Výstavba lesných ciest Odštepným závodom lesnej techniky Banská Bystrica

Odštepný závod lesnej techniky v roku 2018 zrealizoval novostavbu Lesnej cesty Koreňová a novostavbu Lesnej cesty Krivá – Východ.

Uplynul ďalší kalendárny rok, príroda sa zabalila do bielej periny, nastúpili mrazy a tým pádom utíchol ruch na našich stavebných investíciách. Nastal čas ročnej uzávierky, bilancovania a plánovania nových stavebných investícií. Preto by sme Vás radi oboznámili s dvoma výnimočnými stavbami, ktoré boli v roku 2018 zrealizované.

Postavenie stavby je zdĺhavý a náročný proces, kde samotnej výstavbe predchádza inžinierska príprava, ktorá začína potrebou lesníckej prevádzky. Preto na úplnom začiatku musí byť myšlienka, že „túto“ lesnú cestu potrebujeme pri plnení plánovaných hospodárskych úloh. Nasleduje proces odôvodňovania správnosti myšlienky a jej zapracovanie do plánov stavebných investícií štátneho podniku. Po schválení nasleduje výber vhodného projektanta a príprava projektovej dokumentácie. S vypracovanou a pekne zviazanou projektovou dokumentáciou sa referenti technickej prípravy rozbehnú po úradoch so žiadosťou o stavebné povolenie. A tu nastane úradný proces s množstvom vysvetľovania, odvolávania a presviedčania. Po niekoľkonásobných a niekoľkoročných odvolaniach sa najvyšší orgán rozhodol povoliť aj výstavbu dvoch lesných ciest na území Národného parku Nízke Tatry v pôsobnosti Odštepného závodu Liptovský Hrádok. Ako to už býva, väčšina vetrovej kalamity, ktorú mali lesné cesty sprístupniť  bola v čase vydania stavebného povolenia už spracovaná. Vzhľadom na skutočnosť, že lesné cesty neslúžia iba na odvoz drevnej hmoty, ale slúžia ako dopravné tepny pre zabezpečovanie všetkých výrobných úloh na časovo neohraničené obdobie sa vedenie štátneho podniku LESY SR rozhodlo obe akcie zrealizovať.

Na základe stavebného povolenia a obmedzení z dôvodu ochrany prírody bolo možné stavebné práce realizovať iba v období od 15. 7. do 31.12., čo v týchto podmienkach predstavuje reálne 4 až 5 mesiacov. Celková výstavba trvala napokon 8 mesiacov v priebehu dvoch rokov. Keďže lesné cesty boli projektované s prašným povrchom vozovky (krytom z kameniva), tak bola ich realizácia zadaná vlastným výrobných kapacitám sústredeným na Odštepnom závode lesnej techniky Banská Bystrica.

Stavby sú to aj na pomery špecializovaných externých dodávateľov veľmi náročné. Pri Lesnej ceste Koreňová nachádzajúcej sa na území Lesnej správy Liptovská Teplička sa jedná o novostavbu v celkovej dĺžke 11,06 km so šírkou vozovky 4,0 m a navrhovanou rýchlosťou 30 km/h. Druhá stavba bola realizovaná na území Lesnej správy Malužiná s názvom Lesná cesta Krivá – Východ v celkovej dĺžke 5,50 km so šírkou vozovky 4,0 m. Realizované lesné cesty sa nachádzajú v geologicky tvrdých podmienkach. Napr. na lesnej ceste Koreňová boli práce na odkopávke horniny v triede 6. a 7. hydraulickým kladivom pásového rýpadla vykonané v objeme cca. 20.000 m3. Takéto horninové zloženie je zárukou kvalitného podložia, takže pri realizácií vozovky na mnohých miestach neboli potrebné  dodatočné silné konštrukčné vrstvy vozovky. Na lesnej ceste Koreňová bolo potrebné osadiť priečne odvodňovacie priepusty v počte 37 ks s priemerom 600-1000 mm s vytvoreným vtokového a výtokového čela a spevnením vtokov a výtokov je časti priepustu kameňom. Taktiež bolo zrealizovaných 11 výhybní a odvozných miest. Na lesnej ceste Krivá – Východ bolo zrealizovaných 34 ks priepustov s priemerom 600-800 mm a jeden priepust typ Hel – Cor. Jedná sa o flexibilný oceľový rúrový priepust, ktorý je možné zaťažiť zeminou kde vznikne „klenbový efekt“. Aj na tejto lesnej ceste bolo vytvorených 12 výhybní a sedem odvozných miest. Celkové náklady na samotnú realizáciu dosiahli na Lesnej ceste Koreňová, novostavba 2,112 mil. € a Lesná cesta Krivá – Východ, novostavba 1,713 mil. €.

Touto cestou sa chceme poďakovať za dobre odvedenú prácu zamestnancom Odštepného závodu lesnej techniky Banská Bystrica, ktorí pri realizácií nasadili všetky svoje sily a kapacity a termín realizácie stavby splnili aj napriek viacerým komplikáciám.

odbor investícií