Kontakty

Cenník sortimentov surového dreva (PDF, 1180 kB), platný od 1.5.2024.

Cenník poplatkového lovu zveri na aktuálnu poľovnícku sezónu je dostupný na centrálnej webovej stránke www.lesy.sk v sekcii Poľovníctvo, rybárstvo\Cenník.

Cenníky ubytovania v ubytovacích zariadeniach OZ Gemer nájdete na webovej stránke Lesov SR v sekcii Pre verejnosť/Turistické ubytovanie, kde je možné cez ponuku Vyhľadávanie filtrovať ubytovacie zariadenia podľa rôznych kritérií.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 058/ 442 1274

Email: lesy.gemer@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 239 689 ha
Lesnatosť: 44,64%
Drevinové zloženie: ihličnaté 17,75%, listnaté 82,25%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
63 163 ha
Ročná obnova lesa: 294 ha (z toho 107 ha prirodzené zmladenie)
Ročná ochrana lesa: 103 000 €
Ročný objem ťažby: 265 500 mbez samovýroby

Významné chránené celky:

 • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

 • Stolické vrchy

 • Veporské vrchy

 • Slovenský kras

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Netopier veľkouchý (Myotis bechsteini)

 • Podkovár južný (Rhinolophus ferrumequinum)

 • Netopier pobrežný (Myotis dasycneme)

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 •  
 • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

 

NEPREHLIADNITE

 • chov koní Norika muránskeho typu
 • Ľudovít Greiner