Kontakty

Lesný celok Bratislava

Odborný lesný hospodár (OLH) - Ing. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava

Lesná spáva Bratislava obhospodaruje lesy v Lesnom celku Bratislava  a časť lesov v Lesnom celku Pezinok a Martinský háj.

Informácie o zalesňovaní a pestovateľskej činnosti

V mesiaci november a december dokončíme obnovu lužných lesov domácimi druhmi topoľov, vykonáme ochranu mladých lesný porastov proti odhryzu zverou nátermi prípravkom Cervacol a individuálnou ochranou plastovým pletivom, v lesných porastoch prebieha monitoring stavu početnosti piadiviek na dube. 

Informácie o vykonávaných a plánovaných zásahoch pri obnove a výchove lesa

V mesiaci január 2022 budú v nižšie uvedených lokalitách počas pracovných dní vykonávané plánované výchovné, obnovné ťažby v rubne zrelých porastoch a náhodné ťažby. Obnovné zásahy budú uskutočňované účelovým hospodárskym spôsobom, teda výrubom jednotlivých stromov, prípadne malých skupiniek. Ťažba je vykonávaná v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy ako aj v súlade s Dohodou s hlavým mestom Bratislava o obmedzení hospodárenia a využívania Lesného celku Lesy SR Bratislava. Drevná hmota sa sústreďuje na lesné sklady v daných lokalitách.

Lokality:

k.ú. Neštich – lokalita Veľký Javorník, porast  619 10, 622 11

k.ú. Neštich – lokalita Uhlisko, porast 614A, 611A10

k.ú. Neštich – lokalita Vývoz, porast 598 10

k.ú. Záhorská Bystrica  - lokalita Malinský vrch porast 1098, lokalita Mariánsky potok porast 1089 11

k.ú. Devín – lokalita Kráľova Hora, náhodná ťažba ohrozujúcich suchých stromov

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita Gajc, porast 207, 234, 235A, 237

k.ú. Podunajské Biskupice – lokalita Kopáč porast 277

k.ú. Čunovo - lokalita Čunovo, porast 472A, 473 10

V mesiaci január začneme podľa vývoja počasia vykonávať výchovu mladých lesných porastov prečistkami, opravu oplotenia proti zveri a výrub nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch.  

Upozorňujeme návštevníkov lesa, aby pri pohybe v týchto lokalitách dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť, dbali na pokyny lesného personálu, nezdržiavali sa na plochách skladov dreva a taktiež nevystupovali na uskladnenú drevnú hmotu, kde je zvýšené riziko úrazu. Zároveň žiadame návštevníkov lesa aby pri nakladaní dreva na dopravné prostriedky nevstupovali do manipulačného priestoru hydraulickej ruky, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo poškodenia zdravia návštevníkov pádom bremien. Zabráni sa tým zbytočnému ohrozeniu zdravia a života návštevníkov lesa a taktiež sa prispeje k rýchlejšiemu naloženiu nákladu a uvoľneniu lesnej cesty.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie upozornení.

Kontakty na lesný personál tu.
Fotografie pestovania lesa v areáli lesnej správy

Prirodzené zmladenie a  mŕtve drevo. Prírode blízke hospodárenie v lese. Časť drevnej hmoty (vyprodukovanej biomasy) sa vracia do pôdy.

Približovanie dreva koňom. Je bez hluku strojov a šetrný spôsob prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Prirodzené zmladenie v lesnom poraste 1136A0 (3.5.2021)

Plocha vysadená sadenicami topoľa hĺbkovou sadbou a vykonaná individuálna ochrana proti ohryzu zverou