Kontakty

Milí návštevníci a priatelia lesa, vitajte na stránkach Odštepného závodu Topoľčianky. 

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ORANŽÉRIE

<>

Z histórie lesného hospodárenia v okolí Topoľčianok

V malebnom prírodnom prostredí horného Požitavia, na úpätí pohorí Tribeča a Pohronského Inovca sa rozprestierajú Topoľčianky. Prvá známa písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1293. Jej história je spojená so sídlom starého hradu, pevnosti a neskôr klasicistického kaštieľa, ktorý sa v roku 1924 stal letným sídlom prvého československého prezidenta T. G. Masaryka. Na majetok Habsburgovcov, ktorí boli dovtedy vlastníkmi aj okolitých lesov, bola v roku 1919 daná nútená správa štátu. V marci 1920 bola vytvorená Štátna lesná správa v Topoľčiankach, ale zoštátnenie celého majetku bolo právne potvrdené až zákonom 351 v auguste 1921. Práve tento dátum sa traduje ako dátum vzniku Štátnych lesov v Topoľčiankach. Ich hlavným zameraním bolo v tom čase, okrem ťažby a pestovania lesa, práve poľovníctvo zamerané na chov a lov zvery, vo Veľkej a Malej zvernici. Poľovnícky zámok bol odovzdaný do správy štátnych lesov. Slúžil na ubytovanie pre významných poľovníckych hostí prezidenta a vlády Československej republiky.. V období keď sa Topoľčianky stali letným sídlom prezidenta, začala sa aj tradícia diplomatických poľovačiek na diviaky, ktorá trvala až do roku 1990. Štátne lesy v Topoľčiankach prešli v období po druhej svetovej vojne viacerými organizačnými zmenami. Dňa 1.1. 1956 sa Štátne lesy v Topoľčiankach stali samostatným podnikom, s názvom Správa lesov Topoľčianky. Podnik trval so zmenami názvu až do roku 1994. Vtedy bol zaradený do organizačnej štruktúry Západoslovenských štátnych lesov š .p. v Bratislave, ako Odštepný závod Topoľčianky. Po piatich rokoch, v roku 1999, sa Odštepný závod Topoľčianky stal súčasťou novovytvoreného štátneho podniku LESY Slovenskej republiky š .p., so sídlom v Banskej Bystrici.

Základná charakteristika odštepného závodu

Obrázok Budova OZPo organizačnej zmene uskutočnenej 1. januára 2013, kedy bol zrušený OZ Palárikovo, sa katastrálna výmera OZ Topoľčianky zväčšila o časť zrušeného OZ, a dosiahla výmeru 312 746 ha. Okrem obce Topoľčianky, ktorá je sídlom ústredia Odštepného závodu, sa v rozsiahlom katastrálnom území OZ nachádzajú mnohé menšie, väčšie ale aj veľké mestá. Zlaté Moravce, Vráble, Nitra, Sereď, Senec, Sládkovičovo, Galanta, Šaľa a dokonca aj severná polovica okresného mesta Dunajská Streda. OZ Topoľčianky obhospodaruje 37 643 ha lesných pozemkov. Z tejto výmery obhospodarovaných lesov zaberajú prenajaté lesy plochu 2 911 ha, neštátne neodovzdané lesy zaberajú výmeru 6 122 ha a kmeňové lesy vo vlastníctve štátu majú výmeru 28 610 ha. Drevinové zloženie obhospodarovaných lesov je veľmi pestré, vzhľadom k tomu, že obhospodarované lesy sa nachádzajú vo viacerých vegetačných pásmach a výškových stupňoch. Najnižšia nadmorská výška lokalít v teritóriu OZ Topoľčianky je v okolí Dunajskej Stredy a Sládkovičova ( 110 až 120 m. n .m.) a najvyššie položené lesné porasty sa nachádzajú na Pohronskom Inovci a Tribeči ( 800 až 900 m. n .m.). V súčasnosti Odštepný závod Topoľčianky obhospodaruje lesy v horských polohách pohoria Tribeč a Pohronský Inovec, v Žitavskej pahorkatine a Podunajskej nížine.Obrázok Budova OZ a fontána OZ Topoľčianky obhospodaruje aj lužné lesy pri významných slovenských riekach. Lesy pri rieke Hron na úseku Kozárovce Kalná nad Hronom, lesy v okolí rieky Žitavy, lesy na brehoch Váhu od Serede po obec Neded a typické lužné lesy po oboch brehoch Malého Dunaja, v riečnom úseku Zlaté Klasy – Jahodná. Odštepný závod Topoľčianky je organizačne rozdelený na osem lesných správ, stredisko služieb a tri sklady určené na manipuláciu a expedíciu dreva. V súčasnosti organizačnú štruktúru OZ tvorí osem lesných správ- Topoľčianky, Hrušov, Nitrianska Streda, Skýcov, Tribeč, Čifáre, Nitra a Sládkovičovo. Na manipuláciu a expedíciu dreva sú určené expedične sklady – Topoľčianky, Jelenec a Trnovec nad Váhom. Stredisko služieb obhospodaruje škôlku okrasných drevín, vinohrad a pivnicu, zariadenie na spracovanie diviny a do jeho kompetencie spadá aj údržba a rekonštrukcia zámockého parku. Ročný ťažbový etát je cca. 190 000 m3. Obnova lesa 191 ha, z toho prirodzená 48 ha. Podiel listnatého dreva na ťažbe je 95% (bk 40%, db 30%, tp 13%). Odštepný závod Topoľčianky má v zastúpení drevín nízky podiel ihličnatého dreva, čo má vplyv aj na tržby. Odštepný závod stratu na tržbách vyvažuje pomerne vysokým podielom predaja dubových výrezov, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou (vhodné aj na sudárenské výrezy). Tržby za drevo tvoria hlavný zdroj príjmov závodu, ale OZ Topoľčianky je závod s najväčšou diverzifikáciou tržieb, v rámci celého podniku LESY SR š .p., okrem predaja dreva. Pri obnove lesov sa OZ Topoľčianky snaží uplatňovať najmä prirodzenú obnovu lesa a pri výchove lesných porastov sa stále častejšie uplatňuje prírode blízke obhospodarovanie lesov „ Pro silva“.

