Kontakty

Jednou z náplní činnosti OZ Gemer je aj chov koní na SCHK Dobšiná.
Zámerom chovu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, Obrázok Kôň norikpoľnohospodárstve a agro a lesoturistike. Hlavným produktom chovu je štvorročný kôň po absolvovaní základného výcviku.
Stredisko chovu koní Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu.
Chovateľský program norika muránskeho typu je zakotvený v Štatúte plemennej knihy. Chovným cieľom je chladnokrvný kôň chovaný na norickom génovom základe
Norik je kôň stredne veľkého rámca s dobrým osvalením. Je to pracovitý a dobre ovládateľný kôň, s dobrým temperamentom a dobrým charakterom. Je dobre živiteľný.
Spôsob pastevného odchovu je predpokladom výbornej pohyblivosti a obratnosti pri práci v lese. Žriebätá už od veku 6-8 týždňov chodia na pastvu, vzdialenú niekoľko km, v ťažkom horskom teréne. Mladé kone, vo veku jedného až štyroch rokov sú v období od polovice mája do konca októbra na vonkajších pastvinách. Takéto náročné podmienky odchovu zvyšujú odolnosť organizmu a prispievajú k dobrému rastovému vývinu.
Program je realizovaný chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Cieľom chovateľského programu je sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie.
Dodržiavanie chovateľského programu je pravidelne dvakrát ročne kontrolované odbornou komisiou. 
Kone z SCHK Dobšiná sa pravidelne zúčastňujú na rôznych výstavách, kde dosahujú popredné umiestnenia.

Od histórie po súčasnosť ...

Začiatok chovu koní na Muráni sa datuje od r. 1950, kedy bol z podnetu Oblastného riaditeľstva štátnych lesov v Bratislave a vojenských orgánov založený na Veľkej Lúke pri Muráni žrebčín. Hlavným zámerom tohto chovu bola potreba produkcie koní horského typu pre lesné hospodárstvo a armádu. 
V rokoch 1950 - 1956 boli postupne okrem strediska na Veľkej Lúke vybudované ďalšie 4 strediská : Paseky, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dobšiná a Betlanovce.
V súčasnosti je chov sústredený na dvoch strediskách - Dobšiná a Veľká Lúka pri Muráni.
Počas svojej existencie je pre žrebčín charakteristická niekoľkonásobná zmena chovného cieľa ako výsledok meniacich sa požiadaviek na exteriér a úžitkovosť ťažných koní zo strany lesných závodov.Obrázok Kôň norik 2
V chove koní na Muráni rozlišujeme 3 základné etapy, ktoré nie sú presne časovo ohraničené a navzájom sa prelínajú :

1) Chov huculov v čistokrvnej forme
2) Zmohutňovací proces hucula krížením s plemenami fjord, hafling a norik
3) Chov norika

Prvá etapa je charakteristická pre 50. roky. Základom chovu bolo stádo huculských kobýl, resp. stádo kobýl huculského typu, vykúpené zo zemského chovu východného Slovenska.
V polovici 50. rokov požadovali lesné závody kone s väčším telesným rámcom a väčšou hmotnosťou. Preto sa pristúpilo k zmohutňovaciemu procesu hucula krížením s plemenami fjord, hafling a neskôr plemenom norik. Cieľom takéhoto kríženia začiatkom 60. rokov bolo vytvorenie nového plemena - slovenský horský kôň. Tento produkt mal mať mohutnejší telesný rámec pri zachovaní dobrých úžitkových vlastností huculského plemena. Zámer sa čiastočne podarilo dosiahnuť, ale pretože nie sú podklady vyhodnocujúce celý proces a nedosiahla sa tvarová a typová vyrovnanosť podľa šľachtiteľského cieľa, nemôžeme hovoriť o samostatnom plemene.
Koncom 60. rokov sa pristúpilo k nákupu chladnokrvných kobýl z Čiech a Moravy, ktoré sa pripúšťali importovanými norickými žrebcami, ich potomkami, ako aj žrebcami z vlastného chovu.
V druhej polovici 70. rokov boli v plemenitbe použité žrebce plemena sliezsky norik.
Začiatkom 80. rokov bola v spolupráci s Výskumnou stanicou pre chov koní v Slatiňanoch vypracovaná „Koncepcia rozvoja chovu koní na Muráni pre roky 1984 - 1990“. Podľa tejto koncepcie je potrebné sa zamerať na chov norika v čistokrvnej forme, ktorý plne vyhovuje požiadavkám lesného hospodárstva. V roku 1991 bola vypracovaná „Koncepcia chovu koní na SCHK Dobšiná“, ktorá bola aktualizovaná v roku 1993. Táto koncepcia bola spracovaná z pohľadu produkcie ťažných koní pre podnik Východoslovenských lesov.
V histórii najúspešnejším chovateľským obdobím boli 90. roky, o čom svedčí uznanie šľachtiteľského chovu koní plemena norik muránskeho typu v roku 1995 a vyhlásenie chovu za génovú rezervu norika muránskeho typu a udelenie štatútu chráneného chovu v roku 1997, ako aj ocenenia z výstav Agrokomplex v Nitre - Zlatý kosák (1995, 2010) a viaceré Čestné uznania.
V súčasnosti sa celkový počet chovaných koní pohybuje okolo 200 kusov, z toho je 44 plemenných kobýl a 5 žrebcov. Za celú produkciu chovu koní na Muráni bolo vyprodukovaných a odpredaných viac ako 3000 kusov mladých koní.

Dňa 29.5.2009 bol chov Norika muránskeho typu na Veľkej Lúke pri Muráni vyhlásený za významné lesnícke miesto, v poradí už 23.

                    Obrázok Stádo

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 058/ 442 1274

Email: lesy.gemer@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 239 689 ha
Lesnatosť: 44,64%
Drevinové zloženie: ihličnaté 17,75%, listnaté 82,25%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
63 163 ha
Ročná obnova lesa: 294 ha (z toho 107 ha prirodzené zmladenie)
Ročná ochrana lesa: 103 000 €
Ročný objem ťažby: 265 500 mbez samovýroby

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Stolické vrchy

 • Veporské vrchy

 • Slovenský kras

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)

 • Podkovár južný (Rhinolophus ferrumequinum)

 • Netopier pobrežný (Myotis dasycneme)

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 •  
 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

 

NEPREHLIADNITE

 • chov koní Norika muránskeho typu
 • Ľudovít Greiner