Aktuálne

Prírode blízke hospodárenie v novele zákona o lesoch

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 29. marca a predtým 13. marca 2019 stretli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra a Ministerstva životného prostredia SR. Účelom stretnutia bolo prediskutovať a zadefinovať prírode blízke hospodárenie v lesoch v pripravovanej novele zákona o lesoch a jeho vykonávacích predpisoch vrátane súvisiacich väzieb v novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Legislatívne doplnenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa vychádza z definície, ktorú vypracoval výbor Pro Silva Slovensko.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia 2019

6. februára 2019 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Zhodnotili zabezpečenie akcií, konaných v r. 2018, pričom konštatovali, že odborné exkurzie boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené, znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia Pro Silva pre širšiu laickú ale aj lesnícku verejnosť a získali uznanie zahraničných účastníkov. Bol konštatovaný veľký ohlas na konferenciu Sliačske poobhliadnutie k prírode blízkemu hospodáreniu v lese. Na vedomie bol vzatý plán akcií na rok 2019, navrhnutý jednotlivými členmi výboru. Výbor sa zhodol na potrebe širšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vzťahu na ohrozenie ekologickej a tým ekonomickej stability lesov vplyvom klimatickej zmeny.

Prečítať viac

Cena profesora Štefana Korpeľa

Dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s organizáciou Pro Silva Slovensko si týmto dovoľuje požiadať lesnícke inštitúcie, organizácie, kolektívy a pracovníkov lesníckej praxe, ako aj štátnej ochrany prírody, o nominačné návrhy na udelenie Ceny profesora Štefana Korpeľa pre rok 2019.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia

31. januára 2018 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Výbor na úvod zasadnutia kooptoval do svojím radov Ing. Petra Šišku, pracovníka Mestských lesov Košice. V diskusii následne zhodnotil akcie v r. 2017, ktoré boli odborne dobre pripravené a mali pozitívny ohlas medzi domácimi i zahraničnými účastníkmi. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na inauguráciu knihy Pomník plný lesa vo Zvolene, venovanej spomienkam priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia v lesoch Smolnícka Osada. Bol prediskutovaný plán akcií na r. 2018, naformulovaný na základe požiadaviek ďalšieho posúvania myšlienok hnutia tak ku praktickej aplikácii ako aj prezentácii jej výsledkov. Bola podrobne prediskutovaná, doplnená a následne schválená definícia prírode blízkeho obhospodarovania lesa, ktorou sa bude riadiť a prezentovať Pro Silva Slovakia pri napĺňaní svojej činnosti. Záverom bolo konštatované, že základnou podmienkou výraznejšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa je zmena jeho ekonomického modelu a legislatívy.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia

3. februára 2017 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok, navrhli akcie na r. 2017 a diskutovali o ďalšom smerovaní prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Rok 2016 bol bohatý na akcie, konané formou vzdelávania pre účastníkov, prakticky realizujúcich prírode blízke postupy, ako aj na exkurzie pre účastníkov zo zahraničia. Členovia výboru, do ktorého bol ako ďalší zástupca neštátneho sektoru zvolený Ing. Michal Tomčík, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vo vydávaní odbornej literatúry. Diskutovali o nadviazaní spolupráce so štátnou ochranou prírody, ktorá by spočívala v spoluúčasti pri organizovaní odborných seminárov a terénnych ukážok pre zamestnancov štátnej ochrany prírody v lokalitách, kde sú úspešne aplikované prírode blízke postupy hospodárenia v lese. V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les, na širšiu informovanosť neštátnych lesníckych subjektov a na zjednotenie definície prírode blízkeho hospodárenia ako základného predpokladu pre jeho koncepčné riešenie v rámci celého Slovenska.

