Kontakty

Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na OZ  TRIBEČ

 

1. Základné informácie o lesoch

Výmera lesov v Slovenskej republike je 2 200 tis. ha. Lesnatosť územia Slovenska je 41%. Organizácia Lesy SR š.p. hospodári na približne 50-tich % výmery lesov Slovenska.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  je rozčlenený na 12 organizačných zložiek. Organizačná zložka OZ Tribeč je jeden z tohto celku.

Podľa sumárnych údajov k 31.12.2022 organizačná zložka OZ Tribeč obhospodaruje lesné pozemky o celkovej výmere 70 492 ha. Svoju činnosť zabezpečuje prostredníctvom 8 lesných správ a 5 expedičných skladov /pozri kontakty/.

Hlavnou činnosťou OZ Tribeč je:

 • správa lesného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, obhospodarovanie majetku neštátnych subjektov v zákonnom nájme
 • zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s PSOL v záujme zachovania, zveľaďovania lesov, zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií ako aj trvalo udržateľné hospodárstvo
 • výkon ťažby dreva v lesných porastoch, jeho približovanie, manipulácia a doprava
 • predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby
 • výkon poľovného a rybárskeho práva v režijných revíroch

Z celkovej obhospodarovanej výmery lesných pozemkov pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky predstavujú výmeru 57 286 ha, pozemky zmluvne prenajaté od iných subjektov predstavujú výmeru 2 932 ha a pozemky neštátne neodovzdané obhospodarované na základe zákona výmeru 10 274 ha.

Geografické celky na území OZ Tribeč: Tríbeč, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Vtáčnik.

Katastrálna výmera OZ Tribeč  je 244 529,42 ha.

Organizačná zložka OZ Tribeč je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® .

 • číslo projektu – SK-20140720
 • kód licencie je  FSC-C170818
 • číslo certifikátu  SGSCH-FM/COC-012030

  www.fsc.org 

Patria sem lesné správy: Topoľčianky, Hrušov, Tribeč, Šášov, Partizánske, Žarnovica, Brod, Žiar a expedičné sklady Žarnovica, Veľké Uherce, Topoľčianky, Jelenec a Šášovské Podhradie

Doba platnosti certifikátu je od 2. marca 2022 do 1. marca 2027. Všetky certifikované lesy sú vo vlastníctve Slovenskej republiky - na výmere  57 286 ha.

Z celkovej výmery je plocha 661,64 ha chránená pred komerčnou ťažbou a obhospodarovaná je predovšetkým pre ochranárske ciele. Táto výmera sa nachádza v 9 prírodných rezerváciách so stupňom ochrany 5 prípadne 4. To znamená, že sú vylúčené akékoľvek zásahy do prírodných ekosystémov. Plocha lesov klasifikovaných ako „lesy s veľkou ochranárskou hodnotou“ je 9337 ha.

Celá výmera produkčných lesov je 60 312 ha, je obnovovaných predovšetkým prirodzenou obnovou.

Lesy sa nachádzajú v okolí miest Žarnovica, Nová Baňa, Žiar na Hronom, Kremnica, Banská Štiavnica, Topoľčianky, Šášov, Partizánske.

V zmysle zákona 326/2005 Z.z. sú lesy z hľadiska prevažujúcich funkcií členené na:

H hospodárske lesy – ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesa. V tejto kategórií je 51 044 ha.

O ochranné lesy – sú to lesy, ktorých funkčne zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. Ochranných lesov je 9 521 ha.

U lesy osobitného určenia - sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje aj spôsob hospodárenia. V tejto kategórií je 9 927 ha.

Podľa stupňa ochrany prírody a krajiny je v SOP 1: 32 474 ha , SOP 2: 36 506 ha, SOP 3: 800 ha, SOP 4: 140 ha a v SOP 5: 573 ha lesných porastov.

