Zákazky podľa §9 ods. 9

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava LC Lomná - zemné práce s navážkou kameniva“

LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „poskytnutie služieb strojnou technológiou gréder a vibračný valec pri oprave lesných ciest frézovaným asfaltom“

Plnoautomatický espresso kávovar JURA IMPRESSA J9.3 TFT One Touch

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálen riaditeľstvo