Kontakty

  Obrázok budova OZ

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Slovenskej Ľupče

OZ Slovenská Ľupča v súcasnej podobe existuje od 1.1.1995. Vznikol pri reorganizácii Stredolesov š.p. B. Bystrica zlúčením pôvodného Lesného závodu Slovenská Ľupča s pričlenením Lesného závodu Banská Bystrica a časti Lesného závodu Brezno. Všetky tri lesné závody mali bohatú lesnícku históriu, ktorá sa v oblasti stredného Pohronia traduje už od IX. storočia a je nerozlučne spätá s baníctvom s intenzívnym rozvojom ťažby vzácnych kovov. Pre ťažbu, ale najmä pre spracovanie kovov v hutách bolo potrebné značné množstvo dreva a tak popri baníkoch vzniká kategória lesný robotník. História v oblasti odštepného závodu Slovenská Ľupča je pre lesníctvo významná tým, že na tomto území pôsobil priekopník pokrokového lesného hospodárstva na Slovensku - Jozef Dekrét Matejovie. Pôsobil prakticky na celom Pohroní a v r. 1800 bol ustanovený za lesníka v Slovenskej Ľupči. Jeho činnosť sa významne prejavila v okolí Banskej Bystrice, Brezna, Starých Hôr, Španej Doliny. Na jeho počesť je na vápencovom brale povyše Dolného Jelenca pri štátnej ceste umiestnená pamätná tabula a v parku pri budove GR v Banskej Bystrici je jeho busta. Tak ako sa v minulosti písala história lesníctva na teritóriu OZ, aj v súčasnosti má OZ svoje významné miesto v novovzniknutej organizačnej štruktúre Lesy SR š.p. B. Bystrica.

Obrázok Hrad Slovenská Ľupča

Sídlo závodu je v obci Slovenská Ľupča, ktorá má bohatú a slávnu tradíciu, keď prvá písomná zmienka je z roku 1250 a už v roku 1340 mala výsady kráľovského mesta. Budova ústredia závodu je umiestnená v tesnej blízkosti najcennejšej historickej pamiatky obce, Ľupčianského zámku, ktorý vznikol pôvodne ako poľovnícky zámok a jeho počiatky siahajú do roku 1235.

Základná charakteristika odštepného závodu

Obrázok Kelemenov tunel
Teritoriálne územie OZ patrí do subprovincie Vnútorné západné Karpaty. Jeho prirodzenou osou je rieka Hron, ktorá ním preteká v smere východ-západ. Na území sú zastúpené štyri geomorfologické oblasti.Hranice v západnej časť tvorí pásmo Slovenské stredohorie, orografický celok Kremnické pohorie. Na severe je to oblasť Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Východnú časť uzatvára celok Nízke Tatry - Vajskovská dolina. Južná časť hraníc prislúcha k Slovenskému Rudohoriu. Charakteristika terénu rozložená vo vertikálnom členení začína postupne od kotlinovej pahorkatiny s prechodom do vrchovinového reliéfu a ďalej do horského až do vysokohorského hôľneho reliéfu, ktorý je modelovaný hlbokými a úzkymi dolinami. Najnižším miestom je nadmorská výška 308 m. n. m. v LUC Badín pri rieke Hron. Najvyšší bod tvorí vrchol Derešov 2008 m. n. m. v LUC Predajná.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 048/ 4715721

Email: lesysl@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 89 739 ha
Lesnatosť: 59%
Drevinové zloženie: ihličnaté 56%, listnaté 44%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
34632ha
Ročná obnova lesa: 106 ha
Ročná ochrana lesa: 12 909 €
Ročný objem ťažby: 115 213 m3

Významné chránené celky:

 • Nízke Tatry
 • Poľana
 • Veľká Fatra
 • Badínsky prales

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)