Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 058/ 442 1274

Email: lesyrv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 110 604 ha
Lesnatosť: 46,9%
Drevinové zloženie: ihličnaté 18%, listnaté 82%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
38 914 ha
Ročná obnova lesa: 161 ha
Ročná ochrana lesa: 112 tis. €
Ročný objem ťažby: 136 tis. m3

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Muránska planina a Stolické vrchy

 • Slovenský kras

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)

 • Podkovár južný (Rhinolophus ferrumequinum)

 • Netopier pobrežný (Myotis dasycneme)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

 

NEPREHLIADNITE

 • chov koní Norika muránskeho typu
 • Ľudovít Greiner