Kontakty

Nový náučný chodník Smolenický kras

Dňa 25.5.2013 bol otvorený nový "Náučný chodník Smolenický kras“ pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, realizovaný s podporu Nadácie SPP v rámci projektu Zlepšime SPPoločne Slovensko, TTSK a Chemolak Smolenice a.s. Svojou podporou prispela i obec Smolenice, Lesy SR, š.p. a miestny podnikatelia. O realizáciu projektu sa zaslúžil najväčšou mierou predseda Speleoklubu Trnava, Mgr. Alexander Lačný a členovia klubu. Spolutvorcovia textov informačných tabúľ náučného chodníka, ktorý je poňatý komplexne na živú i neživú prírodu a históriu územia, sú tiež pracovníci CHKO Malé Karpaty, Správy slovenských jaskýň ŠOP SR, Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Lesov SR, š.p. OZ Smolenice. Slávnostné prestrihnutie pásky uskutočnili podpredseda TTSK Ing. Augustín Hambálek, zástupca spoločnosti SPP Ing. Rastislav Bráblik a starostka obce Smolenice Pavlína Hornáčková.

Dĺžka náučného chodníka je 4,5 km s prevýšením cca 100 m. Začína v rekreačnej oblasti Jahodník a končí vo Vrtichovom lome na okraji obce Smolenice. Vedie po žlte a modrej značke turistického chodníka s vybudovaným altánkom na lúke Vlčiareň asi v polovici trasy. Obsahuje 8 informačných tabúľ a 9. (1.a) je umiestnená pri rímskokatolíckom kostole pod Molpírom. Ako samotný názov chodníka naznačuje, tabule sa zaoberajú Smolenickým krasom, počínajúc jaskyňou Driny, krasovou dolinou Hlboče s jediným občasným vodopádom v Malých Karpatoch, nad ktorým sa nachádzajú krútňavové hrnce, ďalej vznikom jaskýň Mníchove diery i celkovým geologickým a geomorfologickým vývojom územia. Doplnené sú informácie o rastlinstvo a živočíšstvo v tejto krasovej oblasti s uvedením niektorých významných chránených druhov a taktiež z oblasti lesníctva informáciami o histórii lesného hospodárstva, práce v lesoch a lesných železníc.

Zoznam informačných tabúľ

1. Náučný chodník Smolenický kras (1.a)
2. Jaskyňa Driny
3. Rastlinstvo a živočíšstvo
4. História lesného závodu Smolenice a lesného hospodárstva
5. Ťažba a spracovanie dreva
6. Geomorfológia a Hlbočiansky vodopád
7. Mníchove diery a vznik krasu
8. Geológia územia

 Mapa: 

Fotogaléria

Občasný vodopád v doline Hlboča

 

 Ďalšie fotografie z otvorenia NCH Smolenický kras

Po úvodnom príhovore starostky obce a podpredsedu TTSK s projektom Náučného chodníka Smolenický kras oboznámil Mgr. Alexander Lačný

 

 Slávnostné prestrinutie pásky urobil zástupca spoločnosti SPP Ing. Rastislav Bráblik

 

Nechýbal prípitok sektom na úspešný projekt

 

Spoločná fotografia tých čo priložili ruku k dielu

 

Cestou náučným chodníkom sa z bezprostrednej blízkosti pozerala zo sklaky srna, akoby bola domestifikovaná

 

Mgr. Alexander Lačný robí odborný výklad ku geológii územia nielen Doliny Hlboče ale aj k tejto časti Malých Karpát

 

 

Jedna z informačných tabúľ pri Mníchových dierach

 

Lúka Vlčiareň, približne v polovici trasy NCH s posedením v novom altánku

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 033 5926 111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 890 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)