranie zmiešaných lesov, rôznovekých a rôznorodých viacvrstvových (etážových) porastov, ochranu prirodzených lesných spoločenstiev, starých stromov, mŕtveho stojaceho a ležiaceho dreva, uprednostňovanie pôvodných drevín, podporu zriedkavým a ohrozeným drevinám, zvyšovanie rekreačnej a estetickej funkcii lesa

  • Zvyšovanie ekologickej stability prostredníctvom vytvárania prirodzeného lesa zabezpečiť redukciu vplyvov abiotických a biotických škodcov, obmedzenie kalamít, zvýšiť stabilitu produkcie

  • Racionalizácia nákladov pestovateľskej činnosti uprednostňovanie prirodzenej obnovy, cielené využívanie prírodných procesov pri odrastaní nárastov a kultúr a vo výchove mladých porastov

  • Skvalitnenie porastovej zásoby prostredníctvom ťažby rubne zrelých stromov zabezpečuje optimalizáciu drevných zásob, zvyšovanie hodnotového prírastku, skvalitnenie produkcie, vyrovnanosť ťažby