Stratená ozdoba

Čochvíľa nastane obdobie, kedy jelene začnú zhadzovať parožie. Okrem zákona o poľovníctve
zber zhodov parožia upravuje tiež vnútropodnikový poľovnícky poriadok Sm LV 008.

S blížiacim sa zimným obdobím prichádza aj povinnosť užívateľov poľovných revírov postarať sa o poľovnú zver, ktorá sa nachádza v poľovnom revíri. Toto obdobie, ktoré je každoročne stanovené okresným úradom v územnej pôsobnosti príslušných poľovných revírov sa nazýva časom núdze. So zvyšujúcou sa snehovou pokrývkou sa výrazne limituje aj potravinová ponuka pre poľovnú zver, a tak sa táto častokrát stáva obeťou našich hlavných druhov predátorov, predovšetkým vlka dravého, rysa ostrovida, medveďa hnedého a líšky hrdzavej.

Posledným zimným mesiacom je mesiac február a práve v tomto období, keď sa v horách ešte nachádza vysoká snehová pokrývka, začína obdobie zhadzovania jeleních parohov. Zber zhodov parožia je plnohodnotná a zmysluplná súčasť poľovného hospodárenia poskytujúca veľmi jasný obraz o kvalite genofondu jelenej zveri, ktorá sa nachádza v poľovnom revíri. Dôkazom toho sú chovateľské prehliadky trofejí spojené s prehliadkou zhodov parožia, ktoré sa každoročne konajú v niektorých poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Na zber zhodov parožia vydáva užívateľ poľovného revíru povolenie, bez ktorého nie je možné zhody zbierať a privlastňovať si. V opačnom prípade dochádza k porušeniu všeobecne platných právnych predpisov na úseku poľovníctva. Zber zhodov parožia je veľmi lákavý aj pre nepoľovnícku verejnosť, čo má v mnohých prípadoch negatívne dopady na zdravotný stav a kondíciu raticovej zveri. Jelene, ale aj iná lesná zver sú pod vplyvom „zhodárskeho tlaku“ rozptýlené na veľkej ploche a pre poľovníckych hospodárov je veľmi náročné vyhodnotiť kvalitu jelenej populácie na základe teraz už čoraz „cennejšieho“ lesného artiklu, ktorý sa stáva predmetom záujmu nelegálnych zberačov.

V rámci našej organizácie upravuje podmienky zberu zhodov parožia vnútropodnikový poľovnícky poriadok Sm LV 008 nasledovne:

  1.  Vo zverniciach nájdené zhody parožia a trofeje pochádzajúce z úhynu zveri patria užívateľovi poľovného revíru (OZ) a slúžia na prezentáciu a určenie ďalších zámerov chovu zveri.  OZ organizuje každoročne prehliadku zhodov parožia a vedie ich evidenciu. Zhody parožia a trofeje pochádzajúce z úhynu zveri sa použijú predovšetkým na reprezentačné účely  ubytovacích zariadení, príp. administratívnych budov š. p. LESY SR, tiež na predaj poľovníckym hosťom, resp. iným právnickým a fyzickým osobám.
  2. V ostatných poľovných revíroch o nakladaní so zhodmi parožia a trofejami pochádzajúcimi z úhynu zveri rozhoduje riaditeľ OZ  s prihliadnutím na potreby uvedené v ods. a).

PK odbor poľovníctva