Chránené územia /CHÚ/: Problematiku chránených území rieši zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorého účelom je prispieť k zachovaniu rozmanitosti

podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Chránené územia v zmysle tohto zákona sa členia na tieto kategórie:

 • Národná sieť CHÚ
 • národné parky /NP/
 • chránené krajinné oblasti /CHKO/
 • prírodné rezervácie /PR/
 • národné prírodné rezervácie /NPR/
 • prírodné pamiatky /PP/
 • národné prírodné pamiatky /NPP/
 • chránené areály /CHA/
 • Európska sieť CHÚ – NATURA 2000:
 • chránené vtáčie územia /CHVÚ/
 • územia európskeho významu /ÚEV/
 • Biotopové územia – biotopy:
 • biotopy európskeho významu
 • biotopy národného významu
 • prioritné biotopy

Všeobecná charakteristika porastov

Druhové zloženie porastov – najviac zastúpenou drevinou v porastoch obhospodarovaných OZ je drevina Buk lesný /Fagus silvatica/ a Smrek obyčajný /Picea abies/, ďalej je to Dub letný/Quercus robur/, Dub zimný /Quercus petrea/, Jedľa biela /Abies alba/, Borovica lesná /Pinus silvestris/, Javor horský /Acer pseudoplatanus/ , Hrab obyčajný /Carpinus betulus/, Jaseň štíhly /Fraxinus excelsior/, Brest horský /Ulmus montana/, Smrekovec opadavý /Larix decidua/, Breza bradavičnatá / Betula verucosa/, a ďalšie.

Tvar lesa – prevažujúcim hospodárskym tvarom lesa je les vysoký pôvodných drevín, ktorý zabezpečuje najvyššiu produkciu akostnej drevnej hmoty ako aj plnenie ostatných funkcií lesa.

Hospodársky spôsob – dominujúcim hospodárskym spôsobom pri obnove lesa je hospodársky spôsob podrastový s cieľom dosiahnutia maximálneho podielu prirodzenej obnovy za účelom udržania genetickej kvality lesa

Hlavné druhy fauny a flóry

Fauna: Na území OZ Tribeč sa vyskytujú tieto dominujúce druhy fauny:

 • Medveď hnedý / Ursus arctos/
 • Líška hrdzavá / Vulpes vulpes/
 • Rys ostrovid /Lynx lynx/
 • Jazvec lesný / Meles meles/
 • Veverica stromová / Scirius vulgaris/
 • Jastrab lesný / Acipiter gentilis/
 • Jeleň lesný /Cervus elaphus/
 • Srnec lesný / Capreolus capreolus/
 • Diviak lesný /Sus scrofa/
 • Zajac poľný /Lepus europeus/
 • Bocian čierny /Ciconia nigra/

Niektoré druhy fauny patria medzi poľovnú zver. Túto oblasť definuje a upravuje zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a k nemu patriacich vykonávacích vyhlášok a predpisov.

Flóra: Rozhodujúce druhy rastlín /dreviny/ sú vymenované v predchádzajúcej stati.

Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú definované vo vyhláške ministerstva životného

prostredia SR č. 24/2003 Z.z. , ktorá je prístupná lesným hospodárom na každej

organizačnej zložke OZ Tribeč.

2. Dlhodobé hospodárske ciele

Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesných pozemkov.

Dlhodobým cieľom hospodárenia OZ Tribeč je zabezpečenie a zlepšovanie funkcie lesa, s dôrazom na produkciu akostnej drevnej hmoty. Zachovanie trvalého pôsobenia mimoprodukčných účinkov lesa, biologickej biodiverzity, vyváženej ekologickej a ekonomickej efektívnosti, zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania porastov a udržanie sociálnych funkcií pri obhospodarovaní lesov.

3. Desaťročné hospodárske úlohy a ciele

10 – ročné hospodárske úlohy a ciele OZ Tribeč vychádzajú z „Plánov starostlivosti o lesy“ /PSOL/, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných funkcií.

PSOL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. (Zákon č. 326/2005 Z. z., § 40, ods. 1).

PSOL sú nástrojom na cieľavedomé hospodárenie v lesoch sledujúce zlepšovanie funkcií lesov, určujú na základe najnovších poznatkov vedy a techniky ciele a úlohy hospodárenia v lesoch, najmä z hľadiska pestovania a ochrany lesov, ochrany a tvorby životného prostredia, ťažieb dreva a ostatných funkcií lesov.

PSOL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“ , resp. „Vlastnícky celok (VC)“.

Pri tvorbe PSOL vyhotovovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.

Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.

