Lesník 03/2020

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Deklarácia

Deklarácia združenia PRO SILVA, prijatá pri príležitosti jej 30. výročia nesie názov „Lesy v Európe sú v nebezpečenstve – ponúkame riešenia“. Hnutie PRO SILVA ponúka významnú sieť odborníkov v oblasti lesníctva a vedcov, ktorí vyformovali súbor základných princípov, ktoré sa vyvinuli v priebehu 30 rokov.

združenia Pro Silva prijatá dňa 14.9.2019 na konferencii z príležitosti 30. výročia svojho založenia v Radlje ob Dravi v Slovinsku pod názvom „Lesy v Európe sú v nebezpečenstve - ponúkame riešenia“ (preklad Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.)

 

Podkôrnik a výrazné obdobia sucha vytvárajú tisíce hektárov mŕtvych lesov v Českej republike, severnom Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku a inde. Odumiera nielen smrek, ale aj jedľa biela, borovica lesná a buk lesný. Správy z členských krajín Pro Silva ukázali, že séria rokov sucha, kde ročné zrážky dosahujú iba 50-60% dlhodobých priemerov, vedie k dramatickým účinkom na európske lesy. Najmä v severnej časti strednej Európy  kalamitný stav podkôrnika smrekového znamená explóziu poškodenia v smrekových lesoch (napr. Českomoravská vysočina, Alsasko, Nemecko), frekvencia lesných požiarov je bezprecedentná (napr. borovica Brandenburské lesy). Dokonca aj zdravé staré bukové lesy v pôvodných prírodných podmienkach, ktoré majú bohatšie pôdy s dobrou vlhkosťou (napr. Spessart, Alsasko) odumierajú, podobne tiež mladé dubové porasty nemôžu odolať rýchlej zmene environmentálnych podmienok. V dôsledku toho sa trh s drevom zrútil, dokonca ani vývoz do Číny nemôže zabezpečiť zisk podnikov a mnoho malých vlastníkov lesov sa jednoducho vzdalo hospodárenia. Programy na záchranu lesov sa vyvíjajú v niekoľkých európskych štátoch. V zákulisí je silná skupina konzervatívnych lesníckych skupín, ktoré chcú pokračovať vo svojich doterajších hospodárskych  postupoch a zachovať súčasný stav. Cestou podľa nich by mali byť genetické odrody smreka, ktoré prežijú a prosperujú v suchších klimatických podmienkach - bojujú však proti silám neúprosnej zmene klímy. Epigenetické účinky ponúkajú alternatívne cesty a ukázalo sa, že sú rýchlejšie ako pomalý vývoj v šľachtení drevín, ktorý bude trvať desaťročia. Prírodné procesy a prirodzená obnova ponúkajú maximálne množstvo genetickej zmeny a evolučnej adaptácie drevín. Príroda si našla túto cestu cez tisíce rokov. Potrebujeme zásadný posun v paradigme. Najnovšie vedecké poznatky musia byť implementované do lesníckych postupov, ktoré ukazujú, že štruktúrované zmiešané lesy využívajú dynamické procesy založené na prirodzenej regenerácii a tým pomáhajú stabilizovať les. Mali by sme však byť otvorení „novým“ nepôvodným druhom drevín a využívaniu rôznych proveniencií týchto drevín. V lesoch musí byť zabezpečená „asistovaná migrácia“. Nie je tiež možné zalesniť všetky oblasti po veľkoplošných disturbanciách, pretože nie je dosť sadeníc z lesných škôlok, ani dostatočný kvalifikovaný personál! Musíme preto skombinovať doplnenie výsadby malého počtu cieľových  drevín (500 ks/ ha) a ponechať priestor pre prirodzenú sukcesiu prípravných drevín. Musíme sa zamerať na vytváranie zmiešaných lesov s nepravidelnými porastovými štruktúrami, so zdravou pôdou. Celoeurópsky selektívny problém poškodzovania porastov raticovou zverou (jeleň, srnec, jeleň sika, atď.) zabraňuje prirodzenej obnove a často vedie k vyhynutiu dôležitých druhov drevín ako je jedľa a dub, ktoré sa nemôžu zregenerovať bez oplotenia alebo inej spravidla umelej (chemickej) ochrany. Musia sa zmeniť a začať plniť smernice o poľovníctve, aby bolo možné regulovať populácie raticovej zveri a zabrániť tak tomuto plazivému a neviditeľnému odumieraniu lesa. Aj keď prírodné a prirodzené lesy, ako aj lesy v plne chránených územiach hynú, požiadavka mimovládnych organizácií a ochrancov prírody na zväčšenie týchto oblasti „managementu nezasahovania“ vedie do slepej uličky. Koncept Natura 2000 sa musí naliehavo zmeniť v dôsledku účinkov zmeny klímy na lesné ekosystémy a tým presmerovať (presunúť) ciele ich ochrany. Naše lesy potrebujú moderný prírodne orientovaný manažment, ktorý pomáha najlepším druhom drevín  a pomáha  aj rozvoju jednotlivých  drevín. Najdôležitejšou otázkou budúcnosti bude ťažba stromov cez selektívny výber a pomoc pri starostlivosti o mladé porasty. Potrebujeme kvalifikovanejších lesníkov v lese, nie v kanceláriách a kvalifikovanejších lesných robotníkov! Obrovský význam ekosystémových služieb poskytovaných európskymi lesmi v kombinácii s trvalo udržateľným hospodárnym využívaním dreva vyžaduje integrovaný prístup k obhospodarovaniu lesov, ktorý podporuje hnutie Pro Silva. Lesné hospodárstvo je jediná hospodárska činnosť, ktorá dokáže ruka v ruke vyprodukovať cenné drevo v procese ukladania uhlíka v mŕtvom dreve a humuse v lese, na druhej strane v produktoch z dreva, ktoré sú využívané na stavbu domov a na iné účely. Drevo bude jeden z najdôležitejších a ekonomických prvkov v budúcnosti, ktoré spotrebúvajú CO2, a ktorý rôznymi spôsobmi tiež nahrádza materiály pochádzajúce z fosílnych palív (biohospodárstvo). Požiadavky Pro Silva Pri svojom 30. výročí založenia združenie Pro Silva apeluje na aktívne hospodárenie v lesoch trvalo udržateľným spôsobom blízkym prírode. Vyzývame všetky európske štáty, aby kreovali zásady právnych a finančných opatrení v implementácii prírode blízkeho obhospodarovania lesov a vytvárali tak rámec pre štátne ako aj súkromné lesy. To sa však dá dosiahnuť iba za podmienky, ak by vlády zmenili prax v oblasti riadenia a aplikáciou poľovníckych smerníc v zmysle zásady nech lesy rastú! - V daňovom systéme bilancie uhlíka by lesy, ktoré sú svojou štruktúrou blízke prírode, mali získať nejaké výhody.

