Kontakty

1. Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na OZ POVAŽSKÁ BYSTRICA
Odštepný závod Považská Bystrica je organizačnou jednotkou firmy Lesy Slovenskej republiky š.p. so sídlom v Banskej Bystrici. Odštepný závod je členený na 4 lesné správy a 2 expedičné sklady, ktoré zabezpečujú starostlivosť o les, lesnú výrobu a ostatné činnosti.
- poloha (geografická a orografické začlenenie)
Odštepný závod Považská Bystrica obhospodaruje lesy v regióne stredného Považia. Územie patrí do povodia Váhu, ktoré sa vyznačuje výraznou pestrosťou a rôznorodosťou terénov. Rieka Váh rozdeľuje teritórium na dve rozdielne časti, a to tak z hľadiska geologického podložia ,pedologického, vodného režimu a drevinovej skladby. 
Ľavú stranu Váhu tvorí Strážovská hornatina s podložím vápenca a dolomitu s výškovým rozpätím od 250 m do 1200 m. Pôdy na tomto podloží sú značne plytké, chudobné na živiny, s častým výstupom materskej horniny na povrch. Z toho vyplýva aj vysoký podiel ochranných lesov . Časť daného územia zaberá CHKO Strážovské vrchy. V drevinovej skladbe dominuje buk, borovica, v menšej miere nevhodne vnášaný smrek a z ostatných drevín malým podielom smrekovec, jedľa a dub. Drevina buk sa nachádza na svojom prirodzenom stanovišti v rastovom optime. Veľmi dobre sa zmladzuje a svojou expozíciou potláča ostatné dreviny. Na pravej strane Váhu sa rozprestiera masív Javorníkov. V tejto oblasti súkromné lesy zaberajú vysoké percento rozlohy a nevýhodou je veľká roztrieštenosť lesov podľa vlastníctva. Javorníky patria do oblasti flyšového pásma, zloženého z pieskovcov, ktoré sa striedajú so slienitými bridlicami. Súčastná drevinová skladba nie je pôvodná a prevládajú v nej ihličňany .Dominantný je smrek a vo vyšších polohách s jedľou a bukom tvorí zmiešané porasty. V nižších polohách sa vyskytuje borovica a z listnáčov buk a vtrúsene dub a hrab. Na extrémnych stanovištiach nájdeme borovicu čiernu, vtrúsene vejmutovku a duglasku

Výmera obhospodarovaných lesov

spolu

z toho

štátne

neštátne neodovzdané

prenajaté

23 023

12 337

9 582

1 104

Výmera podľa kategórií lesov

hospodárske lesy

ochranné lesy

lesy osobitného určenia

19 382

2 494

1 147

Výmera chránených území

spolu

podľa stupňa územnej ochrany prírody a krajiny

II.

III.

IV.

V.

13 927

 

13 559

86

282

Podiel uplatňovania hospodárskych spôsobov

podrastový

holorubný

výberkový

90

1

9

Počty zamestnancov a dodávateľských subjektov za OZ

stáli zamestnanci

zamestnanci na dohodu

dodávatelia prác v les. činnostiach

98

0

 38

 

2. Dlhodobé hospodárske ciele
Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesov.
Dlhodobým cieľom hospodárenia je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zabezpečení plnenia ekonomických, environmentálnych a sociálnych funkcií lesov.
3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele
10 – ročné úlohy a ciele vychádzajú z „Lesných hospodárskych plánov“ – LHP, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.
LHP sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov, určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov (Zákon č. 326/2005 o lesoch, §2, ).
LHP vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný užívateľský celok (LUC)“ resp. „Lesný hospodársky celok (LHC)“.
Pri tvorbe LHP zriaďovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.
4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele
Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v korunách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe predpisu LHP - možnosti (produkcia dreva) a potreby (zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia) vykonania hospodárskych opatrení v porastoch. Výška ročných úloh sa približne rovná 1/10 plánovaných úloh LHP. Pri činnostiach, ktoré nie sú v LHP určené sa postupuje podľa potrieb jednotlivých porastov. Výber druhov pri realizácii (plánovaní) zásahov je ovplyvnený predpisom LHP (ťažbe a obnova porastov) a možnosťami stanovišťa.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
ťažbovú činnosť - ťažba obnovná ťažba 
- výchovná /prebierky/ v porastoch do 50 r. a nad 50 r.
pestovnú činnosť - zalesňovanie
- výchova mladín /prečistky/
- ochrana kultúr proti burine, proti zveri
- príprava plochy pre zalesňovanie
ostatné plány - (finančné, .....)

