Lesník 10/2019

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Vlci v Chránenom poľovnom revíri Nízke Tatry

Na základe genetického výskumu od spoločnosti SWS je početnosť vlka na Liptove v počte 46 jedincov pri 95% intervale spoľahlivosti v rozpätí od 31-73 kusov.

Chránený poľovný revír Nízke Tatry bol uznaný rozhodnutím obvodného lesného úradu Liptovský Mikuláš dňa 26.8.2009 o celkovej výmere 22.833 ha, čo je v súčasnosti najväčší poľovný revír v užívaní LESOV SR.

Vlk dravý je prirodzenou súčasťou poľovného revíru a jeho stavy sú monitorované pri jarných sčítaniach personálom OZ, ako aj spoločnosťou Slovak wildlife society (SWS). Na základe genetického výskumu od spoločnosti SWS máme zistenú početnosť vlka na Liptove v počte 46 jedincov pri 95 % intervale spoľahlivosti v rozpätí od 31-73 kusov. Monitoring vlka na transektoch prebiehal od roku 2010 do roku 2018. Výsledky monitoringu prezentujú stálu až mierne rastúcu populáciu vlka dravého. Na základe našich pozorovaní odhadujeme početnosť vlka v CHPR Nízke Tatry v počte cca 20-25 jedincov.

Stála populácia vlka v danom území sa prejavuje aj na škodách spôsobených hlavne na jelenej zveri. Od roku 2016 sme začali žiadať o náhradu škôd na poľovnej zveri v zmysle platnej legislatívy. Celkové počty žiadostí a preplatená suma je v prezentovaná v tabuľke. V prípade ak sa nájde kadáver starý, alebo len kostrové pozostatky z ktorých nie je možné určiť pôvodcu škody sú takéto jedince nepreplácané. Celkové počty nájdených úhynov sú ešte vyššie.

Sezóna

Druh

Počet podaných žiadostí

Schválené žiadosti

Náhrada v €

Celková suma za sezónu

2016/2017

vlk

14

14

3.045,60

3.233,10

2016/2017

medveď

0

0

0

2016/2017

rys

1

1

187,5

2017/2018

vlk

35

41

9.461,30

9.786,30

2017/2018

medveď

1

1

325

2017/2018

rys

0

0

0

2018/2019

vlk

33

31

8.032,40

8.333,00

2018/2019

medveď

1

1

234

2018/2019

rys

1

0

66,60

V prípade ak sa nájde kadáver starý, alebo len kostrové pozostatky z ktorých nie je možné určiť pôvodcu škody sú takéto jedince nepreplácané. Celkové počty nájdených úhynov sú teda ešte vyššie. Počet úhynov jelenej zveri v CHPR Nízke Tatry prezentuje tabuľka č. 2.

Sezóna

úhyn jelene

úhyn jelenice

úhyn jelienčatá

úhyn jelenej zveri

plán chovu a lovu

plnenie plánu CHaL

% plnenia plánu CHaL

úhyn

2007/2008

2

4

4

10

93

57

61 %

18 %

2008/2009

5

6

6

17

130

82

63 %

21 %

2009/2010

6

5

0

11

85

62

73 %

18 %

2010/2011

7

5

2

14

96

96

100 %

15 %

2011/2012

9

3

4

16

104

110

106 %

15 %

2012/2013

11

10

9

30

128

137

107 %

22 %

2013/2014

20

22

22

64

154

163

106 %

39 %

2014/2015

2

5

7

14

135

122

90 %

11 %

2015/2016

4

6

6

16

114

104

91 %

15 %

2016/2017

11

14

12

37

118

135

114 %

27 %

2017/2018

29

8

11

48

160

181

113 %

27 %

2018/2019

30

9

14

53

220

207

94 %

27 %

Súčet

136

97

97

330

1537

1456

95 %

23 %

Slovensko je jedna z mála krajín v Európe, kde sa môžeme pochváliť rastúcou populáciou šeliem. No i napriek tejto situácii je ochrana šeliem neustále preferovaná pred ostatnými druhmi. Vývoj lovu vlka na Slovensku bol nasledovný:

1. Vyhláška MP SR č. 344/2009 z 10.8.2009 lov vlka dravého od 1.10. do 15.1. bežného roka, zákaz lovu v časti okresov Čadca, Rožňava a Košice okolie

2. Vyhláška MPaRV SR č. 489/2013 zo 16.12.2013 lov vlka dravého od 1.11. do 15.1. bežného roka, zákaz lovu v NP Slovenský kras, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, Pieninský NP, CHKO Východné Karpaty, NP Poloniny

3. Usmernenie MPaRV SR - kvóta lovu vlka dravého od sezóny 2014/2015 stanovená na 80 kusov pre celé Slovensko, zákaz lovu vlka na spoločných poľovačkách, po ulovení vlka terénna obhliadka pracovníkmi NP Nízke Tatry a Okresného úradu L. Mikuláš

4. Usmernenie MPaRV SR - kvóta lovu vlka dravého od sezóny 2015/2016 stanovená kvóta pre Žilinský samosprávny kraj 24 jedincov, zákaz lovu v územiach európskeho významu (ÚEV) kde je predmetom ochrany vlk dravý, v jednom poľovnom revíri s výmerou do 10 000 ha sa môžu uloviť najviac 2 jedince

5. Usmernenie MPaRV SR - kvóta lovu vlka dravého od sezóny 2016/2017 stanovená kvóta pre Žilinský samosprávny kraj 20 jedincov

6. Usmernenie MPaRV SR - kvóta lovu vlka dravého od sezóny 2017/2018 stanovená kvóta pre Žilinský samosprávny kraj 18 jedincov

7. Usmernenie MPaRV SR - kvóta lovu vlka dravého od sezóny 2018/2019 stanovená kvóta pre Žilinský samosprávny kraj 30 jedincov

Za sledované obdobie 12 tich rokov bolo v CHPR Nízke Tatry usmrtených (lov, dopravné nehody) 10 jedincov čo je menej ako 1 vlk ročne. 

sezóny

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

2018/

2019

spolu

Vlk – lov, dopr, neh.

0

0

2

2

1

0

2

0

0

1

2

0

10

Lov vlka v minulosti nespôsobil jeho vyhubenie a nikto z poľovníkov o to nemá záujem. Z hľadiska medzidruhovej rovnováhy však nie je dlhodobo spoločensky akceptovateľné, aby bola neustále preferovaná populácia šeliem na úkor iných pôvodných a rovnako vzácnych druhov fauny.

Ing. Priechodský Miroslav, PhD. referent poľovníctva OZ Liptovský Hrádok