Kontakty

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
            Odštepný závod Levice                                            vyhlasuje


VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA

Termín konania : 26. - 29.3.2019

Miesto konania : ES Hontianske Nemce

Ponúkané dreviny : Dub, Javor, Jaseň, Orech čierny, Smrekovec, Čerešňa


Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby na ponukových listoch.

Zoznam ponúkaných sortimentov na stiahnutie nájdete tu
Vyhodnotenie bude dňa 1.4.2019 o 12.00 na OZ Levice.

Výsledky dražby na stiahnutie nájdete tuKontaktná osoba: Ing. Vladimír Lukotka - referent poverený vedením ekonomicko obchodného úseku
                             mobil :+421918 333 503, e-mail : vladimir.lukotka@lesy.sk

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 036/ 635 06 04

Email: lesylv@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Fakty Odštepného závodu Levice:

 • Katastrálna výmera: 649 909 ha
 • Lesnatosť: 11,20 %
 • Drevinové zloženie: 4% ihličnaté, 96% Listnaté
 • Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 73 102 ha
 • Ročná obnova lesa: 700 ha, z toho prirodzená obnova 300 ha
 • Ročná výmera prerezávok: 1000 ha
 • Ročné náklady na ochranu lesa vrátane ochrana proti zveri: 250 000 €
 • Ročný objem ťažby 240 000m3

 

Významné chránené celky:

zoznam chránených území nájdete  tu 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Fúzač alpský
 • Fúzač veľký
 • Roháč obyčajný 
 • Nosorožtek obyčajný
 • Sága stepná

 

Flóra:

 • Poniklec veľkokvetý
 • Hadinec červený
 • Lekno biele
 • Vstavač obyčajný
 • Snežienka jarná