Aktuálne

Odborný seminár k 25. výročiu hnutia Pro Silva na Slovensku

Dňa 21. mája 2014 so začiatkom o 9.00 hod. sa v posluchárni B8 Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční odborný seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si vplyv hnutia Pro Silva na rozvoj prírode blízkeho obhospodarovania lesa, poukázať na výsledky praktickej realizácie týchto princípov a informovať o možnostiach resp. perspektívach jeho ďalšieho rozvoja. Na odborný seminár nadviažu regionálne lesnícke dni hnutia Pro Silva, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna na OZ Prešov, Prievidza a Námestovo. Na odborný seminár ako aj na regionálne lesnícke dni budú písomne pozývaní zástupcovia obhospodarovateľov lesov zo štátneho ako aj neštátneho sektora, predstavitelia štátnej správy lesného hospodárstva, zástupcovia lesníckej vedy, výskumu a vyhotovovaveľov PSL.

Prečítať viac

Výročné stretnutie Výboru Pro Silva

5. februára 2013 sa na pôde TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia, aby zhodnotili činnosť organizácie za predchádzajúci rok a navrhli akcie na r. 2013. Zhodli sa v tom, že je potrebné naďalej aktívne šíriť myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa a získavať pre ne nových prívržencov. Výbor sa rozšíril o 2 nových členov - p.Miroslava Kováča z OZ Prešov a Ing. Eduarda Apfela z ML Banská Bystrica.

Prečítať viac

Návšteva Pro Silva v Chorvátsku

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Chorvátska s cieľom sprostredkovať vybranej skupine 42 lesných hospodárov výberkový spôsob hospodárenia v bukovo-jedľových porastoch na severozápade krajiny v pohorí Kapela a Gorski Kotor. Študijná cesta sa konala v dňoch 5. – 7. septembra 2012 pod odbornou garanciou prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. z TU Zvolen a prof. Igora Ančiča, vedúceho katedry pestovania lesa na lesníckej fakulte v Záhrebe a predsedu Pro Silva v Chorvátsku. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa so skupinovou formou výberkového hospodárenia na 2 lesných celkoch v odbornej správe TU v Zágrebe a s jednotlivou formou výberkovania v štátnych lesoch na lesnej správe Ravna Gora.

Prečítať viac

Lesnícke dni 2012 k téme prírode blízkeho pestovania lesa

V priebehu mesiacov máj až júl 2012 zorganizovali Lesy SR, š.p. viacero lesníckych dní, venovaných téme prírode blízkeho obhospodarovania lesa. 29.mája sa uskutočnilo pracovné stretnutie lesníkov z 3 OZ na OZ Rimavská Sobota k plánovaniu a vyznačovanie prebierkových zásahov, s podobnou tématikou sa stretli lesníci z 5 OZ dňa 12.júna na pôde VšLP TU vo Zvolene. Ďalším lesníckym dňom bola veľmi vydarená akcia na OZ Levice dňa 11.júla, ktorej sa zúčastnili lesníci zo 6 OZ k téme jemnejších obnovných postupov skupinovitej a skupinovej obnovy a vytváraniu mozaikovitej štruktúry prírode blízkeho lesa. Lokálnu akciu pre vlastných zamestnancov zorganizovali 20.júna aj na OZ Beňuš a v dňoch 11. a 12. júla na OZ Revúca.

Prečítať viac

Lesnícke dni 2011 - obhajoby projektov Pro Silva

V dňoch 16. júna 2011 na OZ Beňuš a 21. júna 2011 na OZ Námestovo sa uskutočnili obhajoby projektov Pro Silva. Spolu sa ich zúčastnila celá stovka lesníkov, pripravených priamo hospodáriť alebo manažovať hospodárenie v smrečinách so zámerom zabezpečiť predovšetkým ich vyššiu stabilitu voči pôsobeniu abiotických a biotických škodlivých činiteľov cez postupnú zmenu drevinovej skladby a prebudovu priestorovej štruktúry.

Prečítať viac

Odborná konferencia "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku"

Dňa 6. apríla 2011 sa v aule Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil odborný seminár na tému „Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesov na Slovensku“ za širokej účasti predstaviteľov lesníckej vedy, výskumu, štátnej správy a predovšetkým lesníckej prevádzky. Seminár zorganizoval štátny podnik Lesy SR v spolupráci s TU Zvolen a MPRV SR. Jeho cieľom bolo - poukázať na význam, cesty, spôsoby, ekonomické výhody a smerovanie prírode blízkeho obhospodarovania (PBOL) na Slovensku, - prediskutovať problematiku, možnosti praktického uplatňovania z pohľadu štátnej správy LH, HÚL, vyhotovovateľov PSL a obhospodarovateľov lesa, - prijať opatrenia a odporúčania pre dotvorenie a optimalizovanie podmienok pre praktické uplatňovanie PBOL.

