Vízia

Prostredníctvom prírode blízkeho obhospodarovania lesa aktívne a rovnocenne ovplyvňovať základné orientovanie lesníckej činnosti – na prírodu, spoločnosť a ekonomiku. 

Obrázok Les

Čo ponúka nový pestovateľský prístup v porovnaní s klasickým hospodárením v lese?

Pri orientácii na prírodu
• vytváranie prírodných a prirodzených lesných spoločenstiev
• zvyšovanie ekologickej stability
• zlepšovanie genetickej a druhovej diverzity lesných drevín

Pri orientácii na spoločnosť
• skvalitňovanie multifunkčnosti lesného hospodárstva
• napĺňanie rekreačných a estetických nárokov verejnosti na les
• väčšia kompatibilita s požiadavkami ochrany prírody 
• prezentácia lesníka v pozícii tvorcu lesa 

Pri orientácii na ekonomiku
• znižovanie nákladov na pestovateľské práce
• zvyšovanie hodnotového prírastku produkovanej drevnej hmoty