Prečítať viac

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000

V rámci odborného vzdelávania vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov, vyhotovovateľov Programov starostlivosti o les, ako aj pre všetky zainteresované organizácie, ktorí majú vlastnícky, pracovný alebo iný vzťah k lesným pozemkom nachádzajúcim sa v územiach Natura 2000 vychádza publikácia Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000, ktorá poskytuje základný prehľad o tom, ako možno skĺbiť obhospodarovanie lesov na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania a ciele Natura 2000 v ochrane biotopov (predovšetkým lesných) a druhov európskeho významu a získať orientačné informácie o možnostiach podpory vlastníkov a užívateľov lesov v územiach Natura 2000. Publikácia vychádza v rámci projektu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva

27. januára 2016 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2016. Rok 2015 bol bohatý na odborné stretnutia, na zahraničné návštevy ako aj publikačnú činnosť. Členovia výboru sa zhodli na potrebe jednoznačného a terminologicky nekonfúzneho zadefinovania prírode blízkeho obhospodarovania lesa tak, ako je to požadované aj v Akčnom pláne Národného lesníckeho programu na r.2015-2020 a na spolupráci pri realizovaní cieľov tohto dokumentu týkajúcich sa prírode blízkeho obhospodarovania lesa. V roku 2016 chcú pokračovať v rozpracovaných aktivitách s dôrazom na praktické ukážky prírode blízkeho hospodárenia pre pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych ako aj neštátnych lesov, pričom väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi urbárskymi a súkromnými vlastníkmi lesov. Za ďalšieho člena výboru Pro Silva bol schválený Ing. Pavol Konečný, odborný lesný hospodár v Obecných lesoch Stará Myjava, s.r.o.

Prečítať viac

Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti)

V rámci odborného vzdelávania obhospodarovateľov a vlastníkov lesov vychádza nová publikácia Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti) autorov Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. a Ing. Pavol Dendys, zameraná na uplatňovanie pestovných koncepcií prírode blízkeho hospodárenia. Publikácia je vydaná s finančnou podporou Slovenskej lesníckej komory.

Prečítať viac

Lesnícke dni Pro Silva v mestských lesoch

V krátkom časovom slede zorganizovali zástupcovia mestských lesov v Banskej Bystrici a Košiciach lesnícke dni Pro Silva, venované problematike prírode blízkeho hospodárenia v lese. 30. septembra 2015 sa uskutočnil seminár ProSilva Slovakia pri príležitosti 760. výročia darovania lesov Mestu Banská Bystrica kráľom Bélom IV. ktorý odborne pripravili Ing. Eduard Apfel a Ing. Jozef Jankov, PhD. z ML Banská Bystrica pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom seminára boli praktické ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa v demonštračnom objekte Pro Silva Breziny a blízkom okolí zamerané na prečistky, reštrukturalizačné prebierky, obnovu lesa v lanovkových terénoch a na prebudovu porastov na výberkový spôsob. 8. októbra 2015 sa uskutočnil lesnícky deň Pro Silva v Mestských lesoch Košice, ktorý odborne pripravili Ing. Tibor Roth a Ing. Julián Tomaščík, PhD. pod odbornou garanciou Prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Cieľom lesníckeho dňa bola prezentácia obnovy lesných porastov poškodených kalamitami na území košických lesov.

Prečítať viac

Zasadnutie výboru Pro Silva

4. februára 2015 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2015. Rok 2014 bol bohatý na akcie, konané predovšetkým pri príležitosti 25. výročia činnosti hnutia Pro Silva na Slovensku. Členovia výboru, ktorý bude naďalej pracovať v nezmenenom zložení, sa zhodli na tom, že na aktívne šírenie myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa je potrebné pokračovať v organizovaní odborných terénnych exkurzií a vydávaní odbornej literatúry, k čomu bude smerovať činnosť Pro Silva aj v r. 2015. V tomto roku chcú činnosť organizácie zamerať tiež na podporu vytvárania trvalo viacetážových porastov prostredníctvom ich zapracovania do programov starostlivosti o les. Väčšiu informovanosť chcú zabezpečiť predovšetkým medzi neštátnymi lesníckymi subjektami s cieľom ich postupného širšieho zapájania do systému prírode blízkeho obhospodarovania lesov.

Prečítať viac