Ostatné činnosti

Spracovanie a predaj zveriny
V tesnej blízkosti závodu sa prevádzkuje Zariadenie na spracovanie diviny, kde sa spracováva zverina z vlastných poľovných revírov ako aj cudzích revírov zo všetkých častí Slovenska - najmä z raticovej zveri (jeleň, srnec, muflón, daniel, diviak). Ročne sa vykúpi viac ako 100 ton zveriny v koži. Časť sa predáva ďalej v koži a časť sa spracováva na mrazené výrobky. Mrazené výrobky sú vákuovo balené. Po splnení noriem EU vlastní prevádzka od roku 2003 povolenie na vývoz svojich výrobkov do členských štátov EU. Súčasťou zariadenia je aj predajňa určená pre verejnosť.

Pestovanie vínnej révy a výroba vína
Každého návštevníka Topoľčianok, ale aj kolegov z iných OZ, prekvapí informácia, že Odštepný závod Topoľčianky je producentom vlastných vín najvyššej kvality. OZ Topoľčianky obhospodaruje vinohrady na výmere 3,42 ha. Vinohrady prešli v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, najmä druhovej skladby pestovaných odrôd vínnej révy. Bola zmodernizovaná aj vlastná pivnica, kde sa hrozno z vlastných viníc aj spracováva. Po úplnom dokončení rekonštrukcie vinohradu a dobrej úrode sa predpokladá produkcia 10 až 13 tis. litrov vína. Množstvo ocenení z rôznych vinárskych súťaží a aj zväčšujúci sa záujem verejnosti o kvalitné vína, inšpiroval Odštepný závod Topoľčianky aj k prevádzkovaniu vlastnej predajne vína. Tak sa produkcia veľmi kvalitného vína, pôvodne určená len pre vnútorné potreby podniku LESY SR, š. p. dostala aj do povedomia širokej skupiny milovníkov kvalitného vína.

Poľovníctvo

Obrázok Lovecký zámočekPoľovnícke revíry Odštepného závodu v Topoľčiankach, Malá a Veľká zvernica sa rozprestierajú na ploche 11 867 ha. Sú určené na chov jelenej, danielej, muflónej, srnčej a diviačej zvery. Poľovníctvo je zamerané najmä na chov trofejovej zvery. Organizovanie individuálnych poľovačiek a odborné doprovody poľovníckych hostí sa stali neodmysliteľnou súčasťou života pracovníkov Lesných správ Topoľčianky, Hrušov a Skýcov. Významnou ponukou pre poľovníkov je aj organizovanie spoločných poľovačiek na diviačiu zver s bohatými výradmi. Na ubytovanie poľovných hostí slúžia vlastné chaty, ktoré prešli rekonštrukciami a prispievajú tak ku spokojnosti a pohodliu hostí. Vo Veľkej zvernici bol ulovený jeleň, ktorého trofej získala 223,53 bodov C.I.C., daniel 202,22 bodov C.I.C., muflón, ktorého rohy boli ohodnotené na 230,00 bodov C.I.C. a diviak s bodovou hodnotou trofeje 124,00 C.I.C..

Škôlka okrasných drevín

Škôlka okrasných drevín je organizačne začlenená do Strediska služieb v Topoľčiankach. Z pestovaním a rozmnožovaním okrasných drevín a kríkov sa v tejto škôlke začalo už začiatkom 20. storočia, keď bol Topoľčiansky park pridelený do starostlivosti Štátnych lesov v Topoľčiankach. Celková výmera škôlky je 8,80 ha, z toho produkčná plocha je 4,23 ha. Pestuje sa tu cca. 150 druhov drevín (80 ihličnatých a 70 listnatých). Základný sortiment tvoria sadenice v kontajneroch.

