Kontakty

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Odštepný závod Žarnovica

                             Železničná 613 / 13 , 966 81 Žarnovica  

 Tel.: 045/6812351

fax: 045/6812394,
e-mail: jaroslav.polacek@lesy.sk, peter.knopp@lesy.sk,
www.lesy.sk

  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica

                   Odštepný závod  Ž a r n o v i c a

      

                                   v y h l a s u j e

 

       VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV

                               SUROVÉHO DREVA

 

                          výrezov  I.  -  III.  triedy akosti

          v drevine:  buk, javor, jaseň, dub, čerešňa, brest

 

                                        v objeme 300 m3

 

            

      Aukcia dreva  sa začína  dňa 12. marca 2019 a končí dňa 15. marca 2019

      Konať sa  bude  v  priestoroch  ES Žarnovica a ES Žiar nad Hronom v čase  

      od  7:00 hod. do  17:00  hod. a 15. marca 2019 od 7,00 hod. do 10,00 hod.

           

      Vyhodnotenie  verejnej dražby  bude dňa  15. marca 2019  od  10.00  hod. 

      na OZ Žarnovica, referát obchodu.

 

      Presná  ponuka  tovaru  bude uvedená  pred začiatkom verejnej dražby          

      na ponukových listoch, vydaných na OZ Žarnovica, referát obchodu.

 

 

Bližšie informácie:

                Tel.: 0918334608 - vedúci EOÚ, e-mail: jaroslav.polacek@lesy.sk

                        0918334655 - referent obchodu, e-mail: peter.knopp@lesy.sk

                                                          

                             

                                                                                            Ing. Slavomír Kicko

                                                                                                    riaditeľ OZ

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 681 2351

Email: lesyza@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 105 571 ha
Lesnatosť: 60%
Drevinové zloženie: ihličnaté 24%, listnaté 76%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 36 816 ha
z toho štátne 31 381 ha
Ročná obnova lesa: 105 ha
Ročná ochrana lesa: 9 780 €
Ročný objem ťažby: 141 200 m3

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

Flóra:

  • Popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica)

  • Dvojhrot zelený (Dicranum viride)