Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 048/4344937

Email: lesyrs#@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 128 862 ha
Lesnatosť: 42,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 18%, listnaté 82%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
31 954 ha
Ročná obnova lesa: 340 ha
Ročná ochrana lesa:23.5 tis. €
Ročný objem ťažby: 158 900 m3

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Muránska planina a Stolické vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

Flóra:

 • Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)