Kontakty

Historicko-geologická situácia umožňuje predpokladať, že praveké osídlenie tohto územia priamo súviselo s osídľovacím procesom v strednom Novohrade a dolnom Gemeri. Stopy po prvých dotykoch človeka s touto oblasťou sa našli v súčasnej obci Vyšná Pokoradz a pochádzajú z obdobia paleolitu.
Obrázok Brezovo

Jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich historický vývoj bolo vlastníctvo pozemkov. V 13. storočí dnešné územie OZ bolo rozdelené na dva veľké majetkové diely. Jedna časť patrila rodu Hont-Poznanovcov, druhá Kaločskému arcibiskupovi. Vplyvom postupného rozpadu pôvodných veľkomajetkov bola postupne väčšina majetkov sústredená v rodoch Kovérovcov, Jakófiovcov, Bakošovcov, Kačičovcov či Sečéniovcov. V období od 17. storočia, boli najväčšími majetkovými vlastníkmi Žigmund Forgáč a rody Mariášiovcov, Géciovcov či Korponaiovcov.

Územie OZ sa nachádza v juhovýchodnej časti banskobystrického kraja a prakticky kopíruje hranicu okresu Rimavská Sobota. Na východ susedí s OZ Revúca, na severe s OZ Čierny Balog, západ ohraničuje OZ Kriváň a južnú hranicu tvorí Maďarská republika. Severná časťúzemia OZ je tvorená pohorím Slovenské Rudohorie s najvyššími vrchmi Klenovský Vepor (1338 m) a Tŕstie (1121 m). Do južnej časti OZ zasahuje juhoslovenská kotlina s riekami Rimava, Slaná, Turiec, Blh a Gortva. Táto, prevažne rovinatá časť okresu, si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter. K ďalším zaujímavostiam patrí tiež množstvo významných osobností, ktorých mená sa s týmto územím spájajú. Tiež sa tu nachádza množstvo gotických stavieb, z ktorých si pozornosť zaslúžia najmä kostoly v Kraskove, Hajnáčke, Malých Teriakovciach, Hrachove či v Ratkovej. Zrúcaniny hradov môže návštevník nájsť v doline potoka Blh, v Hajnáčke či v Širkovciach.

Obrázok Vepor

Veľkú tradíciu na území závodu má tiež poľovníctvo a chov zveri. Tunajšie lesy predstavujú ideálny biotop jelenej, srnčej a diviačej zveri.

Na území OZ sa tiež nachádza množstvo chránených území. Z veľkoplošných chránených území zo severnej časti zasahuje NP Muránska planina, z južnej je to zase CHKO Cerová vrchovina. Nie menej zaujímavý je tiež výskyt minerálnych prameňov v Tisovci, Ožďanoch a Hajnáčke.

 

Obrázok Trestie

Obrázok Hajnacka

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 048/4344937

Email: lesyrs#@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 128 862 ha
Lesnatosť: 42,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 18%, listnaté 82%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
31 954 ha
Ročná obnova lesa: 340 ha
Ročná ochrana lesa:23.5 tis. €
Ročný objem ťažby: 158 900 m3

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Muránska planina a Stolické vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

Flóra:

 • Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)