Základné hospodárske opatrenia sú:

 • obnova lesa - obnovné ťažby s formou hospodárskeho spôsobu, zalesňovanie
 • výchova porastov - výchova mladín /prečistky/, výchova žrďkovín, žrďovín a stredných kmeňovín / prebierky/

V prípade, že vyhotovením plánu sú alebo môžu byť dotknuté práva kohokoľvek, fyzickej či právnickej osoby, má táto osoba právo nahliadnuť do správy o hospodárení a vzniesť pripomienky prípadne predložiť svoje požiadavky (zákon 326/2005 Z.z.). Platnosti PSoL podľa jednotlivých lesných celkov v rámci lesných správ je možné zistiť cez kontakty (e-mail, telefón, pošta) alebo priamo na príslušných lesných správach prípadne OZ.

4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele

Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v korunách.

Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe možnosti /produkcia dreva/ a potreby /zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia/ vykonania hospodárskych opatrení v porastoch.

Ročné plány sú vyhotovované pre:

 • ťažbovú činnosť - ťažba obnovná, ťažba výchovná /prebierky/
 • pestovnú činnosť - obnova lesa – zalesňovanie, výchova mladín /prečistky/, ochrana kultúr proti burine, ochrana kultúr proti zveri, príprava plochy pre zalesňovanie
 • poľovníctvo - ročný plán chovu a lovu poľovnej zveri - schvaľuje orgán ŠSLH

Sú podkladom stanovenia finančného plánu organizácie a slúžia lesnému hospodárovi pre operatívne riadenie prác na pracoviskách.

Cieľom ročného plánovania je určenie možnej produkcie drevnej hmoty a jej sortimentácie, určiť priority zakladania a výchovy porastov a operatívne reagovať na aktuálny stav  porastov z hľadiska ich zdravotného stavu a možného ohrozenia patogénmi.

V prípade záujmu tretej strany o informáciu plánovania hospodárskych opatrení v jednotlivých lokalitách (porastoch), resp. o ich realizácií, je možné túto získať priamo na príslušných lesných správach /viď. kontakty/.

5. Prehľad o základných výrobných ukazovateľoch za r. 2021 a 2022 v rámci FSC  OZ Tribeč

ukazovateľ

skutočnosť r.2021

skutočnosť r.2022

 

 

obnova lesa v ha

117 ha

200,51 ha

 

 

z toho prirodzená obnova  %podiel

75%

63,7%

 

 

ochrana mladých lesných porastov v ha

248

922,11

 

 

prečistky v ha

387

714,88

 

 

plecie ruby v ha

9,77

109,13

 

 

výchovná ťažba do 50 r. v ha

481,88

807,22

 

 

ťažba dreva celkom v m3

153217

322816

 

 

Ťažba dreva r.2021 a 2022
(podľa druhov ťažieb)

Vykonané v roku 2021
v m3

Vykonané v roku 2022
v m3

 

Výchovná úmyselná ťažba do 50 r.

13 261

21530

 

Výchovná úmyselná ťažba nad 50 r.

24 216

93635

 

Obnovná úmyselná ťažba

94 741

183089

 

Náhodná ťažba, NV

21 089

24562

 

SPOLU

153 217

322816

 

 

5.1. Škodlivé činitele a kľúčové aspekty pre ich monitoring lesnými hospodármi.

Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na OZ Tribeč:

A. biotické škodlivé činitele:

1. zver: spôsobujúca - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie

 • - odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
 • - vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov

2. podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka

 • Lykožrút smrekový /Ips typographus/
 • Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
 • Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/

3. drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva

 • Drevokaz čiarkovaný /Tripodendron lineatum/

4. škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov

 • Kôrovnica kaukazská /Dreufusia nordmannianae/
 • Voška buková / Phyllaphis fagi/
 • Obaľovač zelený /Tortrix viridana/

5. rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod.Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedinca

6. cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia

 • Imelo biele /Viscum album/

B. abiotické škodlivé činitele:

1. vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/

2. sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a vývraty

3. sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov

4. požiar: poškodzuje stromy i celé porasty

C. antropogénne škodlivé činitele:

1. imisie : fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín

2. človek: krádeže drevnej hmoty

Kontrola možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a podobne. Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročné kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.

Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby /NLC vo Zvolene/, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.

Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.