Pre rok 2016 sú plánované nasledovné úlohy:

Skutočnosť za rok 2016

obnova lesa / %prirodzenej obnovy

196/45

ha

200/41

ha

ochrana mladých lesných porastov

1 890

ha

1 873

ha

prerezávky

340

ha

345

ha

výchovná ťažba do 50 r.

247

ha

253

ha

ťažba dreva celkom

129 264

m3

129 783

m3

Cieľom ročného plánovania je určenie potrebných hospodárskych opatrení vyplývajúcich zo skutočného fyziologického a zdravotného stavu jednotlivých lesných porastov (lesa).

5. Kľúčové aspekty pre monitoring lesnými hospodármi

Činnosti v lesnom hospodárstve

Jednotlivé činnosti v lesnom hospodárstve sú hodnotené a vyhodnocované lesným hospodárom ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Monitoring lesnými hospodármi je upravený v systéme interných auditov kvality trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Škodlivé činitele

Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na OZ:A. biotické škodlivé činitele:
zver: spôsobujúca - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/
drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva 
Drevokaz čiarkovaný /Xyloterus lineatus/
Drvinárik Čierny /Xylosandrus germanum/
škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov 
Kôrovnica kaukazská /Dreyfusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod.Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedincaca
Čiašočka jaseňová /Chalara fraxinea/ - hynutie jaseňa
cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/
B. abiotické škodlivé činitele:
- vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
- sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a vývraty
- sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
- požiar: poškodzuje stromy i celé porasty
C. antropogénne škodlivé činitele:
imisie: fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
človek: krádeže drevnej hmoty, poškodzovanie lesa ľudskou činnosťou (turistika a pod.)
Kontrolu možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročne kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.


Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby LVÚ vo Zvolene, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.

Škodlivé činitele za OZ - sumár

Rok 2011

Podiel náhodných ťažieb z celkového objemu ťažieb v % v roku 2016

29%

Počet riešených priestupkov v lesnom hospodárstve za rok 2016

17

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia
Kľúčovými produktmi firmy sú:
Hlavným produktom hospodárenia firmy je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie
Ostatnými produktmi firmy sú napr.: 
- drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty zvláštnej akosti, piliarska guľatina, vlákninové drevo, palivo, príp. iné/ 
- sadbový materiál - produkcia sadeníc na obnovu lesa a pestovanie okrasných drevín
- produkty drevárskej výroby - rezivo, stolárske výrobky
- produkty ostatnej výroby (energetická štiepka, divina a pod.)
Kľúčovými odbytištiami firmy sú:
- drevospracujúce a celulózo-papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva 
- regionálni spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu spracúvajúce predovšetkým hmotu z blízkeho okolia
- obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie a sadbovým materiálom okrasných drevín
- export – využívaný predovšetkým na realizáciu drevnej hmoty neuplatniteľnej na domácom trhu
- odberatelia energetickej štiepky na výrobu tepla
- odberatelia ostatných produktov (sadbový materiál, produkty drevárskej výroby)
7. Previerky a kontroly hospodárenia
Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. interné
2. vonkajšie


1. Interné kontroly
Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:
A/ Bežná kontrola
B/ Tematické previerky 
C/ Komplexné previerky 
D/ Následné kontroly
2. Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :
a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie
b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch , v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov. Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:
a) bežné
b) ročné
c) po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu (LHP)
Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.
8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

Zriaďovateľ:
štát:
Ministerstvo Pôdohodpodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 BRATISLAVA
štátna správa LH
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
Považská Bystrica 
Centrum 1/1
017 01 POVAŹSKÁ BYSTRICA
tel. 042 / 42 62 286
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor
Žilina
A.Kmeťa 17
010 01 ŽILINA
tel. 041 / 511 2507
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
Trenčín
Námestie SV. Anny č.7 
911 01 TRENČÍN
tel.032 / 658 23 39

Ostatná špecializovaná štátna správa:

Štátna Ochrana Prírody
Správa 
CHKO Kysuce
022 01 ČADCA
tel. 041 / 433 56 06
Správa
CHKO Biele Karpaty
914 41 NEMŠOVÁ
tel.032 / 568 96 17
Správa
CHKO Strážovské Vrchy
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
tel 042 / 432 28 02
Samospráva na úrovni miest a obcí:

