Aktuálne

Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy

V časti Odborné príspevky bola medzi prezentácie pridaná komentovaná prednáška prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy s podtitulom Prechod  ku trvale udržateľnému a  funkčne integrovanému lesnému hospodárstvu.

Prečítať viac

Vyhodnotenie aktivít výboru Pro Silva Slovakia za rok 2020

Výbor Pro Silva Slovakia sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie začiatkom roku 2021 nezišiel na výročnom zasadnutí k zhodnoteniu činnosti za r. 2020, odpočet akcií a činnosti sa tak uskutočnil prezenčnou on line formou. I napriek pomerne zlej epidemiologickej situácii sa  organizácii Pro Silva podarilo pri zapojení pomerne veľkej komunity lesníkov zorganizovať a realizovať informačne a odborne zaujímavé podujatia.

Prečítať viac

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín

S témou „Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín“ si minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSs. spolu so zástupcami Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy SR, Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody, Okresného úradu v Námestove a médií dňa 10. júla 2020 priamo v teréne pozreli príklady hospodárenia v smrekových porastoch na LS Paráč, OZ Námestovo.

Prečítať viac

Konferencia Inovácie pre zelenú budúcnosť

Prírode blízke obhospodarovanie lesov v lesoch mesta Banská Bystrica bude jednou z deviatich tém konferencie, ktorá predstaví inovátorov a trendy v oblasti zelených technológií v domácich podmienkach. 20. konferencia DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA SLOVENSKU - INOVÁCIE PRE ZELENÚ BUDÚCNOSŤ bude realizovaná vo forme virtuálnej prezentácie 26. mája 2020.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia 2020

28. januára 2020 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Zhodnotili zabezpečenie akcií, konaných v r. 2019, pričom konštatovali, že odborné exkurzie boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené, znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia Pro Silva pre širšiu laickú ale aj lesnícku verejnosť a získali uznanie zahraničných účastníkov. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na zapracovanie PBHL do novely zákona o lesoch 326/2005. Výbor konštatoval, že je potreba urýchleného vypracovania vyhlášky o HÚL a ochrane lesa, ktorá bude viac konkretizovať problematiku PBHL. Predseda informoval o podstatných častiach materiálu „Koncepcia PBHL v lesoch SR“, ktorú vypracovalo NLC. Na vedomie bol vzatý plán akcií na rok 2020, navrhnutý jednotlivými členmi výboru. Predseda výboru poďakoval p. M. Kováčovi za jeho plodnú a zanietenú prácu v hnutí a vo výbore Pro Silva, v súvislosti s odchodom na dôchodok bol za člena výboru prijatý Ing. Pavel Mikluš.

Prečítať viac

Stretnutie výboru Pro Silva Slovakia na terénnych ukážkach na OZ Prešov

Výbor Pro Silva Slovakia sa dňa 22. 5. 2019 stretol na terénnych ukážkach, ktoré pripravili pracovníci OZ Prešov v objekte Pro Silva Kráľovčík na LS Hanušovce. Ústrednou témou bolo oboznámiť sa s výsledkami prírode blízkeho obhospodarovania lesa v prostredí bukových porastov s prímesou duba a cenných listnáčov za obdobie uplynulých 15 rokov, posúdiť stav porastov, nastavenie hospodárskych opatrení v novom PSL pre r. 2018-2027 a perspektívu ich ďalšieho vývoja.

Prečítať viac

Cena prof. Korpeľa za r. 2019 do rúk Ing. Mikuša

Počas slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní 2018, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2019 na Námestí SNP vo Zvolene, prevzal Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka na OZ Prievidza z rúk zástupcov TU vo Zvolene cenu prof. Štefana Korpeľa za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva.

Prečítať viac

Prírode blízke hospodárenie v novele zákona o lesoch

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 29. marca a predtým 13. marca 2019 stretli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra a Ministerstva životného prostredia SR. Účelom stretnutia bolo prediskutovať a zadefinovať prírode blízke hospodárenie v lesoch v pripravovanej novele zákona o lesoch a jeho vykonávacích predpisoch vrátane súvisiacich väzieb v novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Legislatívne doplnenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa vychádza z definície, ktorú vypracoval výbor Pro Silva Slovensko.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia 2019

6. februára 2019 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Zhodnotili zabezpečenie akcií, konaných v r. 2018, pričom konštatovali, že odborné exkurzie boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené, znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia Pro Silva pre širšiu laickú ale aj lesnícku verejnosť a získali uznanie zahraničných účastníkov. Bol konštatovaný veľký ohlas na konferenciu Sliačske poobhliadnutie k prírode blízkemu hospodáreniu v lese. Na vedomie bol vzatý plán akcií na rok 2019, navrhnutý jednotlivými členmi výboru. Výbor sa zhodol na potrebe širšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vzťahu na ohrozenie ekologickej a tým ekonomickej stability lesov vplyvom klimatickej zmeny.

Prečítať viac

Cena profesora Štefana Korpeľa

Dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s organizáciou Pro Silva Slovensko si týmto dovoľuje požiadať lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, o nominačné návrhy na udelenie Ceny profesora Štefana Korpeľa pre rok 2019.

Prečítať viac