Vzdelávaním bližšie k prírode

V rámci cezhraničného miniprojektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ bola v sídle OZ Žilina vybudovaná lesoučebna, ktorá už teraz slúži nielen na vzdelávanie detí, ale predovšetkým na vzdelávanie učiteľov, budúcich učiteľov i lesných pedagógov v oblasti lesnej pedagogiky.

Keď sa tak nad tým všetkým zamyslíme, na OZ Žilina už majú naozaj všetko. Na čele tohto závodu je žena, v pivničných priestoroch väznica a teraz k týmto jedinečnostiam pripadla aj nová Lesoučebňa.

Spomínaná Lesoučebňa (enviroučebňa) priamo v meste Žilina vznikla ako produkt spojenia síl kolegov zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Ujsoły. Je reakciou lesníkov na dlhodobý nedostatok vedomostí o lese a nízku mieru pochopenia práce lesníkov u širokej verejnosti. A práve tento jedinečný priestor plný lesa v centre Žiliny prináša od 26. marca les medzi ľudí a ponúka viaceré možnosti doplnkového vzdelávania pre všetkých záujemcov.

Práve v spomínaný deň bola táto jedinečná miestnosť oficiálne otvorená verejnosti. A dostalo sa jej všetkých lesníckych náležitostí. Hlavne trubači boli zaujímavým spestrením podujatia, ktorého sa zúčastnili budúci pedagógovia zo SOŠ pedagogickej v Žiline, pedagógovia základných a stredných škôl. Pozvanie prijali lesní pedagógovia z poľského Nadleśnictwa Ujsoły a nechýbali ani lesní pedagógovia zo š. p. LESY SR. Cieľom všetkých prítomných bola výmena skúseností v oblastiach odborného ekologicko-lesníckeho vzdelávania - vzdelávania v environmentálnej výchove o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému spôsobu života.

Po zaujímavých príspevkoch prezentujúcich fungovanie lesnej pedagogiky v Poľsku, na Slovensku ale aj v celoeurópskom priestore, sme vhupli priamo do niektorých zaujímavých aktivít zážitkového učenia. Tí, ktorí sa čudovali, prečo stredom tejto učebne prechádzajú dva stĺpy, pochopili. Jedinou vetou z nich totižto každý skúsený lesný pedagóg dokáže urobiť strom akéhokoľvek druhu, okolo ktorého sa točí pozornosť, predstavivosť a celé rozprávanie. Od tohto semenného stromu, na ktorom sme demonštrovali meranie jeho výšky a priemeru pod dozorom domáceho lesného pedagóga Erika Hirschnera, sme sa dopracovali až na koniec tohto veľmi zaujímavého a poučného úvodného seminára. Iskierka zvedavosti bola zapálená a už teraz sa tešíme na to, čo prinesú ďalšie štyri edukačné semináre realizované z projektu. Prvé dva májové (7. a 28. mája) už máme úspešne za sebou. Na ten ďalší plánovaný na začiatok júna (sa už teraz veľmi tešíme.

Však kto by sa netešil na pobyt v nových priestoroch vybavených dataprojektorom, notebookom, televízorom, mikroskopmi, 33 stoličkami, ku ktorým neodmysliteľne patrí osem veľkých a dva malé stoly. Na nich si môžete prezerať desiatky jedinečných edukačných pomôcok, kníh a vyrábať jedinečné predmety z prírodných materiálov.

To, že akreditovaní slovenskí a poľskí lesní pedagógovia v rámci projektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ chcú prispievať ku skvalitneniu environmentálneho vzdelávania súčasných pedagógov, študentov – budúcich pedagógov, ale aj širokej verejnosti, nám dokázali už 26.3.2019. Mikroprojekt je prostriedkom k nadviazaniu partnerstiev medzi lesnými pedagógmi, pedagógmi vo všeobecnosti a verejnosťou, čo prispeje k výmene environmentálnych zručností a k zníženiu jazykovej bariéry v environmentálnej oblasti. Stanovené úlohy projektu budú riešené využitím skúseností a zručností lesných pedagógov. Predpokladá sa, že takto vytvorený edukačný priestor podnieti skvalitnenie cezhraničného stredoškolského a odborného vzdelávania v environmentálnej oblasti a vytvorí sa pevnejší vzťah pohraničného obyvateľstva v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

Cieľom mikroprojektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ schváleného minulý rok vo výzve Programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko je zvýšiť kvalitu stredoškolského systému vzdelávania súčasných pedagógov, študentov – budúcich pedagógov, ale aj širokej verejnosti v oblasti celoživotného vzdelávania environmentálnej výchovy. Plánovaný rozpočet mikroprojektu predstavuje hodnotu 36.517,47 € (z toho 85 % rozpočtu – 31.039,84 € bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 % tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu – 1.825,87 € a 10 % predstavuje vlastné spolufinancovanie štátneho podniku LESY SR – 3.621,76 €).

Otvoriť lesoučebňu nie je až také zložité, ale pripraviť všetko na to, aby mohla byť otvorená, to si vyžaduje mnoho energie, nervov, voľného času a úsilia. Ak sa niektorá úloha časovo predĺži, potom sa tie ďalšie musia riešiť takmer za pochodu. A o tom by vám vedeli svoje porozprávať kolegovia z odboru projektov EÚ, ale najmä zamestnanci OZ Žilina. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať naozaj všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tejto enviroučebne v rámci projektu vzdelávaním bližšie k prírode.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.“