Kontakty

Z HISTÓRIE VZNIKU ODŠTEPNÉHO ZÁVODU V ŽARNOVICI

Obrázok Historická železnicaPrvá písomná zmienka o meste Žarnovica je datovaná rokom 1332. Mesto postupne, predovšetkým v druhej polovici 15. storočia, získavalo na význame v dôsledku výhodnej polohy (Žarnovica leží na spojnici banských miest Nová Baňa a B. Štiavnica) aj pre bohatsvo okolitých lesných porastov. Drevo z okolia Žarnovice sa z počiatku využívalo len pre banícke účely a na pálenie dreveného uhlia, neskôr sa s ním aj vďaka blízkosti Hrona začalo obchodovať...

Lesníctvo má na celom Slovensku a v našom regióne zvlášť významnú funkciu I dlhú tradíciu. Od roku 1851 existuje Banský a lesný fiškalát v Banskej Bystrici. Jeho účtovníci vtedy pracovali v Banskej Štavnici, sklad dreva sa nachádzal v Žarnovici, pracovalo sa a poľovalo v revíroch v Banskej Štiavnici, Banskej Belej, Voznici, Pukanci, Novej Bani, v Brode a Hliníku. Správa panstva sídlila vtedy v Revišti. V roku 1871 sa do Žarnovice presťahoval Erárny lesný závod z Banskej Štiavnice spravovaný Riaditeľstvom štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici, ktoré bolo po vzniku I. Československej republiky presťahované do Dóczyovského kaštieľa v Žarnovici (po presídlení správy do Zvolena tu potom sídlila dvojročná lesnícka škola).

Predchodcom nášho dnešného závodu boli dva lesné úrady - Žarnovica a Kremnica - s ôsmymi lesnými správami. V roku 1949 Riaditeľstvo štátnych lesov vo Zvolene vytvorilo dva samostatné lesné závody v Žarnovici. Prvým bol lesný závod Voznica a druhým Lesný závod Brod, ktorý je základom dnešného lesného závodu v Žarnovici. V nasledujúcich rokoch bol Lesný závod rozdelený na administratívne jednotky pre pestovanie aj pre ťažbu dreva, v roku 1956 je závod opäť zlúčený pod názvom Lesný závod Žarnovica, ku ktorému bola po reorganizácii v roku 1974 pripojená aj časť lesného závodu Banská Štiavnica. V dôsledku postupného prinavracania lesov ich pôvodným majiteľom po roku 1989 bol po reorganizácii v roku 1995 vytvorený Odštepný lesný závod Žarnovica, ktorý vznikol zlúčením závodov v Žarnovici a Žiari nad Hronom.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ODŠTEPNÉHO ZÁVODU

Odštepný závod Žarnovica ako súčasť Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik je tvorený zo štyroch lesných správ. Sú to Lesná správa Brod, Lesná správa Žarnovica, Lesná správa Žiar a Lesná správa Šášov. Bilancovaný etát odštepného závodu Žarnovica na rok 2011 predstavuje celkovú výšku 155 000 m3. Odštepný závod Žarnovica je najbližším dodávateľom ihličnatej drevnej hmoty pre drevospracujúce podniky na južnom Slovensku, čo je z pohľadu obchodnej politiky pre tieto podniky značne výhodné

Obrázok budova OZ

Teritórium nášho závodu sa nachádza v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Tiahne sa celou Žiarskou kotlinou po oboch brehoch rieky Hron od Kozároviec až k mestu Zvolen. Pozemky, ktoré obhospodarujeme sa nachádzajú v siedmich okresoch - Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Zlaté Moravce, Levice, Banská Štiavnica a Zvolen - a na celkovej ploche 40 624 ha. Vo vlastníctve štátu je 32 318 ha a v súkromnom resp. neštátnom vlastníctve zostávajúcich 8 306 ha.

V drevinom zložení majú prevahu zmiešané dubovo-bukové a bukové porasty, kedy celkové zastúpenie listnantých drevín je 75% s podielom buka viac ako 46%. Z ihličnatých drevín je u nás zastúpený predovšetkým vo vyšších polohách rastúci smrek, jedľa a smrekovec, na južných a suchých stanivištiach borovica.

Z hľadiska poľovníctva je náš región veľmi atraktívny. Nájdete tu zver jeleniu i srnčiu, sú tu daniele, muflóny I diviaky. V našich revíroch je možné stretnúť šelmy ako rys ostrovid, vlk dravý aj medveď hnedý, ktorého trvalý výskyt je zaznamenaný v Štaivnických vrchoh od roku 1996.

Odštepný závod Žarnovica obhospodaruje štyri poľovné revíry v Štiavnických vrchoch (Drastvica, Sklené Teplice, Kozelník a Šášovské Podhradie), ďalej jeden poľovný revír v oblasti Vtáčnika (Kľak). V poľovnom revíry Drastvica sú vybudované dve zvernice pre chov muflónej zveri. Pri prvých dokumentačných odstreloch bola bodová hodnota ulovenej muflónej zveri v rokoch 1991 a 1992 211,45 a 227 bodov CIC. V roku 2001 bol v poľovnom revíri Kozelník ulovený jeleň s bodovou hodnotou 206,96 CIC a v roku 2002 v revíri Kľak jeleň s hodnotou 207,94 CIC. Priemerná hodnota lovenej jelenej zveri v Štiavnických vrchoch dosahuje hodnotu až 180,00 bodov CIC. Okrem poľovnej zveri sa staráme v spoločnom užívaní so SRZ aj o rybník v Revištskom Podzámčí, ktorý je chráneným areálom vodného vtáctva.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 681 2351

Email: lesyza@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 105 571 ha
Lesnatosť: 60%
Drevinové zloženie: ihličnaté 24%, listnaté 76%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 36 816 ha
z toho štátne 31 381 ha
Ročná obnova lesa: 105 ha
Ročná ochrana lesa: 9 780 €
Ročný objem ťažby: 141 200 m3

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

Flóra:

  • Popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica)

  • Dvojhrot zelený (Dicranum viride)