Prečítať viac

Pro Silva na návšteve v Rakúsku

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s hnutím Pro Silva Slovakia zorganizovali v dňoch 24.-25.júna 2010 študijnú cestu do Rakúska. Cieľom sa stali kláštorné lesy Schlägl, kde na výmere 6500 ha už niekoľko desaťročí premieňajú nestabilné smrekové monokultúry na stabilné zmiešané lesy s bohatou vertikálnou členitosťou. Obhospodarovanie lesov v Schlägli je spojené s menom prof. Reiningera, dlhoročného vedúceho predstaviteľa hnutia Pro Silva v Rakúsku i v Európe, ktorý tu pôsobil a z uplatňovania svojich metód napísal viacero odborných publikácií. 50 účastníkov študijnej cesty počas dvoch exkurzných dní sprevádzal jeho nástupca, Mgr. Wohlmacher, ktorý veľmi odborne priblížil pestovateľské postupy, založené na metóde jednotlivého výberu stromov k ťažbe. Podrobná odborná správa z exkurzie bude v krátkom čase zverejnená v časti Odborné príspevky/prezentácie. Obrazový materiál zo šudijnej cesty nájdete v časti Fotogaléria.

Prečítať viac

Medzinárodná konferencia k 20. výročiu Pro Silva v Slovinsku

V dňoch 24.-27. septembra 2009 sa v Slovinsku uskutočnila medzinárodná konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia hnutia Pro Silva Europa. Účastníci konferencie sa stretli na severe Slovinska v Logarskej doline, kde okrem hodnotných referátov na tému prírode blízkeho obhospodarovania lesa mali predovšetkým možnosť oboznámiť sa s hospodárením v zmysle zásad Pro Silva na viacerých exkurzných objektoch. Súčasťou konferencie bolo aj zasadnutie výkonného výboru Pro Silva Europa, ktorý si okrem pripomenutia okrúhleho jubilea rokoval o lesníctve v rámci Európskej únie a o vytváraní štruktúrovaných lesov.

Prečítať viac

Lesnícky deň k 20. výročiu Pro Silva Európa

Priaznivci a aktívni realizátori myšlienok prírode blízkeho obhospodarovania lesa si 21. mája 2009 vo Zvolene pripomenuli 20. výročie založenia celoeurópskej organizácie Pro Silva. V r. 1989 sa v Slovinsku išli predstavitelia 11 európskych krajín (medzi nimi i bývalého Československa, ktoré zastupoval prof. Korpeľ z Lesníckej fakulty vo Zvolene), aby položili základ organizácie, združujúcej na báze dobrovoľnej a aktívnej spolupráce lesníkov, vedeckých pracovníkov, zástupcov štátnych a neštátnych lesníckych subjektov ako aj nelesnícku verejnosť, ktorí sa hlásia k jej zásadám prírode blízkeho hospodárenia v lesa.

Prečítať viac

Kolektív LS Paráč navrhuje riešenie pre odumierajúce smrečiny

Kolektív pracovníkov LS Paráč, OZ Námestovo spracoval rozsiahly materiál, v ktorom navrhuje pestovateľské opatrenia vo väzbe na odumierajúce smrekové porasty. Toto riešenie je jedinečné hlavne tým, že doteraz sa pozornosť lesníkov zameriava len na spomalenie rozpadu dospelých smrečín ochrannými a obrannými opatreniami, pričom lesníci na Paráči vidia ďalej a svojimi pestovateľskými opatreniami chcú nepriaznivý stav smrečín posunúť k novej kvalite. Ich strategickým cieľom je praktická realizácia prírode blízkeho hospodárenia na princípe zabezpečenia trvalosti lesa v jeho hrúbkovej a výškovej diferencovanosti, princípe tvorby zmiešaných porastov a princípe prirodzenej obnovy lesa. Materiál dávame do pozornosti všetkým lesníkom, ktorí zápasia s odumieraním smrečín a vyzývame ich na diskusiu k navrhovaném riešeniu ako aj k celej problematike zabezpečenia stabilných produkčných lesov na holinách, ktoré vznikajú a vzniknú po rozpadnutých smrekových porastoch.

Prečítať viac