LESY SR pre lesníctvo Duálne vzdelávanie

Do konca júna 2021 bude 15 žiakov v odbore vzdelávania pod názvom „Lesná výroba“ získavať praktické skúsenosti, ktoré im zároveň pomôžu nadobudnúť nižšie odborné vzdelanie.

Do konca júna 2021 bude 15 žiakov v odbore vzdelávania pod názvom „Lesná výroba“ získavať praktické skúsenosti, ktoré im zároveň pomôžu nadobudnúť nižšie odborné vzdelanie.

 
„Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa,“ to sú fakty, ktoré sa o duálnom vzdelávaní dozviete z médií. Všetko by malo zabezpečiť efektívna a predovšetkým účinná spolupráca troch strán – vzdelávacej inštitúcie, zamestnávateľa (spoločnosti), ktorý umožní nadobudnutie odborných zručností a skúseností a žiaka, ktorý je hlavným predmetom tohto projektu.

 

Predpokladá sa, že do projektu sa zapojí približne 1.450 zamestnávateľov, sedem stavovských a profesijných organizácií v zmysle zákona č. 61/2015 Z.z., ktoré vytvoria spoluprácu s 280 strednými odbornými školami (počet škôl bol stanovený na základe predpokladu a postupného zavádzania špecializácie SOŠ) v rámci všetkých ôsmich vyšších územných celkov.

 

Duálne vzdelávanie a LESY SR

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky podpísal 14. januára 2020 so Strednou odbornou školou lesníckou v Prešove zmluvu o duálnom vzdelávaní. Predmetné vzdelávanie by malo predovšetkým prebiehať na Škôlkarskom stredisku Šariš (OZ Semenoles) v Šarišských Michaľanoch pod odborným vedením hlavného inštruktora Ing. Ivana Varchola. Až dva roky bude 15 žiakov v odbore vzdelávania s názvom Lesná výroba získavať praktické skúsenosti, ktoré im zabezpečia nadobudnúť nižšie odborné vzdelanie.

   

V čom spočíva duálne vzdelávanie v rámci spolupráce s LESMI SR

Ako uvádza samotný projekt duálneho vzdelávania, základným podkladom odštartovania celého procesu je učebná zmluva. Tú uzavrel štátny podnik LESY SR ako zamestnávateľ s každým žiakom. Zamestnávateľ sa zároveň zaviazal poskytnúť vzdelávacie priestory a tým presunul výučbový proces na spomínané škôlkarské stredisko.

Okrem zabezpečeného pitného režimu a stravovania, ktoré je riešené formou stravných a nápojových lístkov, zamestnávateľ žiakom zabezpečuje osobné ochranné pracovné prostriedky a prispieva na dopravu žiakov na praktické vyučovanie. Zároveň za produktívnu prácu poskytuje odmenu vo výške najmenej 50% minimálnej mzdy.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky po skončení vzdelávania umožní absolventom predmetného vzdelávania zamestnať sa v pestovnej činnosti na škôlkarskom stredisku.

 

Odbor riadenia ľudských zdrojov