Zavŕšenie cezhraničného projektu na podporu biodiverzity

V rámci projektu bolo vybudovaných 19 senníkov, 19 korýt na jadrové a dužinaté krmivo, 40 krytých soľníkov, 16 automatických podávačov jadrového krmiva a päť objektov na uskladnenie dužinatého a jadrového krmiva. Na predmetnom území (7037 ha) bol vykonaný spoločný cezhraničný monitoring cicavcov.

Od úvodného stretnutia, z ktorého vzišla prvotná myšlienka realizovať projekt „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“ v cezhraničnom území medzi Slovenskom a Českou republikou, ubehlo už pár rokov. Stretnutie sa konalo 24.04.2015 na území Lesní správy Luhačovice patriacej pod Lesy České republiky, s. p. Krajské ředitelství Zlín. Áno, projekty realizované s podporou Európskej únie sú „beh na dlhé trate“.

Samotná realizácia projektu po schválení projektového zámeru začala v júli 2017. Vedúcim partnerom projektu sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, pričom projekt je realizovaný na území Odštepného závodu Trenčín. Hlavným cezhraničným partnerom sú Lesy České republiky, s. p. Krajské ředitelství Zlín. V súčasnosti už máme za sebou realizáciu záverečnej konferencie projektu, ktorá sa konala dňa 07.11.2019 na Jankovom vŕšku neďaleko Bánoviec nad Bebravou. Účastníci konferencie boli v rámci prezentačnej časti oboznámení s výsledkami projektu na slovenskej, aj na českej strane. V rámci odbornej časti boli prezentované výsledky dvoch monitoringov realizovaných v projekte. Monitoring cicavcov a monitoring lúčnych biotopov boli zamerané na získanie podkladov pre nastavenie spoločného cezhraničného manažmentu prírodne významných území v oblasti Bielych Karpát a Strážovských vrchov. V rámci terénnej časti konferencie boli účastníkom prezentované jednotlivé aktivity projektu priamo na miestach realizácie v oblasti Strážovských vrchov.

Pre zachovanie a zvyšovanie početnosti druhov bola vykonaná obnova dlhodobo neobhospodarovaných horských lúčnych biotopov na celkovej výmere 6,74 ha. Na podklade monitoringu stavu horských lúčnych biotopov je spoločným cezhraničným manažmentom obhospodarovaných až 28 ha horských lúčnych biotopov. Na okrajoch lúčnych biotopov bolo s cieľom zvýšenia biodiverzity vysadených 385 ks plodonosných a ovocných drevín a do lesných porastov doplnených 420 ks nehospodárskych druhov drevín so zníženou početnosťou populácie. Zmena nevhodnej druhovej skladby vybraných lesných porastov bola upravená výsadbou 3500 ks jedle a 5700 ks duba. Pre nasmerovanie lesnej zveri na vhodné lokality a ochranu zverou atakovaných lesných biotopov bolo vyčistených až 12,4 km chodníkov pre zver a vykonaná ochrana mladých lesných porastov v počte 2700 ks jedincov.

Pre zvýšenie biodiverzity a zabezpečenie dostatku vodných zdrojov pri pretrvávajúcich zmenách klímy bolo v rámci projektu upravených 5 existujúcich vodných zdrojov a štyri vodné mokrade, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre rozvoj obojživelníkov a zároveň slúžia ako napájadlá pre lesné živočíchy.

Pravidelnou starostlivosťou (najmä kosením) horských lúčnych spoločenstiev vzniká kvalitná zložka potravy pre bylinožravú lesnú zver. Spolu s ďalším krmivom je poskytovaná lesnej zveri do vybudovaných prikrmovacích zariadení, aby zver nebola nútená hľadať potravu, kde to nie je žiadúce z pohľadu chránených biotopov. Vybudovaných bolo 19 senníkov, 19 korýt na jadrové a dužinaté krmivo, 40 krytých soľníkov, 16 automatických podávačov jadrového krmiva a 5 objektov na uskladnenie dužinatého a jadrového krmiva. V projekte zasiahnutom území (7037 ha) bol vykonaný spoločný cezhraničný monitoring cicavcov, ktorého úlohou bola výmena informácií medzi partnermi o pohybe zveri. Cieľom monitoringu bolo prispôsobenie spoločného manažmentu územia a realizovaných aktivít projektu na oboch stranách hranice s ohľadom na zvyšovanie biodiverzity. Pre zabezpečenie monitoringu bolo vybudovaných 29 pozorovacích zariadení a 3 monitorovacie zariadenia na zistenie zdravotného stavu zveri.

Neoddeliteľnou súčasťou projektov s podporou Európskej únie je aj ich publicita. Počas realizácie projektu bol projekt, ako aj program Interreg V-A SK-CZ, v rámci ktorého je projekt realizovaný,  prezentovaný na regionálnom podujatí „MňamFest“ a na medzinárodnej výstave Natura Viva v Lysé nad Labem. K trvalej propagácií projektu bude slúžiť cezhraničný náučný chodník a informačno-náučné tabule s tematikou projektu.

Projekt „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“ je realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Ing. Peter Kováčik, vedúci odboru projektov EU