Kontakty

1. Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na OZ POVAŽSKÁ BYSTRICA
Odštepný závod Považská Bystrica je organizačnou jednotkou firmy Lesy Slovenskej republiky š.p. so sídlom v Banskej Bystrici. Odštepný závod je členený na 4 lesné správy a 2 expedičné sklady, ktoré zabezpečujú starostlivosť o les, lesnú výrobu a ostatné činnosti.
- poloha (geografická a orografické začlenenie)
Odštepný závod Považská Bystrica obhospodaruje lesy v regióne stredného Považia. Územie patrí do povodia Váhu, ktoré sa vyznačuje výraznou pestrosťou a rôznorodosťou terénov. Rieka Váh rozdeľuje teritórium na dve rozdielne časti, a to tak z hľadiska geologického podložia, pedologického, vodného režimu a drevinovej skladby. 
Ľavú stranu Váhu tvorí Strážovská hornatina s podložím vápenca a dolomitu s výškovým rozpätím od 250 m do 1200 m. Pôdy na tomto podloží sú značne plytké, chudobné na živiny, s častým výstupom materskej horniny na povrch. Z toho vyplýva aj vysoký podiel ochranných lesov . Veľkú časť územia zaberá CHKO Strážovské vrchy. V drevinovej skladbe dominuje buk lesný, borovica lesná, v menšej miere nevhodne vnášaný smrek obyčajný a z ostatných drevín malým podielom smrekovec opadavý, jedľa biela a dub zimný. Drevina buk lesný sa nachádza na svojom prirodzenom stanovišti v rastovom optime. Veľmi dobre sa zmladzuje a svojou expozíciou potláča ostatné dreviny. Na pravej strane Váhu sa rozprestiera masív Javorníkov a Bielych Karpát. V tejto oblasti súkromné lesy zaberajú vysoké percento rozlohy a nevýhodou je veľká roztrieštenosť lesov podľa vlastníctva. Javorníky a Biele Karpaty patria do oblasti flyšového pásma, zloženého z pieskovcov a ílov, ktoré sa striedajú so slienitými bridlicami. Súčastná drevinová skladba nie je pôvodná a prevládajú v nej ihličňany. Dominantný je smrek obyčajný, s jedľou bielou a bukom lesným, ktoré tvoria zmiešané porasty. V nižších polohách sa vyskytuje borovica lesná a z listnáčov buk lesný a vtrúsene dub zimný a hrab obyčajný. Na extrémnych stanovištiach nájdeme borovicu čiernu, vtrúsene borovicu vejmutovku, duglasku tisolistú a dub červený.

Výmera obhospodarovaných lesov

spolu

z toho

štátne

neštátne neodovzdané

prenajaté

24 856

12 377

11 262

1 217

Výmera podľa kategórií lesov

hospodárske lesy

ochranné lesy

lesy osobitného určenia

21 127

2 582

1 147

Výmera chránených území

spolu

podľa stupňa územnej ochrany prírody a krajiny

II.

III.

IV.

V.

13 927

11 395

5

24

162

Podiel uplatňovania hospodárskych spôsobov

podrastový

účelový

výberkový

91

2

7

Počty zamestnancov a dodávateľských subjektov za OZ

stáli zamestnanci

zamestnanci na dohodu

dodávatelia prác v les. činnostiach

85

0

 3

 

2. Dlhodobé hospodárske ciele
Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesov.
Dlhodobým cieľom hospodárenia je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zabezpečení plnenia ekonomických, environmentálnych a sociálnych funkcií lesov.
3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele
10 – ročné úlohy a ciele vychádzajú z „Programu starostlivosti o les“ – PSoL, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.
PSoL sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov, určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov (Zákon č. 326/2005 o lesoch, §2, ).
PSoL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“.
Pri tvorbe PSoL zriaďovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.
4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele
Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v porastoch /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v eurách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe predpisu PSoL - možnosti (produkcia dreva) a potreby (zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia) vykonania hospodárskych opatrení v porastoch. Výška ročných úloh sa približne rovná 1/10 plánovaných úloh PSoL. Pri činnostiach, ktoré nie sú v PSoL určené sa postupuje podľa potrieb jednotlivých porastov. Výber druhov pri realizácii (plánovaní) zásahov je ovplyvnený predpisom PSoL (ťažbe a obnova porastov) a možnosťami stanovišťa.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
ťažbovú činnosť - obnovná úmyselná ťažba 
- výchovná úmyselná ťažba /prebierky/ v porastoch do 50 r. a nad 50 r.
pestovnú činnosť - zalesňovanie
- výchova mladín /prečistky/
- ochrana kultúr proti burine, proti zveri
- príprava plochy pre zalesňovanie
ostatné lesnícke činnosti

