Kontakty

Z HISTÓRIE LESNÉHO HOSPODÁRENIA V OKOLÍ ČADCE

Územie dnešného odštepného závodu bolo formované na základe socializácie triedneho bohatstva podľa Vyhlášky 105/1946 Zb. z prevzatých konfiškátov a vykupovaných majetkov, prevzatím mestských a obecných lesov do socialistického sektoru. Táto majetková podstata bola daná do priamej správy lesným závodom, ktoré riadil Krajský inšpektorát v Žiline ako orgán Čsl. štátnych lesov, n.p.

Do odbornej správy lesov boli zahrnuté neprevzaté lesy, spoločestvenné lesy bývalých urbariátov a pasienkové družstvá, spoločnosti a prednostne súkromné lesy. V oblasti Kysúc túto odbornú správu lesov prevádzal Lesný závod Ošcadnica so svojimi 12 správami. Od 1.1.1956 boli v oblasti Kysúc vytvorené 2 lesné závody- Lesný závod Čadca a Lesný závod Ošcadnica. Sídlo lesného závodu Ošcadnica bolo v roku 1965 premiestnené do novovybudovaných priestorov v Krásne nad Kysucou.

V čase vytvorenia závodov mal LZ Čadca vo svojej správe 75,5% lesov spoločestvenných a súkromných. Lesný závod Krásno nad Kysucou z celkovej výmery 25 053 ha v čase vzniku mal štátnych lesov 7 522 ha a súkromných 10 910 ha. Zvyšok tvorili lesy urbárske a spoločenské, ochranné a JRD. Súkromné lesy boli na oboch závodoch roztrúsené na celej katastrálnej výmere a mali viac ako 20 000 majiteľov.

Súčasná územná pôsobnosť závodu je pomerne krátka a datuje sa od zlúčenia bývalých lesných závodov Čadca a Krásno nad Kysucou, ku ktorému došlo 1.7.1991. K zmene sídla závodu došlo 1.1.1992.

Základná charakteristika odštepného závodu

Kysuce sú jedným z najmenších regiónov na Slovensku. Rozkladajú sa v severozápadnom kúte Slovenska na území okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Majú takmer všade prírodné hranice: na juhu ho ohraničuje Žilinská kotlina, na severe a severozápade sú to Kysucké Beskydy, Jablunkovské medzihorie, Zadné hory a Turzovská vrchovina, na západe sú to Javorníky a na východe to je Kysucká vrchovina a Oravská Magura. Územie Kysúc je prevažne hornaté (60 %). Najnižší výškový bod je v mieste, kde rieka Kysuca opúšta teritórium regiónu (Kysucká brána) s nadmorskou výškou 333 m.n.m. Najvyšší vrch je Veľká Rača s nadmorskou výškou 1235 m.n.m.Obrázok Experimentálna hájenka

Súčasťou ostatnej činnosti je i poľovníctvo. Vo vlastnej réžii obhospodaruje odštepný závod 3 poľovnícke revíri s celkovou výmerou 7.467 ha a jeden spoločný poľovný revír na ploche 3.427 ha. V nich sa loví prevažne zver raticová, jelenia, danielia, srnčia a diviačia. Danielia zver sa vyskytuje a loví iba v poľovnom revíri Husárik. V záujme zlepšenia trofejovej kvality danielej zveri odštepný závod vybudoval aklimatizačnú zverničku na výmere 20 ha, do ktorej sa vypustila danielia zver z iných lokalít Slovenska. V časti Vychyľovka boli vybudované odchytné zariadenia na odchyt rysa ostrovida. Odchytené rysy sa predávali do ZOO a poľovných revírov v rámci Európy .

Z ostatných druhov zveri odštepný závod realizuje odstrel medveďa a vlka. Odstrel trofejovej zveri a medveďa je väčšinou vykonávaný ako poplatkový odstrel pre tuzemských a zahraničných poľovníkov. Na zabezpečenie spokojnosti a spríjemnenia pobytu poľovníckych hostí im odštepný závod ponúka ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach na vysokej úrovni.

V teritóriu OZ sa nachádza lesná úvraťová železnica, jediná v Európe. Slúžila na prísun drevnej hmoty z bývalého lesného závodu Zákamenné do píl v Oščadnici. V roku 1969 bola z ekonomických dôvodov zrušená. Úsek trate Kubatkovia- Tanečník sa zachoval ako kultúrna pamiatka, historická lesná železnica je súčasťou Múzea kysuckej dediny vo Vychyľovke a je atraktívnym cieľom výletov spojených s možnosťou previesť sa vláčikom.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/ 430 85 11
Email: lesyca@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 96 688 ha

Celková výmera LPF na Kysuciach: 57 347 ha

Lesnatosť: 59 %

Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní ŠL:  18 806 ha

Z toho:

• kmeňové štátne porasty: 12 028 ha

• neštátne neodovzdané porasty: 6 282 ha

• prenajaté porasty od neštátnych subjektov:  496 ha

Drevinové zloženie: ihličnaté 87 %, listnaté 13 %

Ročná obnova lesa: 250 ha, z toho predpokladaná prirodzená obnova 48 ha

Priame náklady plánované na ochranu lesa: 100 tis. €

Ročný plánovaný objem ťažby dreva: 250 000 m3

Dĺžka lesných ciest: 310 km

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Vlk dravý (Canis lupus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  • Vydra riečna ( Lutra lutra)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)