Prehliadka jeleních zhodov za rok 2019 z CHPO Poľana a poľovných revírov jelenej poľovnej oblasti J-XIV Poľana

Tento rok kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID 19 veľmi netradične a iba v kruhu tých najpovolanejších boli prezentované plody poľovníckej starostlivosti v exteriéri LS Kyslinky OZ Kriváň.

Vzhľadom na obmedzenia pri zhromažďovaní osôb sme sa rozhodli tradičnú prehliadku trofejí a zhodov z PR CHPO Poľana termínovo posunúť a rozsahovo obmedziť.  Na 18. júna sa nám podarilo sústrediť 390 zhodov z 286 jeleňov. Prehliadka  bola spojená s krátkym vyhodnotením minulej poľovníckej sezóny a predložených zhodov. Vzhľadom na priestorovo obmedzený, neverejný a odborný charakter prehliadky  sa tohto podujatia zúčastnili len lesníci, ktorí sa aktívne podieľajú na výkone práva poľovníctva v režijných PR OZ Kriváň a členovia chovateľskej rady. Trofeje jelenej zveri z PR CHPO Poľana sme stihli ohodnotiť a vystaviť v rámci chovateľskej prehliadky za poľovnícku sezónu 2019/2020 pri Obvodnej poľovníckej komore v Detve dňa 7.-8. marca 2020. Prehliadka zhodov bola zahájená príhovorom Ing. Pavla Hriňa, ktorý je od 8.4.2020 poverený riadením OZ Kriváň na nádvorí LS Kyslinky. Nový riaditeľ správy CHKO Poľana Ing. Matej Kučera vyzdvihol príkladnú spoluprácu medzi štátnymi ochranármi a lesníkmi na spoločne obhospodarovanom území. O ďalšej stratégii v poľovníctve a aktuálnych problémoch v rámci LESOV SR informoval Ing. Peter Kuric z GR LSR a Ing. Jozef Bučko z NLC vo Zvolene. Predložené zhody ako aj uplynulú poľovnícku sezónu štatisticky vyhodnotil Ing. Ján Nôžka, poľovnícky hospodár PR CHPO Poľana.

Z piatich LS (Vígľaš, Poľana, Kyslinky, Sihla a Hronec), ktoré obhospodarujú PR CHPO Poľana bolo predložených 261 zhodov zo 184 jeleňov. Z Priľahlých PR Ľubietová, Poniky, Slovenská Ľupča, Kaľamárka, Háj - Očová a Očová) bolo predložených 129 zhodov zo 102 jeleňov. Do prvej vekovej triedy (2 r.) boli zaradené hodnotiteľskou komisiou zhody z 31 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 111,50 b. CIC. Do druhej vekovej triedy (3-6 r.) boli zaradené zhody zo 147 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 150,90 b. CIC.  Do tretej vekovej triedy (7-10 r.) boli zaradené zhody z 81 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 178,10 b. CIC. Do štvrtej vekovej triedy (11 r.+) boli zaradené zhody z 27 jeleňov, priemerná bodová hodnota dosiahla 188,60 b. CIC.

Zo súboru zhodov z 286 jeleňov bolo 234 korunových a 52 nekorunových, 104 medailových (zlato 5 ks, striebro 21 ks, bronz 78 ks) a 182 nemedailových. Predpokladáme, že sa nám podarilo zozbierať a následne ohodnotiť v záujmovom území cca ¾ zhodov z jeleňov II.-IV. vekovej triedy žijúcich v PR CHPO Poľana a priľahlých PR. Každoročné vyhodnotenie takéhoto veľkého súboru nám dáva reálny obraz o úrovni a vekovej štruktúre populácie jelenej zveri, ako aj jednotlivých jeleňoch, ktoré lesníci na svojich obvodoch dlhodobo monitorujú.

Prehliadka zhodov bola ukončená o 13:00 hod. odovzdaním zhodov jednotlivým nálezcom.

 

Ing. Ján Nôžka, OZ Kriváň