Kontakty

Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica má svoje začiatky v roku 1982.

Od 1.1.1982 bolo v organizačnej štruktúre štátneho podniku Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica, vytvorené špecializované Stredisko lesnej techniky, s pracoviskami vo Vígľaši a vo Zvolene.
Pracovisko vo Zvolene bolo zamerané na opravy hydraulických rúk a motorových píl, pracovisko vo Vígľaši malo zabezpečovat centrálne vyraďovanie mechanizačných prostriedkov, (hlavných typov), s možnosťou ďaľšieho zhodnocovania použiteľných náhradných dielov pre potreby lesnej prevádzky.
Organizačne bolo Stredisko lesnej techniky priamo riadené z úrovne podnikového riaditeľstva. Dva roky existencie tohto strediska boli poznamenané prípravami na vytvorenie novej organizačnej jednotky - Závodu lesnej techniky v Banskej Bystrici, čiastočne po vzore a skúsenostiach so Závodmi lesnej techniky v rámci Českej republiky.

Dňa 1.1.1984 bol vytvorený Závod lesnej techniky Banská Bystrica ako špecializovaná jednotka v rámci š.p. Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica.

Výrobný program bol orientovaný na bežné opravy mechanizmov, v plnom rozsahu pre lesné závody Banská Bystrica, Slovenská Lupča, čiastočne pre LZ Krupina a SLMZ Zvolen. V rámci generálnych opráv to boli predovšetkým opravy manipulačných liniek, vozidiel AVIA a Praga V3S. ZLT sa začal podielať aj na strojných investíciách pre podnikové riaditelstvo StŠL, kompletizácie odvozných súprav, približovacích nadstavieb UKT, výroba adaptérov pre škôlkársku činnosť a pod. a taktiež v rámci rozvojovej zložky zabezpečoval kooperačné práce pre Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene, predovšetkým práce na Výskumnom demonštračnom objekte Vrch Dobroč, biolog. základni Veľ. Stráž a prípravné práce pre letecký monitoring porastov v rámci Slovenska.
Významným obdobím u OZLT bol rok 1993, ked existencia závodu bola podmienená dosiahnutím pozitívnych hospodárskych výsledkov.
Postupne od roku 1993 bolo snahou OZLT Ban.Bystrica rozširovať ponuku svojich výrobkov a služieb predovšetkým o produkty zaujímavé pre vlastné odštepné závody, ako aj pre ostatné podnikateľské subjekty v oblasti lesnej prevádzky.

Takto sa postupne rozširoval výrobný program OZLT o

nové služby /GO - LKT,UKT, Tatra, LIAZ, AVIA, nakladac VOLVO, hydraulické ruky - všetky typy, poloprívesy/,
nové výrobky /komplexná technológia pre lesné škôlky - nosič náradia s adaptérmi, ryľovací stroj, škôlkovací stroj, pasívna plečka, vyorávač sadeníc, závlahy do fóliovníkov, vyzdvihovač odrastlých stromkov, adaptéry k ŠLKT zhrnovač haluziny, šípový pluh, kompletné nadstavby odvozných súprav/
nové obchodno - servisné zastúpenia a kooperácie /servis HR Epsilon, PENZ, Essel, manipulacných liniek Baljer - Zembrod, lanových systémov Larix - ŠLP Krtiny, CR, kooperácia s LVÚ Zvolen - vývoj lanového systému, obchodnoservisné zastúpenie Lesní společnost - Jihomoravské lesy a.s. Brno - divízia Velké Meziríčí.