Zubria zvernica

Obrázok ZuborNajznámejším a aj najvýznamnejším zariadením v rámci aktivít Odštepného závodu Topoľčianky, samozrejme iba z hľadiska ochrany a zveľaďovania prírody, je Zubria zvernica. Táto zvernica významne prispela svojimi výsledkami v chove zubrov, k záchrane zubra hrivnatého, ako živočíšneho druhu.. Má výmeru 140 ha, z toho 27 ha zaberá chovateľské jadro a 113 ha zaberá ochranné pásmo. V súčasnosti stádo chovaných zubrov pozostáva z 22 kusov. Tento počet je na krajnej hranici úživnosti zvernice. Návštevnosť zvernice sa z roka na rok zvyšuje a v súčasnosti sa pohybuje na hranici, približne sedem tisíc návštevníkov za rok. V posledných rokoch boli zrekonštruované oba senníky, pričom na jednom senníku bola vybudovaná vyhliadková terasa, aby návštevníci Zubrej zvernice mali ničím nerušený výhľad na zubriu čriedu. Okolo chovateľského jadra OZ Topoľčianky vybudoval lesnícky náučný chodník, ktorého trasa vedie nenáročným terénom a trasu zvládnu aj deti a menej zdatný dospelí návštevníci.

viac informáci: http://www.lesytopolcianky.sk  t.č.: +421 37 285 800

Turistické zaujímavosti teritória OZ Topoľčianky

Obrázok Zrúcanina hraduV rámci rozsiahleho teritória odštepného závodu Topoľčianky sa nachádza nespočetné množstvo turistických zaujímavostí.
- Kaštieľ Topoľčianky
- Poľovnícky zámok
- Topoľčiansky park, ktorý patrí k najvýznamnejším krajinárskym parkom Slovenska
- Zrúcaniny hradov, Hrušov, Jelenec, Oponice, Nitriansky hrad
- Včelárske múzeum v Kráľovej pri Senci
- Senec - Slnečné jazerá
- Kajal – Kaskády na vodnom diele Kráľová na Váhu
- Sládkovičovo – termálne kúpalisko Vincov les
- Vodný mlyn Tomášikovo na Malom Dunaji
- Kaštieľ Mojmírovce

Obrázok Včelárske múzeum    Obrázok Vodný mlyn

Prírodné zaujímavosti teritória OZ Topoľčianky

Vzhľadom k rozsiahlosti teritória OZ a jeho veľkej rôznorodosti z hľadiska výskytu rozličných biotopov neprekvapí ani množstvo prírodných rezervácií a chránených území. Tieto chránené lokality môžeme rozdeliť na chránené územia horských oblastí, podunajskej nížiny a oblasť lužných lesov.
Rezervácie Tribeča :
- Jelenecká gaštanica
- Lesostep Lupka
- Zoborská lesostep
- Sokolec
- Včelár
- Bujakov vrch
- Žibrica
- Solčiansky háj
- Patianska cerina
- Chynoriansky luh

K najvýznamnejším lokalitám z hľadiska ochrany dravých vtákov patrí celé pohorie Tribeč, v ktorom hniezdi v súčasnosti asi najväčšia populácia orla kráľovského v Strednej Európe. V povodiach rieky Váh a vodných ramenách a zákutiach Malého Dunaja sa nachádzajú významné vtáčie územia, ktoré tvoria jedinečné hniezde lokality veľkého množstva vzácnych druhov vodného vtáctva. Dokonca tu hniezdi aj najväčší zástupca európskych orlov – Orliak morský. Na toku Malého Dunaja, Váhu a Žitavy si stále častejšie budujú svoje hrady, novo osídlenci našej krajiny bobry. V menších tokoch sa vyskytuje aj vydra. Na vhodných miestach v Žitavskej pahorkatine si zakladajú svoje hniezdne kolónie , včeláriky zlaté, ktoré sú „doslova a do písmena“ ozdobou slovenskej prírody. V lesoch Tribeča a Pohronského Inovca sa stále častejšie vyskytuje medveď, zriedkavejšie rys a vlk.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: topolcianky@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 272 945 ha
Lesnatosť 15,50 %
Drevinové zloženie 7% ihličnaté, 93% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 33 015 ha
Ročná obnova 185 ha
Ročný objem ťažby 150 000 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • NPR Klátovské rameno
 • CHVÚ Tribeč
 • CHVÚ Lehnice
 • CHVÚ Úľanská mokraď
 • CHVÚ Veľkoblahovský rybník

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)div>

 • Pavinec horský (jasione montana)div>

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)div>

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)div>