Kontakty

  

 

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Slovenskej Ľupče

     OZ Slovenská Ľupča v súcasnej podobe existuje od 1.1.1995. Vznikol pri reorganizácii Stredolesov š.p. B. Bystrica zlúčením pôvodného Lesného závodu Slovenská Ľupča s pričlenením Lesného závodu Banská Bystrica a časti Lesného závodu Brezno. Všetky tri lesné závody mali bohatú lesnícku históriu, ktorá sa v oblasti stredného Pohronia traduje už od IX. storočia a je nerozlučne spätá s baníctvom s intenzívnym rozvojom ťažby vzácnych kovov. Pre ťažbu, ale najmä pre spracovanie kovov v hutách bolo potrebné značné množstvo dreva a tak popri baníkoch vzniká kategória lesný robotník. História v oblasti odštepného závodu Slovenská Ľupča je pre lesníctvo významná tým, že na tomto území pôsobil priekopník pokrokového lesného hospodárstva na Slovensku - Jozef Dekrét Matejovie. Pôsobil prakticky na celom Pohroní a v r. 1800 bol ustanovený za lesníka v Slovenskej Ľupči. Jeho činnosť sa významne prejavila v okolí Banskej Bystrice, Brezna, Starých Hôr, Španej Doliny. Na jeho počesť je na vápencovom brale povyše Dolného Jelenca pri štátnej ceste umiestnená pamätná tabula a v parku pri budove GR v Banskej Bystrici je jeho busta. Tak ako sa v minulosti písala história lesníctva na teritóriu OZ, aj v súčasnosti má OZ svoje významné miesto v novovzniknutej organizačnej štruktúre Lesy SR š.p. B. Bystrica.

      Sídlo závodu je v obci Slovenská Ľupča, ktorá má bohatú a slávnu tradíciu, keď prvá písomná zmienka je z roku 1250 a už v roku 1340 mala výsady kráľovského mesta. Budova ústredia závodu je umiestnená v tesnej blízkosti najcennejšej historickej pamiatky obce, Ľupčianského zámku, ktorý vznikol pôvodne ako poľovnícky zámok a jeho počiatky siahajú do roku 1235.

Základná charakteristika odštepného závodu


            Teritoriálne územie OZ patrí do subprovincie Vnútorné západné Karpaty. Jeho prirodzenou osou je rieka Hron, ktorá ním preteká v smere východ-západ. Na území sú zastúpené štyri geomorfologické oblasti.Hranice v západnej časť tvorí pásmo Slovenské stredohorie, orografický celok Kremnické pohorie. Na severe je to oblasť Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Východnú časť uzatvára celok Nízke Tatry - Vajskovská dolina. Južná časť hraníc prislúcha k Slovenskému Rudohoriu. Charakteristika terénu rozložená vo vertikálnom členení začína postupne od kotlinovej pahorkatiny s prechodom do vrchovinového reliéfu a ďalej do horského až do vysokohorského hôľneho reliéfu, ktorý je modelovaný hlbokými a úzkymi dolinami. Najnižším miestom je nadmorská výška 308 m. n. m. v LUC Badín pri rieke Hron. Najvyšší bod tvorí vrchol Derešov 2008 m. n. m. v LUC Predajná.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 048/ 4715721

Email: lesysl@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 89 739 ha
Lesnatosť: 59%
Drevinové zloženie: ihličnaté 56%, listnaté 44%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
34632ha
Ročná obnova lesa: 171 ha
Ročná ochrana lesa: 18 390 €
Ročný objem ťažby: 135 206 m3

Významné chránené celky:

 • Nízke Tatry
 • Poľana
 • Veľká Fatra
 • Badínsky prales

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Cyklamen fatranský (Cyclamen fatrense)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)

 • Klinček lesklý ( Dianthus nitidus)