Kontakty

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Sobraniec


Lesy opisovaného územia prešli cez stáročia mnohými vlastníckymi zmenami. História štátneho lesníctva je však pomerne krátka. Základom vzniku prvých organizačných jednotiek štátnych lesov boli viaceré skonfiškované veľkostatky po druhej svetovej vojne. Pred týmto obdobím boli vo vlastníctve štátu na tomto území len menšie lesné majetky ešte z predvojnovej Československej republiky a ich správu zabezpečovali správy štátnych lesov, ktorých sídla (Užhorod, Kamenica nad Uhom) sú v súčasnosti na Ukrajine. V roku 1945 po vytvorení súčasných štátnych hraníc prešlo tak zhruba 2 200 ha lesov do správy štátnych lesov na území dnešného OZ. Postupne k nim pribúdali skonfiškované lesné majetky v oblasti Remetských Hámrov (majetok grófky Gladysy Széchényiovej), Hlivíšt (M. Sztárayová), Vyšnej Rybnice (L. Mischolczy ), Strážskeho ( S. Széchényiová ), Velat (B. Széchényi), Uble (gróf Perényi), Sečoviec (Forgách – Waldbot v Bačkove) a množstvo ďalších menších majetkov.

Základná charakteristika odštepného závodu


Lesy, ktoré obhospodaruje najvýchodnejší odštepný závod Sobrance sa rozprestierajú od roviny a pahorkatiny Východoslovenskej nížiny po chrbty sopečných pohorí Slánskych vrchov na západe, Vihorlatských vrchov na severe a Popricného na východe. Prevažná časť lesov je rozložená v predhorí a na svahoch týchto pohorí, nakoľko samotné územie Východoslovenskej nížiny je málo lesnaté. Rozpätie nadmorských výšok opisovaného územia je od 95 m.n.m. na južnom toku Bodrogu, po 1024 m.n.m na hrebeni Popričného. Odštepný závod Sobrance je jeden z málo závodov štátneho podniku LESY SR, ktorého obvodové hranice sú z časti tvorené štátnymi hranicami SR s dvoma štátmi. Východnú hranicu obvodu OZ vytvára štátna hranica s Ukrajinou, južnú štátna hranica s Maďarskom.

Hydrologicky celé územie OZ patrí do povodia Bodrogu, rieky ktorá vzniká sútokom Latorice a Ondavy v najnižšie položených miestach Východoslovenskej nížiny (miesto, v ktorom opúšťa Bodrog územie Slovenska je najnižšie zemepisne položeným bodom Slovenskej republiky, 94,3 m nad morom). Z prítokov Ondavy a Latorice treba spomenúť známe rieky Topľa, Laborec, ako aj Uh pritekajúci na územie Slovenska z Ukrajiny. Juhozápadnú časť územia OZ odvodňuje Roňava, ktorá vteká do Bodrogu až na maďarskom území. V juhovýchodnom cípe územia OZ tvorí na krátkom úseku štátnu hranicu SR s Maďarskom rieka Tisa.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti závodu je poľovníctvo. OZ obhospodaruje revíry, v ktorých je významne zastúpená zver jelenia, srnčia a diviačia, ako aj drobná zver (zajac, bažant). Sú tu dobré prírodné podmienky na chov bažantov a danielov. V poľovných revíroch OZ je možné uloviť zver s významnou trofejovou hodnotou; nie je zvláštnosťou ulovenie jeleňa, daniela, srnca a diviaka s medailovým (aj zlatým) ocenením. OZ ponúka možnosť poplatkových odstrelov pre tuzemských i zahraničných poľovných hostí, ubytovanie v poľovníckych chatách s pomerne dobrým vybavením.

Územie OZ je zaujímavé aj po stránke prírodných krás a ochrany prírody. V obvode závodu sa rozprestierajú dve chránené krajinné oblasti (Vihorlat a Latorica) a vo svojom severovýchodnom cípe hraničí s územím Národného parku Poloniny. Od najnižších polôh vodných hladín riek Bodrog, Latorica a Tisa až po horské polohy Vihorlatu sa vyskytujú zaujímavé chránené územia po stránke floristickej, faunistickej, ale aj celkovo krajinárskej. Z celej rady chránených území treba uviesť aspoň prírodné rezervácie ešte zachovalých častí lužných lesov Latorice (Latorický Luh I., Latorícky luh II., Zatínsky luh ) a rezervácie avifauny - Senianske rybníky a Zemplínska šírava. Vynechať nemožno národnú prírodnú rezerváciu Morské oko, prírodné jazero označované ako "perla" Vihorlatu s priľahlými bukovými porastami, miestami pralesovitého charakteru.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 056/ 652 2275

Email: lesysb@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 293 885 ha
Lesnatosť: cca 30 %
Drevinové zloženie: ihličnaté 7%, listnaté 93%
Výmera lesných pozemkov: 38 835 ha 
Ročná obnova lesa: 164 ha
Ročná ochrana lesa: 17 744 €                                         Ročný objem ťažby: 134 000 m3

Významné chránené celky:

 • Bukovské vrchy

 • Medzibodrožie

 • Senné

 • Slanské vrchy

 • Vihorlat
  Východoslovenská rovina

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Kunka červenobruchá (Bombina bombina)
 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)
 • Chochlačka bielokrká (Aythya nyroca)

Flóra:

 • Marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia)

 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)

 • Poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis subsp.hungarica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)