Rekonštrukcia ,,Tajchu“ v Račkovej doline

Tajch v Račkovej doline bol postavený v roku 1937. Jeho správcom je štátny podnik LESY Slovenskej republiky, ktorý v roku 2018 z vlastných finančných prostriedkov zrealizoval kompletnú
rekonštrukciu tejto stavby.

Nenašli by sme Pribylinca, ktorý nepozná prehrádzku Račkovho potoka v Úzkej doline, alebo teda Tajch v Račkovej, ako túto prehrádzku každý domáci obyvateľ nazýva. Tajch bol postavený v roku 1937, na tejto výstavbe je podpísaná práca šikovných Pribylincov, ktorí sa rozhodli vlastnými rukami ochrániť ich milovanú dedinu pred vodným živlom. Teraz slúži predovšetkým na zachytávanie splavenín a samočinnú reguláciu vody.

Ešte pred samotnou výstavbou sa všetko bralo veľmi dôsledne. Aby si boli stavitelia istí, že pri stavbe sa nič nepokazí, postavili skúšobný model prehrádzky pri Horárni v Pribyline. Dlhé roky všetko fungovalo ako malo. Jedine v roku 1966 sa uskutočnila malá oprava kamennej priehrady a odtokového koryta. Tajch si plnil svoju funkciu desiatky rokov, ale od roku 2012 sa obyvatelia Pribyliny obávali, či tomu tak bude aj v budúcnosti. V tomto roku bol totižto vypracovaný odborný posudok, ktorý odhaduje riziká stavby. Jedným z potenciálnych rizík bolo aj pretrhnutie hrádze a vyliatie približne 5.000 m³ vody, čo bohužiaľ, nie je nepredstaviteľné množstvo. Aj keď sa v posudku nespomína, čo by sa dialo kebyže stavba dlhodobo nespĺňa svoju funkciu, domáci sa obávajú, že by mohla zaniknúť ako nepotrebný majetok, a to je to posledné, čo by si želali.

Tajch v Pribyline je vlastníctvom štátneho podniku LESY SR, hoci lesy v jeho okolí neobhospodaruje. Vzniknutý havarijný stav si vyžiadal okamžitú rekonštrukciu. Celkové náklady, ktoré hradil štátny podnik LESY SR, sa vyšplhali do výšky 613.000 € (bez DPH), z toho samotné stavebné práce stáli 582.400€ a prípravné práce ako projekt, technický dozor a poplatky 30.000€. Priebeh prác bol nasledovný, ako prvé sa zrekonštruovali poškodené a pomerne vypadané obkladové lomové kamene, ďalej sa pokračovalo ošetrením všetkých šiestich otvorov na prevod vody a prepadovej hrany bezpečnostného múra. Po zabetónovaní vymytých kaverien pod múrom prehrádzky na vzdušnej strane – vo vývarisku, sa opravili aj múry samotného vývariska a prah pod ním. Nádrž z návodnej strany múra sa zbavila štrku kompletne a čiastočne aj celá jej plocha.

Za päť mesiacov prebehla kompletná oprava tajchu. Vyťažený štrk bol popresúvaný v rámci nádrže a použitý na spevnenie lesnej cesty a svahov. Môžeme skonštatovať, že tajch by mal svoju protipovodňovú funkciu naďalej spoľahlivo plniť, avšak je nevyhnutná pravidelná údržba celého okolia tajchu a predovšetkým odstraňovanie naplavenín zo samotnej nádrže.

Počas realizácie stavebných úprav šlo všetko podľa plánu a nedošlo k žiadnym podstatným odchýlkam od projektovej dokumentácii. Udialo sa pár zmien, ktoré mali nepodstatný charakter pre celkovú realizáciu prác, ako napríklad použitie väčšieho množstva obkladového lomového kameňa alebo použitie bázy cementovej škárovačky namiesto škárovania na báze epoxidovej živice. Všetky tieto zmeny vyplynuli z jediného dôvodu, a to z blížiaceho sa zimného obdobia.

Na jar 2019 by mala byť táto zrekonštruovaná vodná stavba delimitovaná Slovenskému vodohospodárskemu štátnemu podniku. Jeho breh by mala dotvoriť tabuľu s informáciami o rekonštrukcii. Predsa, ide o naozaj jedinečnú prestavbu, ako môžeme vidieť na fotografiách, a navyše, záchranu pýchy obyvateľov Pribyliny.

Lucia Matejová