Pre rok 2020 sú plánované nasledovné úlohy:

Skutočnosť za rok 2019

obnova lesa / %prirodzenej obnovy

137/18

ha

188/25

ha

ochrana mladých lesných porastov

1 118

ha

1 062

ha

prerezávky

247

ha

208

ha

výchovná ťažba do 50 r.

290

ha

155

ha

ťažba dreva celkom

120 700

m3

114 348

m3

Cieľom ročného plánovania je určenie potrebných hospodárskych opatrení vyplývajúcich zo skutočného fyziologického a zdravotného stavu jednotlivých lesných porastov (lesa).

5. Kľúčové aspekty pre monitoring lesnými hospodármi

Činnosti v lesnom hospodárstve

Jednotlivé činnosti v lesnom hospodárstve sú hodnotené a vyhodnocované lesným hospodárom ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Monitoring lesnými hospodármi je upravený v systéme interných auditov kvality trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Škodlivé činitele

Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na OZ:

A. biotické škodlivé činitele:
zver: spôsobujúca - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/
drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva 
Drevokaz čiarkovaný /Xyloterus lineatus/
Drvinárik Čierny /Xylosandrus germanum/
škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov 
Kôrovnica kaukazská /Dreyfusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod.Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedincaca
Čiašočka jaseňová /Chalara fraxinea/ - hynutie jaseňa
cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/
B. abiotické škodlivé činitele:
- vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
- sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a vývraty
- sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
- požiar: poškodzuje stromy i celé porasty
C. antropogénne škodlivé činitele:
imisie: fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
človek: krádeže drevnej hmoty, poškodzovanie lesa ľudskou činnosťou (turistika a pod.)
Kontrolu možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročne kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.


Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby LVÚ vo Zvolene, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.

Škodlivé činitele za OZ - sumár

Rok 2019

Podiel náhodných ťažieb z celkového objemu ťažieb v % 

53%

Počet riešených priestupkov v lesnom hospodárstve

2

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia
Kľúčovými produktmi firmy sú:
Hlavným produktom hospodárenia firmy je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie
Ostatnými produktmi firmy sú napr.: 
- drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty zvláštnej akosti, piliarska guľatina, vlákninové drevo, palivo, príp. iné/ 
- sadbový materiál - produkcia sadeníc na obnovu lesa a pestovanie okrasných drevín
- produkty drevárskej výroby - rezivo, stolárske výrobky
- produkty ostatnej výroby (energetická štiepka, divina a pod.)
Kľúčovými odbytištiami firmy sú:
- drevospracujúce a celulózo-papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva 
- regionálni spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu spracúvajúce predovšetkým hmotu z blízkeho okolia
- obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie a sadbovým materiálom okrasných drevín
- export – využívaný predovšetkým na realizáciu drevnej hmoty neuplatniteľnej na domácom trhu
- odberatelia energetickej štiepky na výrobu tepla
- odberatelia ostatných produktov (sadbový materiál, produkty drevárskej výroby)
7. Previerky a kontroly hospodárenia
Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. interné
2. vonkajšie
 

  1. Interné kontroly

Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:
- Bežná kontrola
- Tematická kontrola
- Interný audit certifikácie lesov

  1. Vonkajšie kontroly

Vonkajšie kontroly vykonávajú štátna správa lesného hospodárstva na všetkých stupňoch riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie v zmysle ustanovení Zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch , v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov. 
Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.