Hnutie Pro Silva ponúka významnú sieť odborníkov v oblasti lesníctva a vedcov, ktorí vyformovali súbor základných princípov, ktoré sa vyvinuli v priebehu 30 rokov. Početné vyhlásenia sú na našej webovej stránke www.prosilva.org ako usmernenia a zásady pre lepší manažment lesov do budúcnosti. Ďalej ponúkame návštevu siete vzorných objektov lesov v celej Európe, kde je možné študovať ich najnovší vývoj. Okrem toho ponúkame tie najlepšie stratégie pre ochranu lesov!

Hnutie Pro Silva chce dať nový impulz na svojej medzinárodnej konferencii v Radlje pod názvom „Lesy pre budúcnosť - od vedy k ľuďom“. Pro Silva vynaloží úsilie pre lepšiu implementáciu vedeckých poznatkov do praxe, ako aj prínos odborníkov z praxe k lepšej spolupráci s vedou. Podporujeme dôslednú politiku zameranú na boj proti zmene klímy v celosvetovom meradle, ale mala by prihliadať na všetky malé kroky, ku ktorým môže prispieť každý človek. Hnutie Pro Silva - pestovanie lesov do budúcnosti - už viac ako 30 rokov. Naše korene siahajú pred rok 1900!

Eckart Senitza - prezident Pro Silva