Kontakty

Milí návštevníci a priatelia lesa !


Vitajte v lesoch Odštepného závodu Levice, v lesoch, ktoré spravujeme pre vás. Hospodárime v nich podľa najlepšieho vedomia a svedomia, dodržujúc zákony prírody i legislatívy, pričom v potrebnej harmónii využívame skúsenosti predkov i najnovšie poznatky lesníckej vedy. Les ako spoločenský a prírodný fenomén je tu pre všetkých. Pôsobí ako mohutný bio filter ovzdušia, vody, slúži ako producent nielen dreva, ale aj lesných plodov, poľovnej zveri a plní vše užitočné spoločenské funkcie. Preto je potrebné ho chápať ako ekosystém s prírodnými zákonitosťami a vzťahmi. Členitosť a rozľahlosť územia lesných porastov na ktorých sa nachádzate, je prirodzenou podmienkou veľkej rozmanitosti fauny, flóry a rôznych prírodných výtvorov. Starostlivosť o ochranu a zveľaďovanie tohto prírodného bohatstva, ktoré prírody vytvárala milióny rokov, sa prejavuje systematickou prácou lesníkov – profesionálov, ktorí tu vystupujú ako hospodári ale tiež ako ochrancovia prírody.
Z juhovýchodnej strany nám tvorí prirodzenú hranicu rieka Dunaj, kde susedíme s Maďarskom a to od Hamuliakova až po Štúrovo, kde južná hranica ďalej kopíruje riekou Ipeľ štátnu hranicu až po obec Muľa. Východnú hranicu tvorí pahorkatina Ostrôžky, severnú hranicu tvorí Krupinská pahorkatina, južná časť Štiavnických vrchov, južné svahy Pohronského Inovca a Podunajská pahorkatina. 


Územie Odštepného závodu Levice je rozlohovo najväčšie na Slovensku. Stretnete sa tu s veľkou rozmanitosťou prírody, počnúc južnými lesmi pri riekach Dunaj, Váh a Hron s vysokým zastúpením topoľov a vŕb až po najvyšší bod nášho územia vrchu Sitno s nadmorskou výškou 1009 m. n. m. kde rastie dub, buk, smrek, jedľa. Taktiež sa tu môžete stretnúť s rozmanitými druhmi živočíchov v našich lesoch napr. diviak, jeleň, daniel, srnec, medveď a v lužných lesoch nespočetné množstvo druhov vtákov napr. orliak morský, drop, volavka purpurová. Zároveň obhospodaruje niekoľko réžijných revírov na raticovú zver, uznaných zverníc a bažantníc. Na území Odštepného závodu Levice môžete navštíviť aj kultúrne pamiatky, turistické atrakcie v mestách a obciach napríklad Palárikovo, Veľký Meder, Štúrovo, Gabčíkovo, Levice, Banská Štiavnica, Podhájska, Brhlovce, Krupina, Modrý Kameň a mnoho ďalších.


Základom štátnej lesnej pôdy pôvodného levického odštepného závodu sú lesy Levického, Čabradského a Bohunického panstva. Korunné lesy Levického hradného panstva prešli z rúk uhorského panovníka Karola Róberta cez viacerých zvereníkov do rúk veľkostatkára Schöelera. Posledným vlastníkom lesov patriacich Čabradskému hradnému panstvu bol kniežací rod bulharského cára Coburga. Bohunické panstvo bolo vykúpené štátom od jeho poslednej vlastníčky Kohnerovej.
Za počiatok štátneho lesníctva v oblasti Levíc môžeme považovať 19. september 1935, keď po odkúpení veľkostatku Bohunice bola do miestneho kaštieľa premiestnená správa štátnych lesov z Piargu - dnešných Štiavnických Baní. Ale história organizovaného lesníctva siaha až do 18. storočia , keď rod Esterházyovcov na spravovanie korunou im zverených lesných majetkov zriadili lesný úrad v Leviciach priamo podriadený správe rodinných majetkov v Kismartone. Po konfiškácii týchto majetkov bola 1.apríla 1947 zriadená Správa štátnych lesov v Leviciach, ktorá bola o rok neskôr premenovaná na Lesný závod Levice.


Odštepný závod Levice vznikol k 1.4.1973 a to zlúčením a následnou delimitáciou Lesných závodov Bohunice, Šahy a Levice. Súčasný Odštepný závod Levice ako územne najrozľahlejší závod Lesov Slovenskej republiky štátny podnik bol vytvorený k 1. 2. 2011 po zrušení Odštepného závodu Krupina a k 1.2.2013 po zrušení Odštepného závodu Palárikovo a ich delimitácii.


Nakoniec prosím, prejdite a uvidíte sami. Avšak... Lesné prostredie a les so všetkými biotopmi rastlín a živočíchov si zaslúži Váš citlivý prístup. Nie je tu len teraz a pre Vás, ale pretrváva veky pre mnoho generácii ľudí. Preto Vás prosíme o ohľaduplný prístup a citlivé správanie sa v našich ale tiež Vašich lesoch.

Obrázok Budova OZ 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty Odštepného závodu Levice:

 • Katastrálna výmera: 649 909 ha
 • Lesnatosť: 11,20 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 73 102 ha
 • Ročná obnova lesa: 700 ha, z toho prirodzená obnova 300 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 1000 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 250 000 €
 • Ročný objem ťažby 240 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území (PDF, 383 kB)

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná

 

   NEPREHLIADNITE

Prehlásenie riaditeľa OZ Levice k certifikácii nájdete tu