Mestský Úrad Nová Dubnica 
Trenčianska 45/41 
018 51 N. Dubnica
Mestský Úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica n/Váhom
Mestský Úrad Ilava 
Mierové námestie 16/31
01901 Ilava
042 445 55 18
Mestský Úrad Pov. Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Pov. Bystrica
Mestský Úrad Bytča
Nám. Slovenskej republiky 1
014 04 Bytča
Mestský úrad Púchov
Štefániková 821/21
020 01 Púchov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie
Daňový úrad
Krajský pamiatkový úrad
Krajský úrad životného prostredia
Hasičský a záchranný zbor – okresné riaditeľstvo
Inšpektorát práce
Inšpektorát životného prostredia – Slovenská inšpekcia životného prostredia
Národné lesnícke centrum Zvolen
Slovenská agentúra životného prostredia


Spoločenské organizácie a združenia :
Slovenský Poľovnícky zväz, obvodná poľovnícka komora
Stredné považie 
Podhlinie 1159/15
017 01 Pov. Bystrica
Slovenský Poľovnícky zväz, obvodná poľovnícka komora
Okresná organizácia Ilava 
Farská 84/5
019 01 Ilava
Odborový zväz 
Slovenská lesnícka komora
Nevládne organizácie:

DES – Dubnická environmentálna skupina
DAPHNE
SZOPK
SOVS

9. Miesta osobitného významu (ekonomického, kultúrneho, historického, náboženského a environmentálneho)

LS

Názov

Porast

Pov. Bystrica

Zvonica

61a

 

Zvonica

5

 

Hričov -hrad

95

 

Pamätník k II. Svetovej vojny

70 10

Beluša

Kaplnka

215

 

výskyt taxus bacata

101,102,103

 

Kalvária

4A,5A

 

Cintorín obetí fašizmu

103

Púchov

Náboženský symbol- obrázok

41 A 00

 

U Svätej trojice- kríž

807

 

Partizánsky pamätník

692 00

 

Kríž

727 b 00

 

Kríž- Maríková

66

 

Slovenský dvojkríž- Maríková

247

Lednické Rovne

Lednické Bradlo

207

 

Pri Kríži

154 10

 

Pri Obrázku

178 10

 

Pri Pomníku

15 B 00

 

Pri Trojici

42 b 20

 

Kostolík Sv. Anna

22 10

 

Turistická magistrála

238 00

 

Vršatecký hrad

409

 

Lednický hrad

207

 

NPR Vršatecké bradlá

341,342,408

 

PR Červenokamenecké bradlá

207

 

Dračia studňa

545

 

Chmelová

340

 

Trojica -kríž

47

 

Kríž

66c


10. Adresy lesných správ a stredísk:

LS Pov. Bystrica 
Orlové 300
017 22 Považská Bystrica
tel:042/4378249

LS Beluša
Košeca č.381
018 64 Košeca 
tel:042/4468025

LS Lednické Rovne
ul. Sv. Anny 121
020 61 Lednické Rovne
tel:042/4693557 

LS Púchov
Vieska - Bezdedov 22
020 01 Púchov 

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21
Púchov
042 465 08 22

RÝCHLY KONTAKT

Telefón:042/ 4378211
Email:  lesypb@lesy.sk

GNSS:  49.126780, 18.441415

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 145 318 ha
Lesnatosť: 56,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 66%, listnaté 34%
Výmera lesn. pôdneho fondu v užívaní: 24 657 ha
Obnova lesa: 182 ha
Ochrana lesa: 94 tis. €
Ročný objem ťažby: 120 000 m3

Celková výmera odštepného závodu: 145 318 ha
Výmera LPF v užívaní OZ: 24 657 ha
Drevinové zloženie: ihličnaté 66%, listnaté 34%

Významné chránené celky:

  • Dubnické štrkovisko
  • Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
Flóra:
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)

NEPREHLIADNITE

Oznámenie:
Nepriaznivý zdravotný stav smrekových porastov na OZ Považská Bystrica vyžaduje prijať a realizovať všetky dostupné a legitímne opatrenia na ich záchranu. Z dôvodu, že niektoré z týchto opatrení sú v rozpore s požiadavkami certifikačnej schémy FSC, sa Lesy SR, š. p. rozhodli uprednostniť záchranu týchto porastov pred udržaním certifikátu FSC s tým, že sa ku dňu 27.5.2010 vzdávajú certifikátu FSC na OZ Považská Bystrica.