Nový sklad poľnohospodárskej techniky na OZ Prešov

Nový sklad poľnohospodárskej techniky na OZ Prešov

Potreba vybudovať plechový sklad poľnohospodárskych strojov na LS Kokošovce vznikla z dôvodu, že na OZ Prešov sa v súčasnej dobe realizuje projekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja nazvaný „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity Karpatských horských ekosystémov“. Súčasťou tohto projektu je aj vybavenie poľnohospodárskou technikou, a to: 
1. univerzálnym kolesovým traktorom s príslušenstvom: mulčovač, bubnová kosa, obracač, zhrňovač, lis na výrobu balíkov, balička, brány, náves
2. horskou  kosačkou s príslušenstvom: minibalíkovač, lis, obracač, zhrňovač, svahový mulčovač, disková kosa, sklápací príves

Vzhľadom na skutočnosť, že práce s poľnohospodárskou technikou budú prebiehať väčšinou v PR Slanské vrchy III a IV, je potreba túto techniku garážovať a uskladniť príslušenstvo tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ako vhodný priestor sme určili areál LS Kokošovce, kde sa nachádza prevádzková budova s dvoma garážami a sociálnym zázemím pre obsluhu. K tomu vznikla nevyhnutná potreba dobudovať plechový sklad na uskladnenie poľnohospodárskej techniky a príslušenstva. Išlo o stavebnú investíciu, ktorá bola schválená Odborom investícií generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p.
Samotný objekt skladu je jednopodlažný, bez pivnice, pravidelného tvaru. Pôdorys je obdĺžnikový s rozmermi 20,50 x 7,00 m. Sklad je rozdelený na dve 4,0 m (svetlá šírka) široké kóje a štyri 3,0 m (svetlá šírka) široké kóje. Každá má vstupné vráta – dvojkrídlové. 
Stavba pozostávala z dvoch stavebných objektov: SO 01 – základy a SO 02 – vrchná stavba – plechový sklad, a realizovala ju firma EUROKOV SK, s. r. o., Orlov.
Celkový náklad stavby po procese verejného obstarávania, kde  išlo o zákazku s nízkou hodnotou, predstavuje sumu za objekt SO 01 – základy 12.557,77 € (tu treba spomenúť, že sa realizovali aj základy pre garáže na dve osobné autá a príves pre LS Kokošovce) a objekt SO 2 – samotný plechový sklad 29.450,00 € (spolu SO 01 + SO 02 = 42.007,77 € bez DPH). 

Ing. Peter Fedor, OZ Prešov