Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 058/ 7322 750-51

Email: lesyrz@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 120 494 ha
Lesnatosť: 61,7%
Drevinové zloženie: ihličnaté 30%, listnaté 70%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
35 481 ha
Ročná obnova lesa: 76ha
Ročná ochrana lesa: 4 442 tis. Sk
Ročný objem ťažby: 140 000 m3

Významné chránené celky:

 • Muránska planina a Stolické vrchy

 • Slovenský kras

 • Volovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Mlynárik východný (Lepidea morsei)

 • Podkovár veľký (Rhinolophus ferumequinum)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Podkovár južný (Rhinolophus ferrumequinum)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)

 • Feruľa sadlerova (Ferula sadleriana)