Lesník 6/2006:Večne spievajú lesy? 2.časť

Večne spievajú lesy?

Ladislav ALCNAUER

(dokončenie z Lesníka č.5)

Vo Vigelandovom parku v  Osle je fontána Osudu. Znázorňuje mužov spoločne nesúcich životné bremeno. Každý ho znáša inak. Jednému sa podlamujú kolená, druhý kráča bezstarostne, tretí v hlbokom zamyslení. Možno podobne spolu nesieme aj  náš lesnícky osud. Niekto sa bojí zajtrajšieho dňa, pre iného je les „gombičkou“, ďalší viac pozoruje a premýšľa.

Autor nasledujúceho príspevku nepochybne patrí do poslednej skupiny. Svoj život spojil s výberkovými lesmi Smolníka, stará sa o ne, pretvára ich a určite aj miluje. Možno polemizovať s jeho názormi, nemožno však spochybniť váhu jeho slov. Tie sú podopreté hlbokým zaujatím a mnohoročnou skúsenosťou. Je dobre, že máme takýchto kolegov.

 

Tieto moje skúsenosti potvrdzujú, že výberkový spôsob hospodárenia má široké uplatnenie. Z uvedeného vyplýva, že umelá obnova lesa a s tým súvisiaca ochrana kultúr pri výberkovom spôsobe hospodárenia odpadá. Preto je potrebné aby sa časť finančných nákladov z pestovnej činnosti presunula na ťažbovú činnosť a tým bola zabezpečená jej kvalita. Zvýšená pracnosť je zhruba 30 %, o toľko je potrebné zvýšiť náklady na ťažbovú činnosť. Ďalej sú znížené alebo úplne vylúčené náklady na ochranu lesa.

Verím, že tento spôsob hospodárenia bude v budúcnosti základom hospodárenia v našich lesoch. Dôkazom toho, že takéto hospodárenie je efektívne, sú tieto výsledky. Predpis celkovej ťažby v LHP na roky 1994 – 2003 bol 32 000 m3 okrajovými rubmi a dorubmi. Tento predpis bol naplnený výberkovým spôsobom. Uvádzam niekoľko príkladov.

Veľkú zásluhu na rozširovaní prírode blízkemu hospodáreniu má Ing. Bruchánik, ktorý školeniami OLH, metodickými pokynmi pre prírode blízke hospodárenie sa snaží rozšíriť tento spôsob hospodárenia do našich lesov. Vďaka patrí aj prof. Sanigovi, ktorý bol nápomocný pri zostavovaní nového LHP a akciách PRO SILVA.

V budúcnosti bude potrebné zjednodušiť LHP. Výberkové a trvalé porasty brať ako celky, nerozdeľovať na vrstvy, venovať sa im len v popise. Vynára sa otázka, či je potrebné v takom rozsahu robiť LHP ako doteraz, keď to budú porasty bez vekových tried. V LHP budú pre nás potrebné tieto údaje: zásoby, prírastok a výška ťažby. Z pestovnej činnosti: rozsah výchovných zásahov.

Ďalší problém, ktorý nás trápi a s ktorým sa musíme vysporiadať, sú väčšie či menšie časti smrekových porastov umelo založených, ktoré nám okrem pôvodných porastov zanechali predošlé generácie. V našej oblasti stredného Spiša sú dlhodobo postihované porasty emisiami. Smrečiny chradnú, odumierajú. V poslednom desaťročí to najviac postihuje porasty v nadmorskej výške nad 800 m. V týchto porastoch je potrebné postupovať veľmi citlivo, pretože v nich dochádza k premnoženiu podkôrneho hmyzu, a preto je potrebné prijať tieto opatrenia (ja na svojom LO ich praktizujem)

- pri vyznačovaní ťažby vyhľadávať lykožrútom a podpňovkou napadnuté stromy a tieto urýchlene spracovať

- pri ťažbe a približovaní nepoškodzovať stojaté stromy

- ak sa nám zníži zakmenenie, nedorúbavať porasty (tzv. zarovnávačky) z dôvodu zachovania porastov a následného prirodzeného zmladenia a tým znížiť umelú obnovu lesa

- ponechať určité množstvo starých suchárov

- v porastoch kde sa rozširuje smlz (calamagrostis) je vhodné ponechanie ležiacich starých kmeňov

- po dlhoročných skúsenostiach som proti stavaniu feromónových lapačov (nepoužívam ich asi 10 rokov) pretože je to umelý a neprirodzený zásah do lesa a celého ekosystému

- ak je v týchto porastoch potrebná umelá obnova, robme ju veľmi citlivo

Nechajme lesu viac času na prirodzenú obnovu. Je potrebné, aby sme chápali les a jeho ekosystém ako múdre dielo Stvoriteľa, a tak sa i k nemu správali a s pokorou robili naše rozhodnutia a zásahy, ktoré lesu pomôžu.

Ladislav ALCNAUER je lesník na LO Kloptaň, LS Margecany, OZ Košice