Prehľad o výške spracovaných náhodných /kalamitných ťažieb podľa pôsobenia škodlivých činiteľov v m3 .

 

skutočnosť r.2022

Podkôrny hmyz

9244

Ostatný hmyz

0

Huby

1049

Imisie

0

Vietor

8350

Sneh

61

Iný škodlivý činiteľ

5858

Spolu

24 562

z toho ihličnaté

14988

listnaté

9574

Spotreba prípravkov na ochranu lesa v r.2022

Feromóny : 780 ks

Repelenty: 2277 kg

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia

Hlavným produktom hospodárenia organizácie je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie.

Ďalšie rozhodujúce produkty:

 • drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty mimoriadnej kvality, piliarska guľatina vlákninové drevo, palivo a iné/
 • poľovníctvo :
 • výkon práva poľovníctva v režijných revíroch OZ
 • v revíroch s predaným odstrelom

prevažne so zameraním na chov jelenej, srnčej, diviačej a muflónej zveri a odpredaj diviny.

Ďalšie hospodárske činnosti s možným dôležitým vplyvom na prostredie:

 • umelá a kombinovaná obnova lesa-výkony sa realizujú v súlade s platnou legislatívou.
 • úpravy vodných tokov a útvarov- výkony sa realizujú v súlade s platnou legislatívou, hlavne v oblasti opráv a údržieb.
 • ťažba a doprava dreva a iných zdrojov- výkony sú realizované v prevažnej miere externými dodávateľmi prác na základe zmlúv o dodaní služieb v lesníckych činnostiach resp. na základe vnútropodnikovej dohody OZLT, so zabezpečením dodržiavania dohodnutých zmluvných podmienok.
 • rekreačné aktivity a príslušná infraštruktúra

 

Kľúčovými odbytištiami firmy sú:

 • drevospracujúce a celulózo – papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva
 • regionálny spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu
 • miestne obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie

7. Previerky a kontroly hospodárenia

Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.

Kontroly: 1. Interné, 2. vonkajšie

7.1. Interné kontroly

Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:

A/ Bežná kontrola

B/ Tematické previerky

C/ Komplexné previerky

D/ Následné kontroly

E/Kontrolné preberanie prác (z úrovne LS, z úrovne OZ)

7.2. Vonkajšie kontroly

Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :

a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie

b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č. 326/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov.

Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva

Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:

a) bežné

b) ročné

c) po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu (PSOL)

Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.

8. Prístup k verejnosti

Naša organizácia prejavuje záujem komunikovať s tretími stranami alebo záujmovými skupinami, prípadne lokálnym obyvateľstvom, ktoré prejavia záujem o hospodárenie v lese, prípadne o les samotný. Dialóg posilňuje postavenie lesného hospodára ako aj subjektu hospodáriaceho na určitom majetku. Taktiež poskytuje lesnému hospodárovi širší uhol pohľadu na hospodárenie v lesoch. Myšlienka je bližšie informovať a zainteresovať tretie strany do procesu obhospodarovania lesa.

V rámci širšej informovanosti verejnosti je na každej lesnej správe spracovaný „Sumárny prehľad hospodárenia“ a „Prehľad o vybraných ukazovateľoch LS“ a sú k dispozícií na požiadanie k nahliadnutiu.

Pre účely poskytnutia informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme a z dôvodu zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom boli na každej lesnej správe zriadené „Lesné informačné kancelárie“ /pozri LIK/.

V rámci OZ Tribeč, ale aj mimo regiónu pracujú predovšetkým s mladou generáciou na rôznych akciách lesní pedagógovia.

Forma komunikácie a informovania, môže prebehnúť e-mailom, poštou, telefónom /pozri kontakty/ alebo osobne.

 

 

                                                                                   S pozdravom „Lesu zdar“.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: lesy.tribec@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 244 529 ha
Lesnatosť 29,13 %
Drevinové zloženie 14% ihličnaté, 86% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 71 235 ha
Ročná obnova 153 ha
Ročný objem ťažby 322 100 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • CHKO Štiavnické vrchy
 • CHVÚ Tribeč

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

 • Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)

 • Pavinec horský (jasione montana)

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)

 

LESY VYSOKÉHO
SPOLOČENSKÉHO VÝZNAMU: