Lesník 12/2006: Prírode blízke obhospodarovanie lesa VII. Vytvára sa priestor pre všetkých

Prírode blízke obhospodarovanie lesa 

VII. Vytvára sa priestor pre všetkých
S vydaním posledného tohtoročného čísla časopisu Lesník sa uzatvára tiež séria článkov o prírode blízkom obhospodarovaní lesa. Začala v júni upozornením na metodický pokyn, ktorý Lesy SR, š.p. prijali s cieľom presadiť tento pestovateľský prúd do reálnej prevádzkovej praxe. Hoci zároveň bola predstavená i koncepcia praktickej implementácie tohto pokynu, nebolo jednoduché predpokladať priebeh jej realizácie v prvom roku platnosti. Osloví odborných lesných hospodárov obraz prírodných lesov na Smolníckej Osade a presvedčia nezvratné fakty a zanietenosť domácich lesníkov? Stotožnia sa s novým trendom pestovania a začnú ho postupne uplatňovať? Tieto a podobné úvahy sprevádzali priebeh odborných školení, ktorých sa zúčastnilo 85 OLH a ktorí vzápätí dostali úlohu spracovať písomné projekty, aby v nich predstavili svoje objekty Pro Silva a uviedli vlastnú predstavu realizácie prírode blízkych postupov. Prezentácia projektov bola náplňou 4 regionálnych lesníckych dní, ktoré sa uskutočnili v jesenných mesiacoch a ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 lesníkov z LSR. Domáci OLH dostali pritom príležitosť priamo v teréne, na exkurzných ukážkach v nimi obhospodarovaných porastoch, prezentovať vlastný prístup k prírode blízkemu pestovaniu lesa a predstaviť svoju koncepciu pretvárania týchto lokalít na prírode blízke lesy.
Prvá akcia bola spojená s poradou pestovateľov OZ a konala sa 14. septembra v Slovenskom raji na pôde OZ Rožňava. Dlhoročný OLH Ing. Jozef Špiner pozná svoj objekt Pro Silva dokonale a preto fundovaným výkladom zaujal pozornosť všetkých účastníkov, medzi nimi i zástupcu Správy NP Slovenský raj. Jeho snaha zmeniť klasické obnovné postupy na jemnejšie formy hospodárenia je veľmi dôležitou a pritom citlivou záležitosťou zvlášť v súčasnosti, keď tlaku ochrany prírody na vyhlasovanie bezzásahových zón sa dá čeliť práve vytváraním prírodných, pritom hospodársky využívaných lesov.
S časovým odstupom jedného mesiaca, ktorí dostali OLH na dopracovanie svojich projektov, sa v priebehu týždňa uskutočnili ďalšie 3 lesnícke dni. 13. októbra sa v Nízkych Tatrách na OZ Liptovský Hrádok stretli zástupcovia OZ, ktoré hospodária v podobných podmienkach, aké boli prezentované na demonštračnom objekte Biely Váh. Domáci OLH Pavel Bohunčák oboznámil s históriou objektu, kde sa jemnejšie hospodárske postupy realizovali už pred niekoľkými desaťročiami pod dohľadom výskumného ústavu vo Zvolene. V súčasnosti tak môže nadviazať na viacetážovú štruktúru porastov a o tom, že vie, ako je ďalej rozvíjať, presvedčil všetkých prítomných svojou koncepciou obnovných postupov.
17. októbra sa miestom prezentácie myšlienok Pro Silva už po niekoľkýkrát stal OZ Levice, konkrétne objekt Pro Silva na Počúvadlianskom jazere, kde je OLH skúsený Peter Trnka. Na tejto lokalite je les skutočne multifunkčne využívaný, okrem hospodárskej funkcie je zároveň génovou základňou a navštevovanou lokalitou pre rekreačné a lesopedagogické účely. Skupinovitá obnova, ktorou OLH nahradil klasické pásové obnovné prvky, takmer nenarušila celistvosť a kontinuitu vývoja lesných porastov.
Záverečný lesnícky deň sa konal 20. októbra v Slánskych vrchoch na OZ Prešov. Aktívny prístup pracovníkov LS Hanušovce reprezentoval Pavol Verčimák, ktorý predstavil svoj objekt Pro Silva Kráľovčík. Účastníci kvitovali nielen jeho koncepciu hospodárenia prírode blízkym spôsobom v tejto lokalite, ale aj originálny prístup k spropagovaniu objektu pre širšiu verejnosť. Ktovie, možno zárodok ďalšieho náučného chodníka...
Počas lesníckych dní i ostatní OLH dostali príležitosť predstaviť a obhájiť svoje projekty aspoň krátkymi vystúpeniami, pričom sa zamerali na zdôvodnenie už realizovaných alebo pripravovaných hospodárskych zásahov, odlišných od klasického prevedenia, predpísaného lesným hospodárskym plánom. Keďže tak splnili stanovené podmienky, v závere jednotlivých akcií im bol odovzdaný interný certifikát, ktorý osvedčuje ich znalosti a praktické využívanie progresívnych pestovateľských metód.
Čo dodať na záver? Po prvom roku praktickej realizácie možno konštatovať, že prírode blízke pestovanie lesa sa z oblasti ukážkových promočných akcií definitívne presunulo do skutočnej dennodennej lesníckej činnosti. Hoci pravdepodobne nie všetci OLH, ktorí ho naštartovali, sa okamžite stali jeho oddanými stúpencami, tých skutočne zainteresovaných je ďaleko viac, ako sa podarilo predstaviť v predchádzajúcich častiach tejto série. A to by mal byť len začiatok. Cieľom v nasledujúcich rokoch je zainteresovať ďalších OLH na vytváraní vlastných objektov Pro Silva a tak rozširovaní ich výmery, ktorá je v súčasnosti 25 000 ha. Priestor na realizáciu sa otvára pre všetkých, ktorí prejavia pochopenie a záujem o prírode blízke pestovateľské metódy. Stačí sa pridať k tým, ktorí rokmi zaužívanú predstava rúbaňového lesa vekových tried už začali nahrádzať vytváraním zmiešaného, vertikálne členeného a rôznovekého prírode blízkeho lesa.