Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/ 430 85 11
Email: lesyca@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 96 688 ha

Celková výmera LPF na Kysuciach: 57 347 ha

Lesnatosť: 59 %

Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní ŠL:  18 806 ha

Z toho:

• kmeňové štátne porasty: 12 028 ha

• neštátne neodovzdané porasty: 6 282 ha

• prenajaté porasty od neštátnych subjektov:  496 ha

Drevinové zloženie: ihličnaté 87 %, listnaté 13 %

Ročná obnova lesa: 250 ha, z toho predpokladaná prirodzená obnova 48 ha

Priame náklady plánované na ochranu lesa: 100 tis. €

Ročný plánovaný objem ťažby dreva: 250 000 m3

Dĺžka lesných ciest: 310 km

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Vlk dravý (Canis lupus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  • Vydra riečna ( Lutra lutra)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)