Lesník 05/2020

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Ručné kosenie horských lúk v Slovenskom raji

V rámci projektovej aktivity „Zabezpečenie zachovania ekologických väzieb, zamedzenie prieniku nepôvodných druhov, spomalenie degradácie prírody a hodnôt krajiny“, zorganizoval OZ Prešov 13.-14.6.2019 ručné kosenie horských lúk v Národnom parku Slovenský raj.

V rámci realizácie obnovných manažmentových opatrení projektu „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“ sa v dňoch 13. - 14. 6. 2019 uskutočnilo ručné kosenie horských lúk v Národnom parku Slovenský raj. Kosenie organizoval vedúci partner LESY Slovenskej republiky, š. p. v spolupráci s Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Prešov v rámci projektovej aktivity „Zabezpečenie zachovania ekologických väzieb, zamedzenie prieniku nepôvodných druhov, spomalenie degradácie prírody a hodnôt krajiny.“ Akcie sa zúčastnili aj projektoví partneri Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Za účasti 40 účastníkov, prevažne lesníkov z OZ Prešov a OZ Liptovský Hrádok ako aj orgánov štátnej ochrany prírody - Správa NP Slovenský raj, ŠOP SR - RCOP Prešov, sa realizovalo ručné kosenie horských lúčnych biotopov na lokalite Turník.

V minulosti boli horské lúky v tejto oblasti tradične využívané kosením alebo pasením. Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť ako kedysi prebiehal život na lúkach, ako sa dorábalo seno na  horských lúkach. V minulosti bolo ručné kosenie často späté s  kosením ťažko dostupných, vyššie položených lúk a slúžilo na dorábanie kvalitného sena. Ručná kosa bola nástroj, bez ktorého si v minulosti nebolo možné predstaviť lúčne horské hospodárenie. Rozkvitnuté lúky plné kvetov, vôňa pokosenej trávy, senníky na odkladanie sena, petrence na lúkach, to všetko bolo súčasťou tradičného lúčneho hospodárenia.

To čo bolo v minulosti bežnou záležitosťou a patrilo k obrazu slovenskej krajiny, je dnes často už len dávnou spomienkou na časy, keď sa seno dorábalo na lúkach, keď pasienky slúžili na pasenie zvierat, keď lúky boli využívané na svoj pôvodný účel. Nízke stavy dobytka a nezáujem o seno z horských lúk spôsobujú, že mnohé významné cenné spoločenstvá zvlášť v horských oblastiach Slovenska zostávajú bez využitia. Druhové zloženie a diverzitu biotopov z dlhodobého hľadiska negatívne ovplyvňuje súčasný spôsob využívania porastov, najmä mulčovaním.

V minulosti už za rána, za tmy sa začínali kosiť horské lúky. Ako sa hovorí „za rána, za rosy sa najlepšie kosí“. Už skoro ráno kosci chodili kosiť lúky, ženy prichádzali s raňajkami. Najčastejšie to boli halušky a kyslé mlieko. Už z rána za svitania sa začalo s kosením horských lúk. Kosy, hrable, ocieľky boli nachystané, aby sa mohlo začať s kosením horských lúk. Prítomných privítal riaditeľ OZ Prešov Ing. Jozef Krochta a vyzdvihol význam tejto akcie nielen z historického hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vôňa rozkvitnutej lúky plnej pestrofarebných bylín margarétok, klinčekov, zvončekov sa šírila navôkol a veniec z uvitých kvetov symbolizoval čaro a krásu tunajšej prírody. Po práci všetkým dobre padlo pripravené občerstvenie a výborný guláš.

Ako k lúkam neodmysliteľne patrí spev, trávnice, klepot kosy, hrabanie sena aj táto udalosť sa nezaobišla bez pripomenutia si tradičných zvykov a ľudových zvyklostí. O to sa pričinila aj mužská spevácka skupina Milpošan, ktorá spevom a harmonikou ozvláštnila toto podujatie v podobe ľudových piesní z oblasti Šariša.

V súčasnosti sa mnohí mladí ľudia vracajú práve k odkazu svojich predkov a k návratu k prírode blízkym spôsobom hospodárenia. Cieľom tejto akcie bolo ukázať, že len prinavrátením k tradičným postupom hospodárenia dôjde k zachovaniu a udržaniu priaznivého stavu horských biotopov. Príčinou postupného zániku mnohých významných horských spoločenstiev v skúmanej oblasti severného Slovenska je opustenie tradičného spôsobu hospodárenia, ktorého dôsledkom je zarastanie konkurenčne silnými druhmi tráv a drevinami. Mnohé významné rastlinné spoločenstvá sú viazané práve na tradičné spôsoby hospodárenia.

V čarokrásnej prírode, obklopenej pohorím Volovských vrchov, sa za krásneho horúceho slnečného počasia podarilo organizátorom pripraviť akciu, ktorej cieľom bolo upriamiť pozornosť na význam kosenia aj vo vzťahu k zachovaniu druhovej biodiverzity rastlín a živočíchov.

Ing. Janka Martincová, PhD.

členka projektového tímu za NPPC VÚTPHP

Poďakovanie

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Príspevok vznikol v rámci projektu „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov“. Výhradnú zodpovednosť za obsah tohto príspevku nesú jeho autori a nedá sa stotožniť s oficiálnym stanoviskom Európskej únie.