Kontakty

Ponukový katalóg / Catalog

DRAŽOBNÝ PORIADOK

Vyhodnotenie / Auswretung / Evaluation

 

Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ TOPOĽČIANKY

 

vyhlasuje

 

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti

   

Dražba sa uskutoční v dňoch 10.3.2020 – 13.3.2020 v priestoroch ES Topoľčianky

Ponúkaná drevná hmota:

Dub           : 300m3

BK             : 20m3

Ostatné     : 10m3

 

Miesto konania dražby: Expedičný sklad Topoľčianky
Dátum konania dražby: 10.3. – 12.3.2020 od 0715 do 1500
13.3.2020 od 0715 do 1200
Termín pre odovzdávanie ponúk : 10 – 12.3 do 15 00 a 13.3.2020 do 1200
Termín vyhodnotenia dražby: 13.3.2020 do 1700
Spôsob otvárania obálok: (verejný, neverejný) VEREJNÝ
Termín a miesto zverejnenia ponúk: ES Topoľčianky - 13.3.2020 o 1700
                                                               www.lesy.sk 29.11.2020 o 1700
Čas vyhradený na prijímanie reklamácií: 17.3.2020 do 0800

Dražobník: ....

 

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie: Ing. Daniel Benček tel. +421 918 333 570


Ing.Milan GARAJ
riaditeľ OZ

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: topolcianky@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 312 746 ha
Lesnatosť 15,50 %
Drevinové zloženie 7% ihličnaté, 93% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 37 643 ha
Ročná obnova 191 ha
Ročný objem ťažby 190 000 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • NPR Klátovské rameno
 • CHVÚ Tribeč
 • CHVÚ Lehnice
 • CHVÚ Úľanská mokraď
 • CHVÚ Veľkoblahovský rybník

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)div>

 • Pavinec horský (jasione montana)div>

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)div>

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)div>