Aktuálne

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000

V rámci odborného vzdelávania vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov, vyhotovovateľov Programov starostlivosti o les, ako aj pre všetky zainteresované organizácie, ktorí majú vlastnícky, pracovný alebo iný vzťah k lesným pozemkom nachádzajúcim sa v územiach Natura 2000 vychádza publikácia Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000, ktorá poskytuje základný prehľad o tom, ako možno skĺbiť obhospodarovanie lesov na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania a ciele Natura 2000 v ochrane biotopov (predovšetkým lesných) a druhov európskeho významu a získať orientačné informácie o možnostiach podpory vlastníkov a užívateľov lesov v územiach Natura 2000. Publikácia vychádza v rámci projektu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva

27. januára 2016 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2016. Rok 2015 bol bohatý na odborné stretnutia, na zahraničné návštevy ako aj publikačnú činnosť. Členovia výboru sa zhodli na potrebe jednoznačného a terminologicky nekonfúzneho zadefinovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa tak, ako je to požadované aj v Akčnom pláne Národného lesníckeho programu na r.2015-2020 a na spolupráci pri realizovaní cieľov tohto dokumentu týkajúcich sa prírode blízkeho obhospodarovania lesa. V roku 2016 chcú pokračovať v rozpracovaných aktivitách s dôrazom na praktické ukážky prírode blízkeho hospodárenia pre pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych ako aj neštátnych lesov, pričom väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi urbárskymi a súkromnými vlastníkmi lesov. Za ďalšieho člena výboru Pro Silva bol schválený Ing. Pavol Konečný, odborný lesný hospodár v Obecných lesoch Stará Myjava, s.r.o.

Prečítať viac

Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti)

V rámci odborného vzdelávania obhospodarovateľov a vlastníkov lesov vychádza nová publikácia Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti) autorov Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. a Ing. Pavol Dendys, zameraná na uplatňovanie pestovných koncepcií prírode blízkeho hospodárenia. Publikácia je vydaná s finančnou podporou Slovenskej lesníckej komory.

Prečítať viac

Lesnícke dni Pro Silva v mestských lesoch

V krátkom časovom slede zorganizovali zástupcovia mestských lesov v Banskej Bystrici a Košiciach lesnícke dni Pro Silva, venované problematike prírode blízkeho hospodárenia v lese. 30. septembra 2015 sa uskutočnil seminár ProSilva Slovakia pri príležitosti 760. výročia darovania lesov Mestu Banská Bystrica kráľom Bélom IV. ktorý odborne pripravili Ing. Eduard Apfel a Ing. Jozef Jankov, PhD. z ML Banská Bystrica pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom seminára boli praktické ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa v demonštračnom objekte Pro Silva Breziny a blízkom okolí zamerané na prečistky, reštrukturalizačné prebierky, obnovu lesa v lanovkových terénoch a na prebudovu porastov na výberkový spôsob. 8. októbra 2015 sa uskutočnil lesnícky deň Pro Silva v Mestských lesoch Košice, ktorý odborne pripravili Ing. Tibor Roth a Ing. Julián Tomaščík, PhD. pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom lesníckeho dňa bola prezentácia obnovy lesných porastov poškodených kalamitami na území košických lesov.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva

4. februára 2015 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2015. Rok 2014 bol bohatý na akcie, konané predovšetkým pri príležitosti 25. výročia činnosti hnutia Pro Silva na Slovensku. Členovia výboru, ktorý bude naďalej pracovať v nezmenenom zložení, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vydávaní odbornej literatúry, k čomu bude smerovať činnosť Pro Silva aj v r. 2015. V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať tiež na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les. Väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi neštátnymi lesníckymi subjektami s cieľom ich postupného širšieho zapájania do systému prírode blízkeho obhospodarovania lesov.

Prečítať viac

Odborný seminár k 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku

Dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. sa v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční odborný seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja. Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna na OZ Prešov, Prievidza a Námestovo. Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.

Prečítať viac

Výročné stretnutie Výboru Pro Silva

5. februára 2013 sa na pôde TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2013. Zhodli sa v tom, že je potrebné naďalej aktívne šíriť myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa a získavať pre ne nových prívržencov. Výbor sa rozšíril o 2 nových členov - p.Miroslava Kováča z OZ Prešov a Ing. Eduarda Apfela z ML Banská Bystrica.

Prečítať viac

Návšteva Pro Silva v Chorvátsku

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Chorvátska s cieľom sprostredkovať vybranej skupine 42 lesných hospodárov výberkový spôsob hospodárenia v bukovo-jedľových porastoch na severozápade krajiny v pohorí Kapela a Gorski Kotor. Študijná cesta sa konala v dňoch 5. – 7. septembra 2012 pod odbornou garanciou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. z TU Zvolen a prof. Igora Ančiča, vedúceho katedry pestovania lesa na lesníckej fakulte v Záhrebe a predsedu Pro Silva v Chorvátsku. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa so skupinovou formou výberkového hospodárenia na 2 lesných celkoch v odbornej správe TU v Zágrebe a s jednotlivou formou výberkovania v štátnych lesoch na lesnej správe Ravna Gora.

Prečítať viac

Lesnícke dni 2012 k téme prírode blízkeho pestovania lesa

V priebehu mesiacov máj až júl 2012 zorganizovali Lesy SR, š.p. viacero lesníckych dní, venovaných téme prírode blízkeho obhospodarovania lesa. 29.mája sa uskutočnilo pracovné stretnutie lesníkov z 3 OZ na OZ Rimavská Sobota k plánovaniu a vyznačovanie prebierkových zásahov, s podobnou tématikou sa stretli lesníci z 5 OZ dňa 12.júna na pôde VšLP TU vo Zvolene. Ďalším lesníckym dňom bola veľmi vydarená akcia na OZ Levice dňa 11.júla, ktorej sa zúčastnili lesníci zo 6 OZ k téme jemnejších obnovných postupov skupinovitej a skupinovej obnovy a vytváraniu mozaikovitej štruktúry prírode blízkeho lesa. Lokálnu akciu pre vlastných zamestnancov zorganizovali 20.júna aj na OZ Beňuš a v dňoch 11. a 12. júla na OZ Revúca.

Prečítať viac

Lesnícke dni 2011 - obhajoby projektov Pro Silva

V dňoch 16. júna 2011 na OZ Beňuš a 21. júna 2011 na OZ Námestovo sa uskutočnili obhajoby projektov Pro Silva. Spolu sa ich zúčastnila celá stovka lesníkov, pripravených priamo hospodáriť alebo manažovať hospodárenie v smrečinách so zámerom zabezpečiť predovšetkým ich vyššiu stabilitu voči pôsobeniu abiotických a biotických škodlivých činiteľov cez postupnú zmenu drevinovej skladby a prebudovu priestorovej štruktúry.

Prečítať viac