8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

Zriaďovateľ:
Ministerstvo Pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 BRATISLAVA


štátna správa LH:
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
Považská Bystrica 
Centrum 1/1
017 01 POVAŹSKÁ BYSTRICA

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor
Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 ŽILINA

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor
Trenčín
Hviezdoslavova 3
911 01 TRENČÍN

Ostatná špecializovaná štátna správa:

Štátna Ochrana Prírody:
Správa CHKO Kysuce 
U Tomali 1511
022 01 ČADCA

Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska 1246/31
914 41 NEMŠOVÁ


Správa CHKO Strážovské Vrchy
Orlové 189
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

Samospráva na úrovni miest a obcí:

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica n/Váhom
Mestský Úrad Ilava 
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava
Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica
Mestský úrad Bytča
Nám. Slovenskej republiky 1
014 04 Bytča
Mestský úrad Púchov
Štefániková 821/21
020 01 Púchov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie
Daňový úrad
Krajský pamiatkový úrad
Krajský úrad životného prostredia
Hasičský a záchranný zbor – okresné riaditeľstvo
Inšpektorát práce
Inšpektorát životného prostredia – Slovenská inšpekcia životného prostredia
Národné lesnícke centrum Zvolen
Slovenská agentúra životného prostredia


Spoločenské organizácie a združenia :
Slovenský poľovnícky zväz, obvodná poľovnícka komora
Považská Bystrica 
Podhlinie 1159/15
017 01 Pov. Bystrica
Slovenský poľovnícky zväz, obvodná poľovnícka komora
Okresná organizácia Ilava 
Farská 84/5
019 01 Ilava
Odborový zväz 
Slovenská lesnícka komora
Nevládne organizácie:

DES – Dubnická environmentálna skupina
DAPHNE
SZOPK
SOVS

9. Miesta osobitného významu (ekonomického, kultúrneho, historického, náboženského a environmentálneho)

LS

Názov

Porast

Pov. Bystrica

Zvonica

61a

 

Zvonica

5

 

Hričov -hrad

95

 

Pamätník k II. Svetovej vojny

70 10

Beluša

Kaplnka

215

 

výskyt taxus bacata

101,102,103

 

Kalvária

4A,5A

 

Cintorín obetí fašizmu

103

Púchov

Náboženský symbol- obrázok

41 A 00

 

U Svätej trojice- kríž

807

 

Partizánsky pamätník

692 00

 

Kríž

727 b 00

 

Kríž- Maríková

66

 

Slovenský dvojkríž- Maríková

247

Lednické Rovne

Lednické Bradlo

207

 

Pri Kríži

154 10

 

Pri Obrázku

178 10

 

Pri Pomníku

15 B 00

 

Pri Trojici

42 b 20

 

Kostolík Sv. Anna

22 10

 

Turistická magistrála

238 00

 

Vršatecký hrad

409

 

Lednický hrad

207

 

NPR Vršatecké bradlá

341,342,408

 

PR Červenokamenecké bradlá

207

 

Dračia studňa

545

 

Chmelová

340

 

Trojica -kríž

47

 

Kríž

66c


10. Adresy lesných správ a stredísk:

LS Beluša
Košeca č.381
018 64 Košeca 

LS Lednické Rovne
Pruské 118
018 52 Pruské


LS Pov. Bystrica 
Orlové 300
017 22 Považská Bystrica


LS Púchov
Vieska - Bezdedov 22
020 01 Púchov

ES Ladce
Ladce 664
018 63 Ladce

ES Lednické Rovne
ul. Sv. Anny č. 121
020 61 Lednické Rovne
 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 042/ 4378211
Email:  lesypb@lesy.sk

GNSS:  49.126780, 18.441415

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 145 318 ha
Lesnatosť: 56,6%
Drevinové zloženie: ihličnaté 61%, listnaté 39%
Výmera lesn. pôdneho fondu v užívaní: 24 657 ha
Obnova lesa: 137 ha
Ochrana lesa: 140 tis. €
Ročný objem ťažby: 120 700 m3

Celková výmera odštepného závodu: 145 318 ha
Výmera LPF v užívaní OZ: 24 856 ha


Ukazovatele stavu lesa:
LS Beluša (PDF, 382 kB)
LS Lednické Rovne (PDF, 298 kB)
LS Považská Bystrica (PDF, 294 kB)
LS Púchov (PDF, 302 kB)

Významné chránené celky:

  • Dubnické štrkovisko
  • Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
Flóra:
  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
  • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)

NEPREHLIADNITE

Oznámenie:
Dňa 7. 7. 2020 bol získaný certifikát FSC.
Certifikát FSC (PDF, 1,09MB)